Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de Xustiza

Menú principal

Certificado de Antecedentes Penais

Que é

É un certificado que permite acreditar a carencia de antecedentes penais ou, no seu caso, a existencia dos mesmos.

NOTA: Se vostede traballa con menores debe solicitar a través de Internet o Certificado de Delitos de Natureza Sexual.

Os certificados ordinarios de Antecedentes Penais emitidos despois do 1 de marzo de 2016 NON HABILITAN para traballar habitualmente con menores en España. Desde a devandita data e co devandito obxecto, unicamente é válido o certificado de delitos de natureza sexual. Pode solicitalo a través de internet.

Quen pode solicitalo/presentaro

Calquera persoa física maior de idade, así como as persoas xurídicas a través dos seus representantes.

Cando se trate de cidadáns da Unión Europea con nacionalidade distinta á española o Rexistro Central de Penados solicitará á autoridade central do Estado de nacionalidade da persoa que realiza a petición, información sobre os devanditos antecedentes para poder incluíla no certificado que se lle facilite. Neste caso, a tramitación do certificado estará condicionada á normativa, práctica e prazos do país de que se trate.

Información adicional

Procedemento

NOTA: A información deste apartado unicamente aféctalle se vai realizar a súa solicitude de forma presencial ou por correo postal. Con certificado electrónico acceda á Sede electrónica do Ministerio de Xustiza.

 1. Enchemento do formulario.- A través do Descarga del formulario 790 ou gratuitamente en:
 2. Acreditación da identidade de quen o solicita
  • O interesado

   Orixinal ou fotocopia compulsada do DNI, Cartón de Residencia, Pasaporte, Carné de conducir ou documento de identificación comunitario ou equivalente, en vigor, da persoa respecto da que se solicita a certificación, sempre que o documento presentado permita identificar fidedignamente a esta.

  • Outra persoa que o representa

   CANDO O CERTIFICADO NON SE SOLICITA PERSOALMENTE POLO INTERESADO SENÓN POR OUTRA PERSOA QUE O REPRESENTA, esta ademais de acreditar a súa identidade mediante a documentación do punto 2, deberá achegar:

   • Orixinal ou fotocopia compulsada do documento de identificación en vigor do representado.
   • Orixinal ou fotocopia compulsada do documento que acredite a representación por calquera medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna da mesma (documento público autorizado por notario, documento privado con firmas lexitimadas por notario ou documento privado, outorgado en comparecencia persoal do interesado ante empregado público, que fará constar esta circunstancia mediante dilixencia).
   • Cando se solicita o certificado respecto dunha PERSOA XURÍDICA, deberá acreditarse a representación mediante documento público notarial, presentando orixinal ou fotocopia compulsada do mesmo.
 3. Abono de taxa. - Xustificación de pagar a taxa, que se poderá acreditar de calquera das seguintes opcións:
  • Pagamento a través de sistemas de banca electrónica
   • Se dispón de conta aberta e firma electrónica para operar en calquera das entidades financeiras colaboradoras coa Axencia Tributaria, pode realizar o pagamento a través dos seus servizos electrónicos.
   • Para iso, en primeiro lugar debe descargar o modelo 790 deste portal e incluír o seu número de xustificante no apartado "Taxas Administrativas 790" do seu sistema de banca electrónica e, de existir a opción, "Código 006 Taxas Administrativas Ministerio de Xustiza".
   • Para a expedición do certificado, deberá presentar no portelo ou remitir por correo, o comprobante de pago, onde debe figurar o NRC que lle facilita o sistema de banca electrónica xunto coa folla "Exemplar para a Administración" do modelo 790.
  • Outras formas de pagamento
   • En España.
    • Pode acudir co impreso 790 cuberto a unha entidade financeira colaboradora coa Axencia Tributaria (practicamente todas) para efectuar a liquidación. O pago acreditarase coa validación mecánica ou sinatura autorizada da entidade financeira na copia "Exemplar para a Administración" do impreso 790, que haberá de presentar no portelo ou remitir por correo para a expedición do certificado.
   • Desde o estranxeiro.
    • Pode acudir co impreso 790 subscrito a unha entidade financeira española colaboradora coa Axencia Tributaria que teña sucursal no país desde onde solicita o certificado. O pagamento acreditarase por medio da validación mecánica ou sinatura autorizada da entidade financeira na copia "exemplar para a Administración" do impreso 790, que haberá de remitir.
    • Tamén pode ingresar o importe da taxa mediante transferencia bancaria, sempre que esta proveña de contas abertas en bancos situados fóra do territorio nacional. Para efectuar a transferencia utilizarase o IBAN ou Código Internacional da conta de ingresos restrinxida do Ministerio de Xustiza, cuxos datos se indican a continuación, e remitirá o orixinal do xustificante logo de realizar o pago, xunto co "exemplar para a Administración" do impreso 790
     • ENTIDADE: BBVA
     • TITULAR DA CONTA: Ministerio de Xustiza - Conta Restrinxida Recadación Taxas Estranxeiro
     • NIF DO TITULAR DA CONTA: S-2813610-I
     • IBAN ou Código Internacional de Conta Bancaria: IBAN ES62 0182 2370 4202 0800 0060
     • Código de Identificación Bancario (BIC) do BBVA: BBVAESMMXXX

  PREZO DA TAXA: 3,74 €

  IMPORTANTE: deberá poñerse especial coidado en liquidar correctamente o importe da taxa, porque se se fixese por contía errónea a entidade financeira non pode devolver esta e, en caso de solicitar o seu reintegro, o interesado deberá iniciar un expediente de devolución de ingresos indebidos.

Certificados con efectos en el extranjero.

Cuando el certificado de antecedentes penales ha de surtir efectos en el extranjero, necesita ser legalizado. Debe advertirse en el momento de la solicitud, haciendo referencia al país de destino del documento (Legalización única ou Apostila da Haia).

NOTA: Se non precisa a expedición dun certificado, senón que só desexa coñecer os datos relativos á súa persoa contidos no Rexistro Central de Penados, os interesados, acreditando a súa identidade e sen aboamento de taxa, terán dereito a solicitar o acceso, mediante exhibición destes.

Certificado solicitado por unha Administración Pública

Para os trámites nos que calquera administración autonómica, local ou da AGE solicite un certificado de antecedente penais, para adopcións, permisos, licencias etc. non é necesario solicitalo de forma persoal e individualizada, o cidadán ten o dereito a autorizar á administración a que acceda á súa información penal a través da Plataforma de Intermediación de Datos que xestiona o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro