Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Per correu

On enviar-la

D'acord amb les OM de 6 d'abril i 3 de juny de 1993 i 22 de març de 1994, sobre expedició del certificat pel Ministeri de Justícia, es pot sol·licitar el certificat d'antecedents penals per correu amb idèntics requisits de presentació de documents, substituint els documents d'identificació originals per fotocòpies acarades a:

A les Gerències Territorials del Ministeri de Justicia

En Madrid Sección Penales de la Oficina Central de Atención al Ciudadano del Ministerio de Justicia

ormes de recollir el certificat

Els certificats sol·licitats per correu es trametran gratuïtament a l'adreça indicada en el model 790, en l'apartat "Identificació".

Quant temps tarda a expedir-se

Quan la sol·licitud es realitza per correu, en general el certificat s'emet en un termini no superior a 3 dies hàbils des de la data de recepció de la sol·licitud, si bé cal preveure que en algun moment es necessiti un temps major que no hauria de superar en tot cas els 10 dies hàbils des de la seva recepció, que és el termini legal que l'Administració té per a l'esmentada expedició.

Certificats d'Antecedents Penals sol·licitats per CORREU des de l'ESTRANGER

Les sol·licituds dels certificats d'antecedents penals fetes per correu des de l'estranger es dirigiran a la "Oficina Central de Atención al Ciudadano, Sección de penales, Ministerio de Justicia. Calle Bolsa, 8. 28012, Madrid", junt amb:

 • La documentació relacionada en l'apartat "Documentació i requisits necessaris", substituint els documents d'identificació originals per fotocòpies acarades.
 • El document que justifiqui l'abonament de la taxa. Si el pagament es realitza des de l'estranger.
  • Heu d'acudir amb l'imprès 790 subscrit a una entitat financera espanyola col·laboradora amb l'Agència Tributària que tingui sucursal al país des d'on se sol·licita el certificat. El pagament s'acreditarà amb la validació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat financera a la còpia "exemplar per a l'Administració" de l'imprès 790 que haureu de trametre.
  • O podeu ingressar l'import de la taxa mitjançant transferència bancària, sempre que l'esmentada transferència provingui de comptes oberts en bancs situats fora del territori nacional. Per efectuar la transferència s'utilitzarà l'IBAN o codi internacional del compte d'ingressos restringit del Ministeri de Justícia, les dades del qual s'indiquen a continuació, i es remetrà l'original del justificant d'haver fet el pagament, junt amb l'"exemplar per a l'Administració" de l'imprès 790.

   ENTITAT: BBVA

   TITULAR DEL COMPTE: Ministeri de Justícia - Compte restringit recaptació taxes estranger

   NIF DEL TITULAR DEL COMPTE: S-2813610-I

   IBAN o Codi Internacional de Compte Bancari: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060

   Codi d'Identificació Bancari (BIC) del BBVA: BBVAESMMXXX

Altres formes de sol·licitar-lo
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual