Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288792643952

Cancelación de Antecedentes Penais por Delitos de Natureza Sexual

Que é

Todos os particulares condenados en sentenza firme por delitos de natureza sexual que extinguisen a súa responsabilidade penal, teñen o dereito de obter do Ministerio de Xustiza a cancelación dos seus antecedentes penais nos prazos que marca a Lei.

O antecedente penal constitúeo a nota de condena polo que a súa cancelación afecta o conxunto de penas impostas en sentenza firme e non a cada unha das penas individualizadas.

Requisitos necesarios para cancelar que esixe a Lei.

1.-Cando tanto a vítima como o condenado son maiores de idade, as inscricións teñen a súa orixe no Rexistro Central de Penados e a cancelación aterase ao establecido con carácter xeral para a Cancelación de Antecedentes Penais.

2.- Se o condenado é menor de idade, con independencia da idade da vítima, as inscricións teñen a súa orixe no Rexistro Central de Sentenzas Firmes de Menores e a cancelación rexerase polas normas de cancelación deste Rexistro: cancelarase de oficio ao dez anos, a contar desde que o menor alcanzase a maioría de idade e sempre que as medidas xudicialmente impostas fosen executadas na súa plenitude ou prescribisen.

3.- Cando a vítima é menor de idade e o condenado maior de idade, a cancelación realizarase cando transcorrese o prazo de trinta anos, a contar desde o día en que se considere cumprida a pena de conformidade co artigo 136 do Código Penal sen volver a delinquir. Neste caso, a cancelación dos antecedentes penais que consten na inscrición do Rexistro Central de Penados non levará a cancelación desta información para os efectos de realizar traballos ou actividades con menores.

A cancelación das inscricións derivadas de sentenzas ditadas por xuíces ou tribunais estranxeiros que consten no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, esixirá a previa comunicación en tal sentido por parte do Estado de condena.

 

Quen pode solicitalo/presentaro

Reunidos os requisitos que a Lei ordena, os solicitantes deberán cumprimentar unha solicitude na que, necesariamente, farán constar os seguintes datos:

· nome e apelidos, filiación, localidade, provincia e data de nacemento, documento acreditativo da súa identidade e domicilio, teléfono móbil ou correo electrónico que desexen a efectos de notificación. (Na páxina web do Ministerio de Xustiza atopará un modelo de solicitude, pero é suficiente para iniciar o expediente un sinxelo escrito do titular que conteña todos os datos citados, así como a petición claramente manifestada).

· Para axilizar a resolución é conveniente achegar á solicitude un certificado de cumprimento de penas, expedido polo xulgado ou tribunal competente.

a) Acreditación da identidade do solicitante:

O Código Penal establece que as inscricións de antecedentes penais no Rexistro Central de Delincuentes Sexuais “non serán públicas”, polo que o solicitante titular dos antecedentes cuxa cancelación se pretende deberá acreditar a súa identidade coa correspondente documentación en vigor, o que poderá realizar mediante personación, por correo ou a través de representante debidamente acreditado.

Dita documentación é:

  • Titular español ou comunitario:
    • D.N.I. en vigor ou fotocopia debidamente compulsada
    • Cartón comunitario ou pasaporte no seu caso, ambos en vigor, ben a través dos seus orixinais ou fotocopias dos mesmos debidamente compulsadas.
  • Titular estranxeiro non comunitario:
    • Cartón de residencia (NIE), ou pasaporte no seu caso, todos eles en vigor, a través dos seus orixinais ou fotocopias dos mesmos debidamente compulsadas.

b) Acreditación da representación:

Se o interesado actuase a través de representante este deberá acreditar igualmente a súa identidade, documentándose a representación mediante poder notarial, declaración en comparecencia persoal do interesado, ou calquera medio suficiente en dereito que deixe constancia fidedigna de tal representación.

A actuación por medio de representante non exime ao solicitante, en ningún caso, da necesidade de acreditar a súa identidade de acordo co apartado a).

Prazo

O prazo de tramitación é de tres meses. Transcorrido devandito prazo, poderase entender estimada a cancelación pretendida aínda cando non houbese resolución expresa. Non obstante o anterior, o prazo de resolución suspenderase cando sexa necesario solicitar do órgano xudicial a data de extinción da responsabilidade penal, indispensable para o inicio do cómputo dos prazos de cancelación. (art. 22.1, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas,

Unha vez recaída a resolución do expediente iniciado a instancia de parte, se a identificación do solicitante levouse a cabo convenientemente, seralle notificada por correo á dirección designada na solicitude para ese efecto.

 

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro