Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Legalització única o Postil·la de la Haia

Què és

El tràmit de postil·la consisteix a col·locar sobre un document públic, o una prolongació d'aquest document, una postil·la o anotació que certifica l'autenticitat de la signatura dels documents públics expedits en un país signant del XII Conveni de la Haia, de 5 d'octubre de 1961, pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers que hagin d'esdevenir efectius en un altre país signant.

Així, els documents emesos en un país signant del Conveni que hagin estat certificats per una postil·la hauran de ser reconeguts a qualsevol altre país del Conveni sense necessitat d'un altre tipus d'autenticació.

Llistat dels Estats signataris del Conveni de la Haia de 5 d'octubre de 1961 (PDF. 137 KB), elaborat pel Ministeri de Justícia a partir del propi Conveni.

Quins documents es poden postil·lar?: documents públics

La postil·la pot aplicar-se a:

 • Documents judicials: Documents dimanants d'una autoritat o d'un funcionari vinculat a una jurisdicció de l'Estat, inclosos els que provenen del Ministeri Públic o d'un secretari, d'un oficial o d'un agent judicial.
 • Documents administratius.
 • Certificacions oficials que s'hagin posat sobre documents privats, com ara la certificació del registre d'un document, la certificació sobre la certesa d'una data i les autenticacions oficials i notarials de signatures en documents de caràcter privat.

No obstant això, no s'aplicarà a:

 • els documents expedits per funcionaris diplomàtics o consulars.
 • els documents administratius relacionats directament amb una operació comercial o duanera.
 • Els documents que, en aplicació d'altres convenis internacionals, estiguin exempts de ser legalitzats o postil·lats.

 

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

Qualsevol portador d'un document públic que en vulgui certificar l'autenticitat pot sol·licitar la postil·la de la Haia.

Informació addicional

On es pot anar per postil·lar un document?

Segons el que indica el Reial decret 1497/2011, de 24 d'octubre, pel qual es determinen els funcionaris i les autoritats competents per fer la legalització única o postil·la prevista pel Conveni XII de la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat, de 5 d'octubre de 1961, es pot anar als llocs següents per postil·lar un document:

 • Documents públics judicials expedits per l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem:
  • Secretaris de Govern dels respectius tribunals o en qui deleguin.
Documents administratius que necessiten reconeixement previ de signatura per ser postil·lats:
Tipus Document Reconeixement previ de signatura per Adreça
Títols i certificats d'estudis universitaris oficials. Min. d'Educació, Cultura i Esport i altes inspeccions d'Educació a les comunitats autònomes (només en alguns casos, consulteu l'enllaç). C/ Torrelaguna, 58, Madrid, i adreces de les altes inspeccions d'Educació a les comunitats autònomes.
Títols i certificacions acadèmiques oficials no universitàries. Conselleries d'Educació de les comunitats autònomes. Consulteu-ho a la pàgina web de la conselleria d'Educació competent.
Documentos de la Agencia Tributaria. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. C/ Alcalá 7-9, Madrid.
Documents Oficina del Servei Públic d'Ocupació Estatal i de les entitats de la Seguretat Social (com ara, reconeixement d'atur, vida laboral, etc.). Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Paseo de la Castellana, 65, Madrid.
Documents no educatius de les comunitats autònomes. En alguns casos, com la Comunitat de Madrid, és necessari el reconeixement previ de signatura per la Conselleria de Presidència. Per a documents de la Comunitat de Madrid, c. Carretas, 4.
Documents d'entitats locals (com ara, certificats d'empadronament). No cal el reconeixement previ de signatura, sempre que estigui signat per una autoritat la signatura de la qual consti en el sistema informàtic de postil·la del Ministeri de Justícia, a excepció de l'Ajuntament de Madrid, el qual requereix, en tot cas, reconoixement previ de signatura. Per a documents de l'Ajuntament de Madrid: C/ Montalbán, 1, Madrid.
Documents consulars (en les funcions de registre civil o notaria). Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. C/ Pechuán, 1, Madrid.
Certificats de registres de la propietat, mercantils i de béns mobles. Encarregat del Registre Mercantil (per als registres de Madrid, Barcelona, Bilbao i València) o degà president del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles d'Espanya. Calle Diego de León, 21, Madrid.
Documents AENA, marina mercant, pilots de vol o tripulants de vaixells. Ministeri de Foment. Paseo de la Castellana, 67, Madrid.
Documents bancaris. Departament de Comptes Corrents del Banco de España. C/ Alcalá, 48, Madrid.
Butlletí Oficial de l'Estat. No cal reconeixement previ per l'Agència Estatal del BOE en documents posteriors a juny de 2011. C/ Manoteras, 54, Madrid
Documents emesos per les forces i els cossos de seguretat de l'Estat. Ministeri de l'Interior. C/ Amador de los Ríos, 7, Madrid.
Documents de la Direcció General de Trànsit. Ministeri de l'Interior o Direcció General de Trànsit. C/ Amador de los Ríos, 7, Madrid o C/ Josefa Valcárcel, 28, Madrid, respectivamente.
Altres. Consulteu-ho al Centre d'Atenció al Ciutadà del Ministeri de Justícia. 902 007 214 / 918 372 295

Documents emesos amb signatura electrònica

La Legalització única o postil·la consisteix a certificar l'autenticitat de la signatura d'un document. Els documents amb algun tipus de signatura electrònica requereixen per al seu postil·lat d'uns desenvolupaments informàtics que fins al moment no estan disponibles en l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà del Ministeri de Justícia i en les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia i Oficines Delegades de Ceuta i Melilla. Per aquesta raó, per realitzar el tràmit de postil·la de documents digitals és necessari presentar el document amb signatura manuscrita de l'emissor.

Pot aconseguir més informació del citat Conveni a la pàgina Web de la Conferència de la Haia de Dret Internacional Privat*

*En el cas de la República Popular de la Xina, només s'aplica als territoris de Macau i Hong Kong.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

 • Cita Previa
Com sol·licitar-lo/presentar-lo
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual