Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Certificat de Delictes de Naturalesa Sexual

Què és

És un certificat que permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos. Els certificats emesos pel Registre Central de Delinqüents Sexuals informen de les condemnes fermes dictades pels òrgans judicials que consten anotades en el Registre en la data en què aquests s'expedeixen. Per tant, la informació que proporcionen es limita a certificar la informació que hi ha en la data en què s'emeten.

La Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l'obligació que s'aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

El certificat de delictes de naturalesa sexual, segons la normativa espanyola, és l'únic certificat que s'expedeix per treballar habitualment amb menors; per tant, és vàlid únicament a Espanya, i no es postil·la ni legalitza. Si voleu un certificat per poder treballar amb menors en un altre país heu de sol·licitar un certificat d'antecedents penals i postil·lar-lo o legalitzar-lo segons el país on hagi de tenir efectes legals.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

Qualsevol persona física major d'edat.

En el cas de persones menors d'edat, haurà d'estar representat per un dels progenitors o tutor legal.

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu informe 0401/2015 i en les respostes a preguntes freqüents interpreta que per considerar "treball habitual amb menors", cal que el lloc de treball impliqui per la seva pròpia naturalesa i essència, un contacte habitual amb menors, en què els menors siguin els destinataris principals del servei prestat. No cal presentar el certificat en el cas de professions que, tot i tenir un contacte habitual amb el públic en general, entre els quals hi pot haver menors d'edat, no estiguin per la seva naturalesa exclusivament destinades a un públic menor d'edat.

Si el sol·licitant no és espanyol, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, per poder "treballar habitualment” amb menors ha d'aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s'informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

Informació addicional

Aquest tràmit és gratuït.

Sobre el moment, la periodicitat o la freqüència en què s'ha de presentar el certificat, la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, en l'apartat 5 de l'article 13, introduït per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infantesa i a l'adolescència, estableix el que s'indica a continuació:

«5. Per a l'accés i l'exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d'acreditar aquesta circumstància mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre Censal de delinqüents sexuals.

L'incís segon d'aquest precepte legal fa un pronunciament exprés sobre el moment en què s'ha d'aportar el certificat de delictes sexuals, sense que es desprengui directament de la seva literalitat l'obligatorietat d'haver d'estar acreditant periòdicament el compliment d'aquest requisit per poder dur a terme l'exercici professional de manera continuada i sense interrupció, i sense que s'hagin produït altres circumstàncies que justifiquin aquesta petició.

Del contingut d'aquest precepte, en especial del seu segon incís, es desprèn que no és necessari que els treballadors hagin d'acreditar cada cert temps el compliment d'aquest requisit, i per tant, sol•licitar de manera reiterada i periòdica el certificat d'antecedents per delictes sexuals, excepte quan ingressin de nou a l'empresa o l'organització, o quan es produeixin canvis substancials en la seva relació laboral o d'ocupació (per exemple, si canvia l'empresa o l'ocupador per al qual es presta servei, o dins de la seva relació laboral canvien les circumstàncies de manera que comença a treballar habitualment amb menors quan abans prestava els seus serveis per al públic en general, com en el cas d'exercir de metge general i començar a prestar servei com a pediatra). No obstant això, queda a criteri de l'ocupador exigir novament el certificat, en cas de tenir sospites fundades o si hi ha indicis racionals que el treballador hagi pogut ser condemnat en sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual amb posterioritat a la presentació inicial del certificat.

Qualsevol ciutadà pot consultar la informació que consta sobre la seva persona en el Registre Central de Delictes de Naturalesa Sexual a l'apartat de "Les meves dades personals" del servei Carpeta Ciutadana del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, identificant-se amb el DNI-e o CL@VE. Com a resultat d'aquesta consulta s'obté un document amb un codi segur de verificació i signatura electrònica, amb la informació sobre la no-constància d'antecedents.

Procediment

La sol·licitud i lliurament dels certificats es farà preferentment per mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 11/2007 de 22 de juny. D'aquesta manera s'obté el certificat en el mateix moment de la sol·licitud. Únicament en cas que sigui necessari resoldre algun problema d'identificació o coincidència de dades, se us enviarà un SMS al vostre telèfon mòbil amb el codi segur de verificació que us permetrà descarregar el certificat de delictes de naturalesa sexual.

Per obtenir-lo per aquest mitjà, cal disposar d'un certificat electrònic i accedir a la Seu electrònica del Ministeri de Justícia. La Seu Electrònica del Ministeri de Justícia permet qualsevol certificat electrònic de la plataforma @firma, el DNI-e i Cl@ve PIN. L'obtenció d'un d'aquests sistemes d'identificació electrònica us permet aconseguir els certificats de delictes de naturalesa sexual de manera ràpida i senzilla, així com fer altres tràmits amb l'Administració. Existeixen oficines de l'Agencia Tributaria, Seguretat Social, Servei Públic d'Ocupació i oficines d'Atenció al Ciudada de la Delegacions del Govern amb una àmplia distribució geogràfica que fan la identificació necessària per obtenir els certificats electrònics. Podeu sol·licitar a través de l'Agència Tributària la Cl@ve PIN perquè us l’enviïn per correu al vostre domicili. D'aquesta manera, podreu obtenir el certificat de delictes sexuals sense necessitat de desplaçar-vos a una oficina del Ministeri de Justícia.

La informació que s'exposa a continuació únicament us afecta si voleu fer la vostra sol·licitud de manera presencial.

L'expedició i el lliurament del certificat no sempre es fa en el moment de presentar la sol·licitud, ja que depèn de la capacitat de gestió de cada oficina en cada moment. En els casos en què no es pugui expedir al moment, se sol·licita una fotocòpia del DNI de l'interessat per evitar errors en l'expedició i s'envia un SMS al telèfon mòbil del sol•licitant, amb el codi segur de verificació (CSV) que li permetrà descarregar-se'l des de la Seu Electrònica.

 1. La sol·licitud es presentarà emplenada degudament amb lletra majúscula i llegible en:
 2. Acreditació de la identitat de qui ho sol·licita
  • L'interessat

   Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, carnet de conduir o document d'identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona respecte de la qual se sol·licita la certificació, sempre que el document presentat permeti identificar-la de manera fefaent. La presentació de la fotocòpia del document que acredita la identitat evita errors i agilitza la tramitació del certificat quan aquest no es lliura al moment.

  • Una altra persona que ho representa

   QUAN EL CERTIFICAT NO SE SOL·LICITA PERSONALMENT PER L'INTERESSAT SINÓ PER UNA ALTRA PERSONA QUE HO REPRESENTA, aquesta a més d'acreditar la seva identitat mitjançant la documentació del punt 2, haurà d'aportar:

   • Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.
   • Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència) o, en cas dels progenitors del menor d'edat, el llibre de família.

 El certificat de delictes de naturalesa sexual no es pot sol·licitar de manera individual per correu postal.

Més informació

Per tal que les persones que treballen amb menors puguin obtenir els certificats de delictes de naturalesa sexual d'una manera més àgil, s'han habilitat els procediments següents en funció de la relació existent entre l'empresa o l'entitat pública que sol·licita el certificat i el ciutadà.

 • Quan qui sol·licita el certificat és una administració pública, els ciutadans tenen dret a no aportar les dades i els documents que tenen les autoritats públiques; per tant, n'hi ha prou d'autoritzar l'Administració perquè obtingui aquesta informació sobre la seva persona. Per facilitar aquest dret, el Ministeri de Justícia permet accedir a les dades del Registre Central de Delinqüents Sexuals a totes les administracions públiques a través de la plataforma d'intermediació de dades que gestiona el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 • En l'àmbit d'una relació laboral amb una empresa o organització que treballi o impliqui un contacte habitual amb menors: els treballadors poden autoritzar un representant d'aquesta per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal.

  Aquest procediment de tramitació agrupada de sol·licituds de certificats de delictes de naturalesa sexual, a través d'una empresa o organització, consisteix a lliurar una sol·licitud única de manera presencial o per correu, adreçada a la Gerència Territorial de Justícia que hi hagi més a prop del domicili de l'empresa o a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà a Madrid indicant clarament en el sobre "Secció de Treball amb Menors (Procés agrupat)" i adjuntant-hi la documentació següent:
  • Fotocòpia acarada o compulsada o amb el segell del centre o institució dels DNI's, NIE, passaport o document d'identificació comunitari en vigor de cadascun dels empleats/sol·licitants.
  • Autorizació (PDF. 67 KB)de cadascun dels empleats/sol·licitants al representant de l'empresa perquè obtingui el certificat en el seu nom.
  • Documento de compareixença (PDF. 38 KB)del representant de l'empresa davant el Ministeri de Justícia.
  • Fitxer Excel (XLSM. 686 KB) amb les dades emplenades de tots els sol·licitants. El fitxer Excel s'ha de lliurar en CD o pendrive juntament amb la documentació en paper per al seu tractament automatitzat, que haurà de contenir la informació dels sol·licitants en el mateix ordre que la documentació en paper, amb la finalitat d'obtenir una major agilitat i preferència en l'expedició.
  • L'oficina a la qual correspongui tramitar el procediment valorarà si, d'acord amb la documentació presentada, ha quedat suficientment acreditat el compliment dels requisits necessaris per a l'expedició de les certificacions sol·licitades, o resulta preciso instar als interessats al fet que completin la seva sol·licitud.

  Un cop s'hagin processat les dades, es facilitarà a les empreses la informació que consti en el Registre Central de Delinqüents Sexuals mitjançant justificants de consulta individuals o per llistes. Aquests justificants de consulta, a més de la informació sobre la no-constància de delictes, proporcionen les dades necessàries per descarregar, si es considera oportú, els certificats individuals corresponents.

  En els casos en què, en fer les consultes, s'apreciïn coincidències o errors d'identitat, l'oficina expedidora dels certificats esmentats es posarà en contacte directament amb l'interessat per tal d'expedir el certificat d'una manera correcta i fidel.

  Per evitar cues i desplaçaments innecessaris en el tràmit presencial, us recomanem que utilitzeu els procediments telemàtics, les sol·licituds agrupades o, si escau, que feu ús del vostre dret i autoritzeu l'administració pública a consultar directament la vostra informació disponible a la plataforma d'intermediació de dades.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

Com sol·licitar-lo/presentar-lo
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual