Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Canvi de Nom i Cognoms

Què és

Es tracta d'un procediment pel qual un ciutadà pot canviar-se els cognoms, l'ordre dels mateixos o el nom.

Canvi de cognoms

Requisits:

Perquè s'autoritzi cal acreditar:

 • Que l'afectat pel canvi usa i és conegut pel cognom que sol·licita. Aquests ús i coneixement no poden crear-se intencionadament per aconseguir el canvi.
 • Que els cognoms nous pertanyen legítimament a l'interessat.
 • Que els cognoms que en resultin del canvi no pertanyin a una sola línia, sinó que un sigui de la paterna i l'altre, de la materna.

Aquests són els requisits generals, però les normes del Registre Civil tenen en compte determinats casos en què alguns d'aquests requisits no són exigibles:

 • No cal que concorri el primer requisit assenyalat quan es tracti de cognoms que siguin inmorals o que ocasionin greus inconvenients o quan hi hagi risc que desaparegui un cognom espanyol, risc que no pot referir-se o reduir-se a l'àmbit d'una família, sinó al general espanyol.
 • No cal que concorri cap dels requisits esmentats quan es donin circumstàncies excepcionals, supòsit en què hi haurà un procediment especial.
 • Tampoc no cal que hi concorri cap dels requisits en el cas en què el sol·licitant del canvi de cognoms sigui objecte de violència de gènere, si ha obtingut alguna mesura cautelar de protecció judicial, i en qualsevol supòsit en què la urgència de la situació ho requereixi.
 • Per als ciutadans de la Unió Europea s'aplica així mateix, la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sentència del TJUE de 2 d'octubre de 2003 - García Abello i Sentència del TJUE de 14 d'octubre de 2008 - Grunkin Paul)

Requisits comuns:

Pot sol·licitar-ne el canvi qui tingui una causa justa a aquest efecte si la modificació no perjudica terceres persones.

El canvi de cognoms es realitza, previ expedient instruït per l'encarregat del Registre Civil del domicili de l'interessat i la competència per a resoldre correspon al ministre de Justícia i, per delegació, a la Direcció General dels Registres i del Notariat.

La inscripció del canvi de cognoms es realitza al Registre Civil on consti la inscripció de naixement.

Regularització ortogràfica dels cognoms:

 • Pot sol·licitar-se al Jutge encarregat del Registre Civil quan la forma en què els cognoms estan inscrits no s'adequa a la gramàtica i a la fonètica de la llengua espanyola corresponent.

Canvi de l'ordre dels cognoms:

 • El sistema espanyol d'imposició de cognoms suposa que una persona ha de portar com a primer cognom el primer del pare i com a segon, el primer de la mare.
 • Però aquesta regla general canvia quan el pare i la mare, de comú acord, abans de la inscripció del naixement del fill, decideixen invertir l'ordre dels cognoms del nadó, de manera que s'inscrigui amb el primer de la mare com a primer cognom i amb el primer del pare com a segon. L'ordre acordat per al primer fill regirà en les inscripcions dels fills següents dels mateixos pares. D'altra banda, el fill, en arribar a la majoria d'edat, també pot sol·licitar que s'alteri l'ordre dels seus cognoms.

Canvi de nom:

Llibertat d'elecció:

Avui, gairebé tots els noms són possibles. Lola, Concha, Pepe, Manolo han deixat de ser només apel·latius familiars per convertir-se en noms propis que s'inscriuen com a tals al Registre Civil.

Només seran rebutjats els noms que infringeixin algunes de les prohibicions establertes en la legislació.

Limitacions

 • No poden imposar-se més de dos noms simples o d'un de compost. En aquest cas, els dos noms s'uniran per mitjà d'un guió.
 • El nom no pot perjudicar objectivament a la persona. Per això s'exclouen els que resultin per si o en combinació amb els cognoms, deshonrosos, humiliants, denigrants, etc.
 • No s'admeten els que facin confusa la identificació (per exemple, un cognom convertit en nom) ni els que indueixin en conjunt a un error sobre el sexe de la persona.
 • No se puede atribuir a un hermano el nombre de otro hermano vivo.

Estrangers que adquireixen la nacionalitat espanyola:

En la inscripció de naixement s'ha de consignar el nom que aparegui en la certificació estrangera, tret que es provi la utilització habitual d'un nom diferent. Si el nom que consta a la certificació estrangera o l'utilitzat habitualment està inclòs en alguna de les limitacions establertes haurà de ser substituït, conforme a les normes espanyoles, per l'escollit per l'interessat o el seu representant legal i, en darrer terme, per un d'ofici.

En el cas de noms propis que constin en sistema d'escriptura diferent al nostre (xinès, japonès, àrab, etc.) es consignaran mitjançant la seva transcripció o transliteració, de manera que s'aconsegueixi una adaptació gràfica i una equivalència fonètica. També en noms propis escrits amb caràcters llatins es podria fer adaptacions ortogràfiques a petició de l'interessat per facilitar-ne l'escriptura i la fonètica.

Requisits del canvi de nom propi:

És possible canviar el nom propi:

 • Quan l'interessat ho sol·liciti, per un ús habitual d'un nom diferent del que consta a la inscripció de naixement o per una altra causa justa.
 • Quan el nom s'hagués imposat amb alguna infracció de les normes establertes.
 • Quan es tracti de la traducció d'un nom estranger.
 • Quan es tracti de la traducció o adaptació gràfica o fonètica a les llengües oficials.
 • Quan es rectifiqui la menció registral del sexe.

Al contrari, no procedeix el canvi de nom propi, per falta de causa justa, quan es pretenen canvis insignificants de nom propi (Esther per Ester, Débora per Deborah, Cristina per Kristina, o a l'inrevés). Només són admissibles aquests canvis quan tenen la finalitat de corregir ortogràficament el nom propi escrit de forma incorrecta.

Requisits comuns a tots els canvis de nom:

S'ha de presentar una causa justa i no provocar un perjudici a terceres persones

El canvi de nom es realitza, previ expedient, per l'encarregat del Registre Civil del domicili de l'interessat.

En cas que la causa del canvi sigui l'ús d'un nom diferent de l'inscrit i l'ús habitual no en resulti provat, correspon la competència al ministre de Justícia i, per delegació, a la Direcció General dels Registres i del Notariat.

La inscripció del canvi de nom es realitza al Registre Civil on consti la inscripció de naixement. Es pot sol·licitar al Registre Civil del domicili de l'interessat per tal que es remeti al del lloc de naixement.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

El canvi de nom i/o cognoms, el pot sol·licitar l'interessat major d'edat i els representants legals dels menors o l'incapacitat.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

Com sol·licitar-lo/presentar-lo
Informació relacionada
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual