Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Registre de mitjancers i institucions de mediació

Què és

El Registre de mitjancers i institucions de mediació té caràcter públic i informatiu i es constitueix com una base de dades informatitzada accessible gratuïtament des del lloc web del Ministeri de Justícia, la finalitat de la qual és facilitar l'accés als ciutadans a aquest mitjà de solució de controvèrsies gràcies a la publicitat dels mitjancers professionals i les institucions de mediació.

El Registre de mitjancers i institucions de mediació depèn del Ministeri de Justícia i, davant les resolucions de l'encarregat del Registre, es podrà interposar recurs d'alçada davant del sotssecretari de Justícia.

El Registre de mitjancers i institucions de mediació s'estructura en tres seccions:

  • Secció primera: inscripció de mitjancers, persones físiques.
  • Secció segona: inscripció de mitjancers concursals. Que al seu torn poden ser mitjancers persones físiques i mitjancers persona jurídiques.
  • Secció tercera: Inscripció d'institucions de mediació. Només persones jurídiques.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

La inscripció en el Registre de mitjancers i institucions de mediació és de caràcter voluntari, excepte per als mitjancers concursals, l'acreditació dels quals dels requisits exigits i la seva inscripció prèvia en el Registre possibilitarà el subministrament de les seves dades al portal del «Butlletí Oficial de l'Estat» per a la seva designació en els procediments per assolir un acord extrajudicial de pagaments, d'acord amb el títol X de la Llei Concursal.

MEDIACIÓ:

S'entén per mediació aquell mitjà de solució de controvèrsies, sigui quina sigui la seva denominació, que dos o més parts intenten voluntàriament assolir per si mateixes un acord amb la intervenció d'un mitjancer.

MITJANCER:

Poden ser mitjanceres les persones físiques que es trobin en ple exercici dels seus drets civils, sempre que no els ho impedeixi la legislació a què puguin estar sotmeses en l'exercici de la seva professió.

Les persones jurídiques que es dediquin a la mediació, siguin societats professionals o qualsevol altra prevista per l'ordenament jurídic, hauran de designar per al seu exercici una persona física que reuneixi els requisits previstos en la Llei.

REQUISITS PER SER MITJANCER:

El mitjancer haurà d'estar en possessió de títol oficial universitari o de formació professional superior i disposar de formació específica per exercir la mediació, que s'adquirirà mitjançant la realització d'un o diversos cursos específics impartits per institucions degudament acreditades, que tindran validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora a qualsevol part del territori nacional.

El mitjancer haurà de subscriure una assegurança o garantia equivalent que cobreixi la responsabilitat civil derivada de la seva actuació en els conflictes en què intervingui.

MITJANCER CONCURSAL:

És aquella persona física que, per reunir de forma concurrent els requisits establerts per ser mitjancer i els que la Llei Concursal exigeix al seu article 27.1 per ser administrador concursal, pot ser designat com a tal per notaris o registradors mercantils en els acords extrajudicials de pagaments a què es refereix el Títol X de la Llei 22/2003, del 9 de juliol, Concursal. També poden ser mitjanceres concursals les persones jurídiques, sempre que actuïn en la mediació concursal mitjançant una persona física que compleixi les anteriors condicions.

INSTITUCIÓ DE MEDIACIÓ:

Tenen la consideració d'institucions de mediació les entitats públiques o privades, espanyoles o estrangeres, i les corporacions de dret públic que tinguin entre les seves finalitats l'impuls de la mediació, facilitant-ne l'accés i l'administració, inclosa la designació de mitjancers, havent de garantir la transparència en la designació referida. Si entre les seves finalitats figurés també l'arbitratge, adoptaran les mesures per garantir la separació entre ambdues activitats.

La institució de mediació no podrà prestar directament el servei de mediació, ni hi tindrà més intervenció que la que preveu la Llei.

Termini

Per a la posada en funcionament del Registre de mitjancers i institucions de mediació s'estableixen els següents terminis:

a) La data per a la tramesa per part dels centres de formació de la informació que s'indica a l'apartat 3 de l'article 7 comença l'1 de març del 2014.

b) La data d'obertura del Registre per a la realització de sol·licituds d'inscripció per part dels mitjancers, els mitjancers concursals i les institucions de mediació serà l'1 d'abril del 2014.

c) La data d'inici de la publicitat del Registre serà l'1 de juny del 2014

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

  • Acceso a Buscadores de Mediadores e Instituciones de Mediación
Com sol·licitar-lo/presentar-lo
  • Inicia tu solicitud
  • Estat de la meva sol·licitud
  • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
  • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual