Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministeri de justícia

Menú principal

Butlletí del Ministeri ISSN: 1989-4767. NIPO: 051-15-001-5
Año LXXIII. Núm. 2.215. Enero 2019

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado

Cercador: Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Para listar todas las resoluciones pulse "Buscar"
Data d'edició:
El formato de fecha necesario es: 2 dígitos para el día, /, 2 dígitos para el mes, / y 4 dígitos para el año.
El formato de fecha necesario es: 2 dígitos para el día, /, 2 dígitos para el mes, / y 4 dígitos para el año.
Subscriviu-vos a les novetats d'aquesta secció
Acceso a la página de suscripciones del Ministerio de Justicia
  • Introdueixi el text que apareix en la imatge

Aquesta subscripció implica l'acceptació de comunicacions electròniques relacionades.

Perquè sigui efectiva, heu de seguir les instruccions que rebreu per correu electrònic.

Accediu al portal de subscripcions per gestionar les vostres subscripcions