Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Certificat d'Antecedents Penals

Què és

És un certificat que permet acreditar la manca d'antecedents penals o l'existència dels mateixos.

NOTA: Si vostè treballa habitualment amb menors a Espanya ha de sol·licitar, preferentment a través d'Internet el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, per ser l'únic document habilitat a aquests efectes.

Els certificats d'Antecedents Penals emesos des de l'1 de març de 2016 NO HABILITEN per treballar amb menors a Espanya.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

Qualsevol persona física major d'edat, així com les persones jurídiques a través dels seus representants legals.

En el cas de persones amb la capacitat modificada judicialment, haurà d'estar representat per un dels progenitors o tutor legal.

Quan se sol·liciti per ciutadans de països membres de la Unió Europea de nacionalitat diferent a l'espanyola, se sol·licitarà informació sobre els seus antecedents a l'autoritat central de l'Estat de la seva nacionalitat, que serà adjuntada al certificat espanyol que s'expedeixi. En aquest cas, la tramitació del certificat estarà condicionada a la normativa, pràctica i terminis del país que es tracti.

Informació addicional

Procediment

NOTA: La informació d'aquest apartat únicament li afecta si va a realitzar la seva sol·licitud de forma presencial o per correu postal. Si disposa de certificat electrònic accedeixi a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia.

 1. Emplenament del formulari.- A través del Model 790 o recolli ho en:
 2. Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita
  • L'interessat

   Haurà de presentar original o fotocòpia compulsada de:DNI, Targeta de Residència espanyola per a estrangers, Passaport, document d'identificació comunitari o Permís de conduir espanyol , en vigor, sempre que el document presentat permeti identificar fefaentment a la persona de la qual se sol·licita la certificació.

  • Una altra persona que ho representa

   QUAN EL CERTIFICAT NO SE SOL·LICITA PERSONALMENT PER L'INTERESSAT SINÓ PER UNA ALTRA PERSONA QUE HO REPRESENTA, aquesta a més d'acreditar la seva identitat mitjançant la documentació del punt 2, haurà d'aportar:

   • Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.
   • Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència).
   • Quan se sol·licita el certificat respecte d'una PERSONA JURÍDICA, haurà d'acreditar-se la representació mitjançant document públic notarial, presentant original o fotocòpia compulsada del mateix.
 3. Abonament de taxa. - Justificació d'haver pagat la taxa, que es podrà acreditar de qualsevol de les següents opcions:
  • Pagament a través de sistemes de banca electrònica
   • Si disposa de compte obert i signatura electrònica per operar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb l'Agència Tributària, pot realitzar el pagament a través dels seus serveis electrònics.
   • Per a això, en primer lloc ha de descarregar-se el model 790 d'aquest Portal, i incloure el seu nombre de justificant en l'apartat "Taxes Administratives 790" del seu sistema de banca electrònica i, si existeix l'opció, "Codi 006 Taxes Administratives Ministeri de Justícia".
   • Per a l'expedició del certificat, haurà de presentar en finestreta o remetre per correu, el comprovant de pagament on ha de figurar el NRC que li facilita el sistema de banca electrònica juntament amb la fulla "Exemplar per a l'Administració" del model 790.
  • Altres formes de pagament
   • A Espanya.
    • Pot acudir amb l'imprès 790 emplenat a una entitat financera col·laboradora amb l'Agència Tributària (pràcticament totes) per efectuar la liquidació. El pagament s'acreditarà amb la validació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat financera en la còpia "exemplar per a l'Administració" de l'imprès 790 que haurà de presentar en finestreta o remetre per correu per a l'expedició del certificat.
    • Des de l'estranger.
     • Pot acudir amb l'imprès 790 emplenat a una entitat financera espanyola col·laboradora amb l'Agència Tributària que tingui sucursal al país des d'on se sol·licita el certificat. El pagament s'acreditarà amb la validació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat financera en la còpia "exemplar per a l'Administració" de l'imprès 790 que haurà de remetre.
     • O bé, pot ingressar l'import de la taxa mitjançant transferència bancària, sempre que aquesta transferència provingui de comptes oberts en bancs situats fora del territori nacional. Per efectuar la transferència s'utilitzarà l'ANAVEN o Codi Internacional del compte d'ingressos restringida del Ministeri de Justícia, les dades de la qual s'indiquen a continuació, remetent l'original del justificant d'haver realitzat el pagament, al costat de l'exemplar per a l'Administració de l'imprès 790.
      • ENTITAT: BBVA
      • TITULAR DEL COMPTE: Ministeri de Justícia - Explica Restringida Recaptació Taxes Estranger
      • NIF DEL TITULAR DEL COMPTE: S-2813610-I
      • IBAN o Codi Internacional de Compte Bancari: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060
      • Codi d'Identificació Bancari (BIC) del BBVA: BBVAESMMXXX

   PREU DE LA TAXA: 3,78 €

   IMPORTANT: haurà de posar-se especial cura a abonar correctament l'import de la taxa, perquè de fer-ho per quantia errònia l'entitat financera no pot retornar la mateixa i, per sol·licitar el seu reintegrament, l'interessat haurà d'iniciar un expedient de devolució d'ingressos indeguts.

Certificats amb efectes a l'estranger

Quan el certificat d'antecedents penals hagi d'assortir efectes a l'estranger, necessita ser legalitzat. Ha d'advertir-se en la sol·licitud, indicant el país de destinació del document (Legalització única o Postil·la de la Haia).

NOTA:Si no precisa l'expedició d'un certificat sinó que únicament desitja conèixer les dades contingudes en el Registre Central de Penats relatius a la seva persona, l'interessat, acreditant la seva identitat i sense abonament de taxa, tindrà dret a sol·licitar l'accés, mitjançant exhibició...

Si disposa de certificat digital pot consultar la falta d'antecedents penals sense necessitat de l'abonament de taxes en Carpeta Ciutadana.

Certificat sol·licitat per una Administració Pública

Per als tràmits en els quals qualsevol Ministeri, Administració Autonòmica o Local li sol·liciti un certificat d'antecedents penals, per exemple, per a borsa d'ocupació, adopcions, llicències etc. no és necessari sol·licitar-ho de forma personal i individualitzada. El ciutadà té dret a autoritzar a aquesta Administració al fet que accedeixi a la seva informació penal a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Model d'autorització. (Enllaç al model d'autorització).Autorización a la Administración Solicitud Penales (PDF. 268 KB)

 

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

 • Cita Previa
Com sol·licitar-lo/presentar-lo
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual