Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483955533

Presencial

Registre Civil

Documentació necessària

Per realitzar la inscripció de naixement és necessari:

Fills Matrimonials:

En aquest cas és necessària la declaració de qui tingui coneixement cert del naixement, i estan obligats a emetre aquesta declaració el pare, la mare, els avis, els oncles, els cosins o els cunyats del nounat. S'ha d'aportar la documentació següent:

 • Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
 • DNI dels pares i Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).

Fills no matrimonials:

En aquest cas és necessària la declaració dels progenitors, i han d'acudir el pare i la mare personalment al registre. S'ha d'aportar la documentació següent:

 • Informe mèdic de part (aquest imprès és facilitat per l'hospital mateix on hagi tingut lloc el naixement).
 • Els DNI respectiu.
 • Es farà constar l'estat civil de la mare.

  • Si hi ha matrimoni anterior, s'haurà de desfer la presumpció legal de paternitat mitjançant: Certificat de matrimoni (amb la nota corresponent) i sentència ferma de separació o divorci (testimoniada).
  • Si es tracta de separació de fet, s'haurà d'acudir al Registre amb dos testimonis.

SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT AL REGISTRE CIVIL CENTRAL:

 • Inscripció directa de naixement d'un espanyol esdevingut a l'estranger
 • Inscripció com a espanyola d'una estrangera casada amb un espanyol, abans de la Llei 14/1975, de 2 de maig.
 • Inscripció de naixement amb inscripció de la nacionalitat espanyola per opció
 • Inscripció de naixement amb inscripció de la nacionalitat espanyola per recuperació
 • Inscripció de naixement amb inscripció de la nacionalitat espanyola per residència o carta de naturalesa
 • Inscripció de naixement i d'adopció constituïda a l'estranger

On presentar-la

Al Registre Civil del domicili de la persona sol·licitant o al competent per a la inscripció.

On s'inscriu el naixement

Amb caràcter general:

 • Al Registre Civil del lloc on es produeixi el naixement. Si es desconeix aquest lloc, la inscripció de naixement es farà al Registre corresponent a aquell on es trobi l'infant abandonat.
 • No obstant l'anterior, els naixements esdevinguts en territori espanyol, quan la seva inscripció se sol·liciti dins del termini, podran inscriure's en el Registre Civil Municipal corresponent al domicili del progenitor o progenitors legalment coneguts.
  La sol·licitud es formularà, de comú acord, pels representants legals del nascut o, si escau, per l'únic representant legal d'aquest, acompanyant-se a la petició la documentació reglamentàriament establerta per justificar el domicili comú dels pares o del sol progenitor conegut.
  En les inscripcions de naixement esteses com a conseqüència de l'establert en aquest apartat, es considerarà amb caràcter general legals que el lloc del naixement de l'inscrit és el municipi en el qual s'hagi practicat el seient. Les certificacions en extracte només faran esment d'aquest terme municipal

Supòsits especials:

 • Serà Registre competent per a la inscripció dels naixements esdevinguts en el curs d'un viatge el del lloc on es produeixi el naixement (Registre Civil del lloc on esdevinguin).
 • Al Registre Civil Central, en els supòsits esmentats a l'epígraf anterior (SOL·LICITUDS D'INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT AL REGISTRE CIVIL CENTRAL).

Centre Sanitari (disponible a partir del 15 d'Octubre)

Documentació necessària

Per realitzar la inscripció de naixement és necessari:

Fills Matrimonials:

En aquest cas es precisa la declaració de qui tingués coneixement cert del naixement, estant obligats a promoure la inscripció de naixement:

 1. L'adreça d'hospitals, clíniques i establiments sanitaris.
 2. El personal mèdic o sanitari que hagi atès el part, quan aquest hagi tingut lloc fora d'establiment sanitari.
 3. Els progenitors. No obstant això, en cas de renúncia al fill al moment del part, la mare no tindrà aquesta obligació, que serà assumida per l'Entitat Pública corresponent.
 4. El parent més proper o, en defecte d'això, qualsevol persona major d'edat present en el lloc de l'enllumenament al temps de produir-se.

Haurà d'aportar-se la següent documentació:

 • Parteix metge d'enllumenament (aquest imprès és facilitat pel propi hospital on aquest va tenir lloc).
 • Document acreditatiu d'identitat dels progenitors i, si escau, declarant, vàlid i vigent.
 • Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït si escau) o declaració d'existir matrimoni subscrita per tots dos cònjuges.

Fills no matrimonials:

En aquest cas es precisa la declaració de tots dos progenitors, aportant la següent documentació:

 • Parteix metge d'enllumenament (aquest imprès és facilitat pel propi hospital on aquest va tenir lloc).
 • Els seus respectius documents acreditatius d'identitat vàlids i vigents.

On presentar-la

En l'oficina d'atenció al pacient del Centre Sanitari en el qual té lloc el naixement.

Termini

El termini per comunicar el naixement al Registre Civil competent va des del moment en què aquest es produeix a les 72 hores posteriors, transcorregudes les quals s'haurà d'acudir presencialment a l'oficina del Registre Civil competent en el termini de 10 dies (30 dies si mitja causa justificada).

On s'inscriu el naixement

El Centre Sanitari comunica al Registre Civil competent la sol·licitud d'inscripció i és aquest el que finalment la realitza sempre que la informació facilitada a la declaració i la documentació acreditativa siguin correctes i vàlides. Fins que no es produeix la inscripció, no s'extingeix la responsabilitat d'inscriure al nounat pels seus progenitors.

Supòsits exclosos

En els casos següents, la comunicació no podrà ser realitzada des del Centre Sanitari i és obligatori acudir presencialment al Registre Civil competent per a la inscripció

 • Si existeix matrimoni anterior de la mare i fos necessari destruir la presumpció legal de paternitat del marit.
 • Si algun dels progenitors és menor d'edat o té la capacitat modificada judicialment.
 • Quan es tracti de fills no matrimonials en el cas d'absència, defunció o incapacitat del pare, la mare o tots dos progenitors.
 • Fills de dos progenitors estrangers de diferent nacionalitat.
 • Si la mare ha renunciat al fill.
 • Així mateix no es podrà tramitar en aquells casos en els quals el Registre Civil o el Centre Sanitari no disposi dels mitjans tècnics necessaris per a la comunicació per via electrònica.
Normativa
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual