Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483947232

Certificat/Certificació de naixement

Què és

El certificat de naixement és el document expedit per l'encarregat del Registre Civil o Consular corresponent, que dóna fe del fet del naixement, de la data en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si escau, de l'hora del naixement i de la filiació de l'inscrit.

Així mateix, podran expedir-se certificacions electròniques de naixement amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat a partir de les dades contingudes en la base central de dades de les persones inscrites en els registres civils.

Tipus de certificat/certificació:

Es podran sol·licitar diversos tipus de certificat de naixement. Les certificacions poden ser positives o negatives:

 1. Certificat Positiu:
  • Extracte: És un resum de la informació relativa al fet del naixement que consta al Registre Civil. Pot ser de diversos tipus:
   • Ordinaris: Són els expedits en llengua castellana per les comunitats autònomes que tenen el castellà com a idioma oficial únic.
   • Internacional o plurilingüe: És el destinat a tenir efecte als països que hagin ratificat el Conveni de Viena de 8 de setembre de 1976. Aquest certificat s'expedeix en l'idioma oficial de tots els països signants de l'esmentat conveni (Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Portugal, Suïssa, Turquia, Eslovènia, Croàcia, Macedònia, Bòsnia, Sèrbia, Polònia, Montenegro, Moldàvia, Lituània, Estònia, Romania i Bulgària).
   • Bilingüe: Sempre que se sol·liciti un certificat en extracte en una comunitat autònoma que tingui el seu propi idioma oficial, el certificat s'emetrà en castellà i en l'idioma oficial de la comunitat autònoma on s'expedeixi.
  • Literal: És una còpia literal de la inscripció de naixement que conté totes les dades relatives a la identitat i al fet del naixement.
 2. Certificat Negatiu: Acredita que una persona no està inscrita al Registre Civil en qüestió.
 3. Certificació amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat: Servirà per acreditar les dades contingudes als assentaments registrals informatitzats i digitalitzats de la base central de dades que s'hagin practicat a partir del 1950 en els registres civils municipals o en el Registre Civil Central. No podran expedir-se certificacions per aquest procediment quan els assentaments es practiquessin abans del 1950 o s'haguessin fet en un registre civil delegat (jutges de pau) o en un registre civil consular

Contingut del certificat

A les certificacions constaran:

 • El Registre, amb indicació en els Municipals del termini i la província, i en els Consulars, de la població i l'Estat.
 • La identitat de l'inscrit, amb les mencions que apareguin a la inscripció.
 • La pàgina i el tom de l'assentament, o el full i el lligall corresponents.
 • La data, el nom i la signatura de l'Encarregat o del Secretari que la certifiqui, i el segell de l'oficina.
 • Quan es tracti de segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat s'inclourà informació sobre el codi segur de verificació, el procediment de verificació del contingut del document que s'expedeix i la data d'expedició

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

1.- L'interès en conèixer els assentaments dels Registres Civils o Consulars es presumeix en qui sol·licita la certificació. No obstant això, no es farà publicitat sense autorització especial en els casos següents:

 • De la filiació adoptiva (llevat de la inscripció practicada d'acord amb la Instrucció de la DGRN de 15 de febrer de 1999) o desconeguda o de circumstàncies que descobreixin aquest caràcter, i del canvi del cognom Expòsit o d'altres d'anàlegs o d'inconvenients.
 • En cas de rectificació del sexe, l'autorització serà concedida pel jutge encarregat i només a qui justifiqui interès legítim i raó fundada per demanar-la. La certificació expressarà el nom del sol·licitant, els efectes als quals es lliura i l'autorització expressa de l'encarregat. L'encarregat, al Registre directament a càrrec seu, expedirà ell mateix la certificació.
 • Dels canvis de cognoms autoritzats en els supòsits de violència de gènere, o quan la urgència de la situació ho ha requerit.

En el cas de voler sol·licitar el seu propi certificat de naixement i obtenir-ho en el moment podrà fer-ho si disposa d'un certificat digital per identificar-li de forma única, en Certificat naixement (personal)

2.- Les certificacions amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat únicament podrà sol·licitar-les el titular de les dades que s'identifiqui mitjançant DNI electrònic o altres sistemes de signatura electrònica avançada admesa per les administracions públiques. Les esmentades dades registrals es referiran a assentaments digitalitzats o informatitzats de naixement que s'hagin practicat a partir del 1950.

En cap cas no podrà obtenir-se per aquest procediment informació relativa a les dades registrals d'altres persones

Termini

El termini de recepció del certificat dependrà de la via de lliurament que s'hagi elegit. Si s'ha optat per la remissió del certificat per correu, el termini entre la sol·licitud i la recepció serà d'uns 15 dies.

A les certificacions en les quals la manera de lliurament triada per l'interessat fos presencial serà el propi Registre Civil el que li indicarà a partir de quina data pot procedir a la seva recollida en el mateix.

Així mateix, aquest termini s'interromprà quan el Registre Civil hagi requerit l'ampliació o l'aclariment de les dades de la sol·licitud, fins que no siguin corregides pel peticionari, així com quan per problemes tècnics no sigui possible rebre correctament les peticions sol·licitades.

En el cas de sol·licitud de certificació amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat, la certificació electrònica de naixement s'expedirà de manera immediata.

 

 

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

Com sol·licitar-lo/presentar-lo
Informació relacionada
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual