Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Què és

És un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual s'expedeix en compliment de normativa espanyola i és vàlid únicament a Espanya, per tant, no es postil·la ni legalitza. Si desitja un certificat per poder treballar amb menors a un altre país haurà de sol·licitar un certificat d'Antecedents Penals i postil·lar-ho o legalitzar-ho segons el país on hagi d'assortir efectes legals.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

Qualsevol persona física major d'edat.

Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals ha de demanar un certificat del seu país de nacionalitat.

En el cas de persones menors d'edat, haurà d'estar representat per un dels progenitors o tutor legal.

Informació addicional

Aquest tràmit és gratuït.

Procediment

La sol·licitud i lliurament dels certificats es farà preferentment per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 11/2007 de 22 de juny. A aquest efecte, fent constar en el model de sol·licitud el seu telèfon mòbil, rebrà un sms amb un codi segur de verificació, que li permetrà descarregar el certificat des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia quantes vegades necessiti.

Si disposa de certificat electrònic pot sol·licitar-ho a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia.

La informació d'aquest apartat únicament li afecta si va a realitzar la seva sol·licitud de forma presencial o per correu postal. Amb certificat electrònic accedeixi a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia.

 1. La sol·licitud es presentarà degudament emplenada en:
 2. Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita
  • L'interessat

   Original o fotocòpia compulsada del DNI, Targeta de Residència, Passaport, Permís de conduir o document d'identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona respecte de la qual se sol·licita la certificació, sempre que el document presentat permeti identificar fefaentment a aquesta.

  • Una altra persona que ho representa

   QUAN EL CERTIFICAT NO SE SOL·LICITA PERSONALMENT PER L'INTERESSAT SINÓ PER UNA ALTRA PERSONA QUE HO REPRESENTA, aquesta a més d'acreditar la seva identitat mitjançant la documentació del punt 2, haurà d'aportar:

   • Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.
   • Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència) o, en cas dels progenitors del menor d'edat, el llibre de família.

Pel que fa als certificats per a treball amb menors sol·licitats per correu amb anterioritat a l'1 de març que encara no s'haguessin expedit, s'enviarà un Codi Segur de Verificació (CSV) al telèfon mòbil que s'hagués indicat en la sol·licitud, per a la seva descàrrega des de la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

Més informació

Per agilitar l'obtenció d'aquests certificats Delictes de Naturalesa Sexual per a persones que treballen amb menors s'han habilitat els següents procediments en funció de la relació existent entre l'entitat que sol·licita el certificat i el ciutadà.

 • En l'àmbit d'una relació laboral amb una Administració Pública, no és necessari que ho sol·licitin de forma personal i individualitzada, sent suficient amb autoritzar a l'administració per la qual treballen al fet que accedeixi a la seva informació a través de la Plataforma d'Intermediació de Dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 • En l'àmbit d'una relació amb una empresa o organització que treballi o impliqui contacte habitual amb menors: podran autoritzar a un representant de la seva organització per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d'aquesta empresa.

  Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats de Delictes de Naturalesa Sexual, a través d'empresa o organització, consisteix en la presentació d'una sol·licitud única, dirigida a la Gerència Territorial de Justícia més propera o a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà a Madrid indicant clarament en el sobre "Secció de Treball amb Menors (Procés Agrupat)" , adjuntant la documentació següent:

  • Fotocòpia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels DNI's, NIE, passaport o document d'identificació comunitari en vigor de cadascun dels empleats/sol·licitants.
  • Autorizació (PDF. 67 KB)de cadascun dels empleats/sol·licitants al representant de l'empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.
  • Documento de compareixença (PDF. 38 KB)del representant de l'empresa davant el Ministeri de Justícia.
  • Fitxer Excel (XLSM. 686 KB) amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. El fitxer Excel s'ha de lliurar en CD o pendrive juntament amb la documentació en paper per al seu tractament automatitzat, que haurà de contenir la informació dels sol·licitants en el mateix ordre que la documentació en paper, amb la finalitat d'obtenir una major agilitat i preferència en l'expedició.
  • L'oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d'acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l'expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.

  Una vegada processats les dades, es facilitarà a les empreses la informació que consti en el Registre Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de llistats. En els casos en què, en realitzar les consultes, s'apreciïn coincidències o errors d'identitat, l'Oficina expedidora dels citats certificats es posarà en contacte directament amb l'interessat amb la finalitat de realitzar una correcta i fidel expedició del mateix.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

Com sol·licitar-lo/presentar-lo
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General