Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Què és

Atenció: Informació sobre Protecció de dades

És un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos. Els certificats emesos pel Registre Central de Delinqüents Sexuals informen de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten anotades en la data en què són expedits.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

Segons la normativa espanyola, El Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual, és l'únic certificat que s'expedeix per treballar habitualment amb menors a Espanya, per la qual cosa no existeixen habilitats mitjos informàtics per a la postil·la electrònica d'aquest tipus de documents. No obstant això, cap la possibilitat de postil·lar o legalitzar aquest certificat en paper o sol·licitar un Certificat d'Antecedents Penals i la seva postil·la.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

Qualsevol persona física major d'edat.

En el cas de persones menors d'edat, haurà d'estar representat per un dels progenitors o tutor legal.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu informe 0401/2015 i en les respostes a preguntes freqüents interpreta que per considerar "treball habitual amb menorsés necessari que el lloc de treball impliqui per la seva pròpia naturalesa i essència, un contacte habitual amb menors, sent els menors els destinataris principals del servei prestat. No sent necessari presentar el certificat en aquelles professions que, tenint un contacte habitual amb el públic en general, entre els quals poden trobar-se menors d'edat, no estiguin per la seva naturalesa, exclusivament destinats a un públic menor d'edat.

Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals per poder treballar habitualment amb menors haurà d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

Informació addicional

Aquest tràmit és gratuït.

Sobre el moment, periodicitat o la freqüència en què s'ha de presentar el certificat, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, a l'apartat 5 de l'article 13, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de Protecció a la infància i a l'adolescència, estableix el següent:

«5. Serà requisit per a l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnidad sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d'éssers humans. A aquest efecte, qui pretengui l'accés a tals professions, oficis o activitats haurà d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

L'incís segon d'aquest precepte legal, realitza un pronunciament exprés sobre el moment en el qual s'ha d'aportar el certificat de delictes sexuals, sense que es desprengui directament de la literalitat del mateix l'obligatorietat d'haver d'estar acreditant periòdicament el compliment de tal requisit per poder exercir l'exercici professional de manera continuada i sense interrupció, i sense que s'hagin produït altres circumstàncies que justifiquin aquesta petició.

Del contingut d'aquest precepte, especialment del seu segon incís, es desprèn que no resulta necessari que els treballadors hagin d'acreditar cada cert temps el compliment de tal requisit, i per tant, sol·licitar reiterada i periòdicament aquest certificat, excepte que siguin de nou ingrés en l'empresa o organització, o es produeixin canvis substancials en la seva relació laboral o d'ocupació (per exemple, si canvia l'empresa o l'ocupador pel qual es presta servei, o dins de la seva relació laboral canvien les circumstàncies de manera que comença a treballar habitualment amb menors quan abans prestava els seus serveis per al públic en general, com en el cas d'exercir de metge general i començar a prestar servei com a pediatre). No obstant això, queda a criteri de l'ocupador exigir novament el certificat, en el cas de tenir sospites fundades o existeixin indicis racionals que el treballador hagués pogut ser condemnat en sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual amb posterioritat a la presentació inicial del certificat.

Qualsevol ciutadà pot consultar i obtenir un document amb Codi Segur de Verificació i signatura electrònica amb la informació que consta sobre la seva persona en el Registre Central de Delinqüents Sexuals a l'apartat de les meves dades personals del servei Carpeta Ciutadana del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, identificant-se mitjançant DNI-i o CLAU.

Advertiment: És responsabilitat de qui admet aquest document la verificació del seu contingut introduint els 22 caràcters del Codi Segur de Verificació a la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia, excepte si la informació ha estat obtinguda per qualsevol Administració Pública a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública així com, en el cas de les empreses i organitzacions particulars si han obtingut els justificants directament pel Ministeri de Justícia com a resultat de presentar la sol·licitud conjunta de tots els seus treballadors mitjançant un Procés Agrupat(veure l'apartat de Més informació).

Procediment

La sollicitud i lliurament dels certificats es farà preferentment per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny. D'aquesta forma obtindrà el certificat al mateix moment de la sol·licitud. Únicament en cas que sigui necessari resoldre algun problema d'identificació o coincidència de dades, se li enviarà un SMS al seu telèfon mòbil amb el Codi Segur de Verificació que li permetrà la descàrrega del certificat de delictes de naturalesa sexual.

Per obtenir-ho per aquest mitjà, és necessari disposar d'un certificat electrònic i accedir a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia. Seu Electrònica del Ministeri de Justícia que permet qualsevol certificat electrònic de la plataforma @signa, el DNI-i i Cl@ve PIN. L'obtenció d'un d'aquests sistemes d'identificació electrònica li permet aconseguir els certificats de delictes de naturalesa sexual de forma ràpida i senzilla, així com la realització d'altres tràmits amb l'Administració. Existeixen oficines del'Agencia Tributaria, Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació i oficines d'Atenció al Ciudada de la Delegacions del Govern amb una àmplia distribució geogràfica que fan la identificació necessària per obtenir els certificats electrònics. Podeu sol·licitar a través de l'Agència Tributària la Cl@ve PIN perquè se li enviï per correu al seu domicili. D'aquesta forma, podrà obtenir el Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual sense necessitat de desplaçar-se a una oficina del Ministeri de Justícia.

La informació que s'exposa a continuació únicament li afecta si va a realitzar la seva sol·licitud de forma presencial.

L'expedició i lliurament del certificat no sempre es realitza en l'acte de presentar la sol·licitud, depenent de la capacitat de gestió de cada oficina i a cada moment. En els casos en què no es pugui expedir al moment, i amb la finalitat d'evitar errors en l'expedició, se sol·licita una fotocòpia del DNI de l'interessat. El seu lliurament es realitza mitjançant l'enviament d'un SMS al telèfon mòbil del sol·licitant, amb el Codi Segur de Verificació (CSV) que li permetrà descarregar-li-ho des de la Seu Electrònica.

 1. La sol-licitud es presentarà degudament emplenada amb lletra majúscula i llegible en:
 2. Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita
  • L'interessat

   Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, carnet de conduir o document d'identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona respecte de la qual se sol·licita la certificació, sempre que el document presentat permeti identificar-la de manera fefaent. La presentació de la fotocòpia del document que acredita la identitat evita errors i agilitza la tramitació del certificat quan aquest no es lliura al moment.

  • Una altra persona que ho representa

   QUAN EL CERTIFICAT NO SE SOL·LICITA PERSONALMENT PER L'INTERESSAT SINÓ PER UNA ALTRA PERSONA QUE HO REPRESENTA, aquesta a més d'acreditar la seva identitat mitjançant la documentació del punt 2, haurà d'aportar:

   • Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.
   • Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència) o, en cas dels progenitors del menor d'edat, el llibre de família.

 Més informació

Per tal que les persones que treballen amb menors puguin obtenir els certificats de delictes de naturalesa sexual d'una manera més àgil, s'han habilitat els procediments següents en funció de la relació existent entre l'empresa o l'entitat pública que sol·licita el certificat i el ciutadà.

 • Quan la que sol·licita el certificat, és una Administració Pública, els ciutadans tenen dret a no aportar les dades i documents que obrin en poder de les Administracions Públiques, per tant, és suficient amb presentar a l'Administració sol·licitant una autorització (Modelo de autorización (PDF. 191 KB)) perquè obtingui aquesta informació directament sobre la seva persona. Per facilitar aquest dret, el Ministeri de Justícia permet l'accés a les dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals a totes les Administracions Públiques a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.
 • En l'àmbit d'una relació laboral amb una empresa o organització que treballi o impliqui contacte habitual amb menors: els treballadors podran autoritzar a un representant de la mateixa al fet que sol-liciti de manera agrupada tots els certificats del personal.

  Aquest procediment de tramitació agrupada, consisteix en l'enviament per correu o lliurament presencial d'una sol·licitud única, dirigida a la Gerència Territorial de Justícia més propera al domicili de l'empresa o a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà a Madrid indicant clarament en el sobre "Secció de Treball amb Menors (Procés Agrupat)", adjuntant la documentació següent:
  • Fotocòpia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels DNI's, NIE, passaport o document d'identificació comunitari en vigor de cadascun dels empleats/sol·licitants.
  • Autorizació (PDF. 67 KB)de cadascun dels empleats/sol·licitants al representant de l'empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.
  • Documento de compareixença (PDF. 77 KB)del representant de l'empresa davant el Ministeri de Justícia.
  • Fitxer Excel (XLSM. 686 KB) amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. El fitxer Excel s'ha de lliurar en CD o pendrive juntament amb la documentació en paper per al seu tractament automatitzat, que haurà de contenir la informació dels sol·licitants en el mateix ordre que la documentació en paper, amb la finalitat d'obtenir una major agilitat i preferència en l'expedició.
  • L'oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d'acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l'expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.

  Una vegada processats les dades, es facilitarà a l'empresa sol·licitant la informació que consti en el Registre Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de justificants de consulta individuals o per llistats. Aquests justificants de consulta, a més de la informació sobre la no constància de delictes, proporcionen les dades necessàries per descarregar, si es considera oportú, els corresponents certificats individuals. Amb el Procés Agrupat l'empresa no haurà de comprovar l'autenticitat, atès que rep la informació directament del Ministeri de Justícia.

  En els casos en què, en realitzar les consultes, s'apreciïn coincidències o errors d'identitat, l'Oficina expedidora dels citats certificats es posarà en contacte directament amb l'interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel expedició del mateix.

  Per evitar cues i desplaçaments innecessaris en el tràmit presencial, els recomanem que utilitzi els procediments telemàtics, sol·licituds agrupades o, si escau, utilitzi el seu dret i autoritzi a l'Administració Pública al fet que consulti directament la informació disponible sobre la seva persona en la Plataforma d'Intermediació de Dades.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

 • Cita Previa
Com sol·licitar-lo/presentar-lo
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual