Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de Xustiza

Menú principal

Certificado de Antecedentes Penais

Que é

É un certificado que permite acreditar a carencia de antecedentes penais ou a existencia dos mesmos.

NOTA: Se vostede traballa habitualmente con menores en España debe solicitar, preferentemente a través de Internet o Certificado de Delitos de Natureza Sexual por ser o único documento habilitado a estes efectos.

Os certificados de Antecedentes Penais emitidos desde o 1 de marzo de 2016 NON HABILITAN para traballar con menores en España.

Quen pode solicitalo/presentaro

Calquera persoa física maior de idade, así como as persoas xurídicas a través dos seus representantes legais.

No caso de persoas coa capacidade modificada xudicialmente, deberá estar representado por un dos proxenitores ou titor legal.

Cando se solicite por cidadáns de países membros da Unión Europea de nacionalidade distinta á española, solicitarase información sobre os seus antecedentes á autoridade central do Estado da súa nacionalidade, que será achegada ao certificado español que se expida. Neste caso, a tramitación do certificado estará condicionada á normativa, práctica e prazos do país de que se trate.

Información adicional

Procedemento

NOTA: A información deste apartado unicamente aféctalle se vai realizar a súa solicitude de forma presencial ou por correo postal. Se dispón de certificado electrónico acceda á Sede electrónica do Ministerio de Xustiza.

 1. Enchemento do formulario.- A través do Descarga del formulario 790 ou recollelo en:
 2. Acreditación da identidade de quen o solicita
  • O interesado

   Deberá presentar orixinal ou fotocopia compulsada de:DNI, Cartón de Residencia española para estranxeiros, Pasaporte, documento de identificación comunitario ou Carné de conducir español , en vigor, sempre que o documento presentado permita identificar fidedignamente á persoa da que se solicita a certificación.

  • Outra persoa que o representa

   CANDO O CERTIFICADO NON SE SOLICITA PERSOALMENTE POLO INTERESADO SENÓN POR OUTRA PERSOA QUE O REPRESENTA, esta ademais de acreditar a súa identidade mediante a documentación do punto 2, deberá achegar:

   • Orixinal ou fotocopia compulsada do documento de identificación en vigor do representado.
   • Orixinal ou fotocopia compulsada do documento de identificación en vigor do representado.Orixinal ou fotocopia compulsada do documento que acredite a representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da mesma (documento público autorizado por notario, documento privado con firmas lexitimadas por notario ou documento privado, outorgado en comparecencia persoal do interesado ante empregado público, que fará constar esta circunstancia mediante dilixencia).
   • Cando se solicita o certificado respecto dunha PERSOA XURÍDICA, deberá acreditarse a representación mediante documento público notarial, presentando orixinal ou fotocopia compulsada do mesmo.
 3. Abono de taxa. - Xustificación de pagar a taxa, que se poderá acreditar de calquera das seguintes opcións:
  • Pagamento a través de sistemas de banca electrónica
   • Se dispón de conta aberta e firma electrónica para operar en calquera das entidades financeiras colaboradoras coa Axencia Tributaria, pode realizar o pago a través dos seus servizos electrónicos.
   • Para iso, en primeiro lugar debe descargarse o modelo 790 deste Portal, e incluír o seu número de xustificante nas apartado "Taxas Administrativas 790" do seu sistema de banca electrónica e, se existe a opción, "Código 006 Taxas Administrativas Ministerio de Xustiza".
   • Para a expedición do certificado, deberá presentar en portelo ou remitir por correo, o comprobante de pago onde debe figurar o NRC que lle facilita o sistema de banca electrónica xunto coa folla "Exemplar para a Administración" do modelo 790.
  • Outras formas de pagamento
   • En España.
    • Pode acudir co impreso 790 cumprimentado a unha entidade financeira colaboradora coa Axencia Tributaria (practicamente todas) para efectuar a liquidación. O pago acreditarase coa validación mecánica ou firma autorizada da entidade financeira na copia "exemplar para a Administración" do impreso 790 que haberá de presentar en portelo ou remitir por correo para a expedición do certificado.
   • Desde o estranxeiro.
    • Pode acudir co impreso 790 cumprimentado a unha entidade financeira española colaboradora coa Axencia Tributaria que teña sucursal no país desde onde se solicita o certificado. O pago acreditarase coa validación mecánica ou firma autorizada da entidade financeira na copia "exemplar para a Administración" do impreso 790 que haberá de remitir.
    • Ou ben, pode ingresar o importe da taxa mediante transferencia bancaria, sempre que dita transferencia proveña de contas abertas en bancos situados fóra do territorio nacional. Para efectuar a transferencia utilizarase o ÍAN ou Código Internacional da conta de ingresos restrinxida do Ministerio de Xustiza, cuxos datos se indican a continuación, remitindo o orixinal do xustificante de realizar o pago, xunto ao exemplar para a Administración do impreso 790.
     • ENTIDADE: BBVA
     • TITULAR DA CONTA: Ministerio de Xustiza - Conta Restrinxida Recadación Taxas Estranxeiro
     • NIF DO TITULAR DA CONTA: S-2813610-I
     • IBAN ou Código Internacional de Conta Bancaria: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060
     • Código de Identificación Bancario (BIC) do BBVA: BBVAESMMXXX

  PREZO DA TAXA: 3,78 €

  IMPORTANTE: deberá porse especial coidado en abonar correctamente o importe da taxa, porque de facelo por contía errónea a entidade financeira non pode devolver a mesma e, para solicitar o seu reintegro, o interesado deberá iniciar un expediente de devolución de ingresos indebidos.

Certificados con efectos en el extranjero.

Cando o certificado de antecedentes penais haxa de fornecer efectos no estranxeiro, necesita ser legalizado. Debe advertirse na solicitude, indicando o país de destino do documento (Legalización única ou Apostila da Haia).

NOTA: Se non precisa a expedición dun certificado senón que unicamente desexa coñecer os datos contidos no Rexistro Central de Penados relativos á súa persoa, o interesado, acreditando a súa identidade e sen abono de taxa, terá dereito a solicitar o acceso, mediante exhibición...

Se dispón de certificado dixital pode consultar a falta de antecedentes penais sen necesidade do abono de taxas en Cartafol Cidadán.

Certificado solicitado por unha Administración Pública

Para os trámites nos que calquera Ministerio, Administración Autonómica ou Local solicítelle un certificado de antecedentes penais, por exemplo, para bolsa de emprego, adopcións, licencias etc. non é necesario solicitalo de forma persoal e individualizada. O cidadán ten dereito a autorizar á devandita Administración a que acceda á súa información penal a través da Plataforma de Intermediación de Datos que xestiona o Ministerio de Facenda e Función Pública. Modelo de autorización.Autorización a la Administración Solicitud Penales (PDF. 268 KB)

Como solicitalo/presentaro

 • Cita Previa
Como solicitalo/presentaro