Edukira joan

Justizia Ministerioa

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menu nagusia

ID: 1288791987798

Nacionalitat per residència

Zer da

La nacionalitat és el vincle jurídic que uneix a la persona amb l'estat i té el doble vessant de ser un dret fonamental i constituir l'estatut jurídic de les persones. Per aquesta relació, l'individu gaudeix d'uns drets que pot exigir a l'organització estatal a la qual pertany i aquesta, com a contrapartida, pot imposar-li el compliment d'una sèrie d'obligacions i deures.

La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb l'establert per la llei.

Una de les formes d'obtenció de la nacionalitat és per residència, la qual exigeix la residència de la persona a Espanya durant deu anys de forma legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Existeixen casos en els quals el període de residència exigit es redueix; aquests són:

 • Cinc anys: per a la concessió de la nacionalitat espanyola a aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat.
 • Dos anys: per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o persones d'origen sefardí.
 • Un any:
  • El que hagi nascut en territori espanyol.
  • El que no va exercir degudament el seu dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.
  • El que hagi estat subjecte legalment a la tutela (sota la vigilància d'un tutor), guarda o acolliment (l'acolliment que permet la reducció de residència legal a un any és aquell en què existeix resolució de l'entitat pública que tingui a cada territori encomanada la protecció de menors i els acolliments que estiguin judicialment reconeguts) d'un ciutadà o institució espanyols durant dos anys consecutius, fins i tot si continuare en aquesta situació al moment de la sol·licitud.
  • El que, al moment de la sol·licitud, porti un any casat amb un espanyol o espanyola i no estigui separat legalment o de fet.
  • El vidu o vídua d'espanyola o espanyol, si al moment de la mort del cònjuge no estaven separats, de fet o judicialment.
  • El nascut fora d'Espanya de pare o mare, (nascuts també fora d'Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells originàriament haguessin estat espanyols.

A més, l'interessat haurà d'acreditar bona conducta cívica, i suficient grau d'integració en la societat espanyola.

Nork eska dezake/aurkeztu

 • L'interessat, per si mateix, sempre que sigui major de 18 anys o es trobi emancipat.
 • El major de 14 anys assistit pel seu representant legal.
 • El representant legal del menor de 14 anys.
 • La persona amb la capacitat modificada judicialment per si solament o el representant legal d'aquesta persona, depenent del que assenyali la sentència d'incapacitació.

 

Informazio gehigarria

Documents que han d'acompanyar a la sol·licitud de majors d'edat en tot cas:

 1. Model de sol·licitud normalitzat En cas de presentació en seu electrònica se substituirà pel formulari on-line.
 2. Targeta d'Identitat d'estranger. Targeta de Familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat del Registre Central d'Estrangers o del Registre de ciutadà de la Unió.
 3. Passaport complet i en vigor del país d'origen.
 4. Certificació de naixement de l'interessat, degudament traduït i legalitzat.
 5. Certificat d'antecedents penals del seu país d'origen, traduït i legalitzat, d'acord amb els Convenis internacionals existents o certificat consular de conducta expedit sobre la base de consulta a les autoritats competents del país d'origen.
 6. Certificat de matrimoni si el sol·licitant està casat.
 7. Justificant del pagament de la taxa.
 8. Certificat d'antecedents penals del Registre Central de penats. Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud.
 9. Certificat d'empadronament. Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud.
 10. Diplomes de l'Institut Cervantes de la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE) i la prova de coneixement de l'idioma espanyol (DELE). Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud. En el cas de persones nacionals d'un país en el qual el castellà sigui llengua oficial, exemptes de la realització de l'examen DELE conforme al Reglament de nacionalitat per residència, passaport en vigor o certificat de nacionalitat que acrediti l'exempció.

Documents que han d'acompanyar la sol·licitud de menors d'edat o persones amb la capacitat modificada judicialment, en tot cas:

A) Menors de 14 anys o persones amb la capacitat modificada judicialmentt que hagin d'actuar a través de representant legal:

 1. Model de sol·licitud normalitzat signat pel representant legal.en cas de presentació en seu electrònica se substituirà pel formulari on-line.
 2. Certificat de naixement del país d'origen degudament legalitzat i traduït si escau, conforme als Convenis Internacionals.
 3. Passaport complet o document d'identificació en el cas de ciutadans de països membres de l'espai Schengen.
 4. Justificant del pagament de la taxa.
 5. Autorització de l'encarregat del Registre Civil del domicili del menor o de la persona amb la capacitat modificada judicialment, en els termes previstos en la normativa vigent.
 6. Document d'identificació del representant o representants legals.
 7. Certificat de centre de formació, residència, acolliment, atenció o educació especial que acrediti el suficient grau d'integració, obligatori en el cas de nens en edat escolar.
 8. Targeta d'Identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat de Registre de ciutadà de la Unió. Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud
 9. Certificat d'empadronament. Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitu

B) Majors de 14 anys però menors de 18 anys, no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment que poden actuar per si mateixos assistits pel seu representant legal

 1. Model de sol·licitud normalitzat. La sol·licitud en paper ha d'anar signada tant per l'interessat com pels seus representants legals. En la presentació en seu electrònica bastarà amb la signatura digital d'un d'ells però adjuntant escanejada el model de sol·licitud en paper signada per tots.
 2. Certificat de naixement del país d'origen degudament legalitzat i traduït si escau conforme als Convenis Internacionals.
 3. Passaport complet document d'identificació en el cas de ciutadans de països membres de l'espai Schengen
 4. Justificant del pagament de la taxa.
 5. Certificat de centre de formació, residència o acolliment que acrediti el suficient grau d'integració. Aquest certificat serà obligatori en sol·licitants menors en edat escolar i sempre que el menor o la persona amb la capacitat modificada judicialment estigui inscrita en algun d'aquests centres.
 6. Document acreditatiu de la representació legal (Acte judicial on s'estableixi la representació o document d'identificació dels pares en el cas de menors subjectes a pàtria potestat)
 7. Targeta d'Identitat d'estranger, targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea o Certificat de Registre de ciutadà de la Unió. Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud
 8. Certificat d'empadronament. Pot substituir-se per l'autorització de consulta al Ministeri de Justícia consignada en el model de sol·licitud

Documents addicionals que han d'aportar-se en casos específics

Refugiats.

 • Targeta d'Identitat d'estrangers on consti la seva condició de refugiat.
 • Passaport Blau de la Convenció de Ginebra de 1951 (en cas de disposar del mateix).
 • Certificat de l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri de l'Interior (aquest certificat tindrà una validesa de sis mesos des de la data de la seva expedició) on consti:
  • Nom i cognoms.
  • Data i lloc de naixement.
  • Noms dels pares.
  • Que manté la seva condició de refugiat.

Nascuts en territori espanyol.

 • Certificació literal de naixement de l'interessat inscrit en el Registre Civil espanyol

Els qui no hagin exercit oportunament la facultat d'optar.

 • Certificació de naixement del pare/mare espanyol.
 • Certificació literal de naixement de l'interessat inscrit en un Registre Civil espanyol o resolució judicial on consti l'adopció per espanyol o el reconeixement de la filiació.

Persones en règim de tutela, guarda o acolliment no provisional.

En els casos d'acolliment familiar:

 • Acte del Tribunal competent pel qual es designi a la persona que va a exercir la tutela, guarda o acolliment.

En els casos d'acolliment per Institució espanyola:

 • Resolució d'aquesta Institució assumint la tutela, guarda o acolliment.

Casat/a amb espanyol/a.

 • Certificació literal de naixement del cònjuge espanyol, expedit per Registre civil espanyol.
 • Certificació literal de matrimoni expedit per Registre civil espanyol.
 • Certificat de Convivència o Empadronament conjunt amb el cònjuge.

Vidu/a de espanyol/a.

 • Certificació literal de naixement del cònjuge expedit per Registre civil espanyol.
 • Certificació literal de matrimoni expedit per Registre civil espanyol actualitzat, això és, expedit en dates properes a la sol·licitud de nacionalitat.
 • Certificació de defunció del cònjuge.
 • Certificat d'empadronament conjunt o convivència a la data de defunció del cònjuge.

Descendent d'espanyol

 • Certificació literal de naixement del pare/mare espanyol.
 • Certificació literal de naixement avi/àvia, només quan un d'ells, o tots dos, siguin ascendents espanyols. En aquest cas, haurà de presentar-se també la certificació de naixement del pare/mare descendent d'espanyol, encara que ell/ella hagi estat o no espanyol.

Sefardíes

 • Documentació acreditativa de la condició de sefardí conforme a l'establert en l'article 1.2 de la Llei 12/2015, de 24 de juny, en matèria de concessió de la nacionalitat espanyola als sefardíes originaris d'Espanya.

En tot cas, s'haurà de procedir al pagament de la taxa amb caràcter previ a l'enviament de la sol·licitud, i el mateix es podrà realitzar d'a través dels següents mitjans:

 • Pagament a través de la passarel·la de pagaments de l'Agència Tributària (pendent d'habilitació de mitjos tècnics necessaris):
  • Mitjançant formulari específic accessible a la seva Seu Electrònica, segons s'estableix en la Resolució de 10 de gener de 2008, de la Sotssecretaria de Justícia.
  • El pagament s'acreditarà mitjançant el justificant que facilita la pàgina web de l'AEAT o a través del comprovant de pagament de l'entitat bancària, sempre que presti el servei de banca electrònica per al pagament de l'esmentada taxa, en el qual haurà de figurar el Nombre de Referència Complet (NRC), juntament amb la fulla "Exemplar per a l'Administració" del model 790- codi 026.
 • Altres formes de pagament:
  • Pagament a través de sistemes de banca electrònica:
   • Si disposa de compte obert i signatura electrònica per operar en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, pot realitzar el pagament a través dels seus serveis electrònics. Per a això, en primer lloc ha de descarregar-se el model 790-codi 026 d'aquest portal, i incloure el seu nombre de justificant a l'apartat corresponent del seu sistema de banca electrònica.
  • Presencial a Espanya:
   • Pot acudir amb l'imprès 790- codi 026 emplenat a una entitat financera col·laboradora amb l'Agència Tributària per efectuar la liquidació. El pagament s'acreditarà amb la validació mecànica o signatura autoritzada de l'entitat financera en la còpia “Exemplar per a l'Administració” de l'imprès 790- codi 026 que haurà de ser aportat a l'òrgan administratiu competent per a la tramitació del procediment, juntament amb la sol·licitud.
   • Únicament s'admetrà el pagament a Espanya, a través dels mitjans assenyalats, per aquelles persones que disposin de NIE o DNI.

PREU DE LA TAXA: 102 €

IMPORTANT: haurà de posar-se especial cura a liquidar correctament l'import de la taxa, perquè si es feia per quantia errònia l'entitat financera no pot retornar o compensar la mateixa i, en cas de sol·licitar el seu reintegrament, l'interessat haurà d'iniciar un expedient de devolució d'ingressos indeguts.

ESMENA DE LA SOL·LICITUD: Segons l'article 10 del Reglament pel qual es regula el procediment per a l'adquisició de la nacionalitat espanyola per residència, aprovat per Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, si la sol·licitud o documents presentats no reuneixen els requisits necessaris per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola per residència, es requerirà a l'interessat o el seu representant perquè esmeni la falta o acompanyi, telemàtica o físicament, per la seva acaro els documents que procedeixin, en el termini de tres mesos. De no produir-se aquesta esmena per l'interessat, se li tindrà per desistit en la seva petició.

Resolució

El Director General dels Registres i del Notario, resoldrà per delegació del Ministeri de Justícia conforme a l'Ordre JUS/696/2015 de 16 d'abril.

La resolució que declara la concessió o denegació de la nacionalitat espanyola per residència serà notificada al sol·licitant en el lloc i forma i consti en la sol·licitud

L'eficàcia de la concessió de la nacionalitat espanyola per residència estarà supeditada al fet que en el termini de 180 dies es compleixin davant l'encarregat del Registre Civil del domicili, el requisits de l'article 23 del Codi Civil:

 • Que l'interessat major de 14 anys i capaç per prestar declaració per si
 • Juri o prometi fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i les lleis
 • Renunciï a la seva nacionalitat anterior. Queden a resguard d'aquest requisit els naturals de països iberoamericans, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial o Portugal i els sefardíes.
 • Que l'adquisició s'inscrigui de la nacionalitat en el Registre Civil espanyol

Nola eskatu/aurkeztu

Nola eskatu/aurkeztu
 • Inicia tu solicitud
 • Nire eskaeraren egoera
 • Ministerioko Herritarrentzako Arretarako Bulegoa Erregistro Orokorra
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual