Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288802569305

Cita Previa na Oficina Central de Atención ao Cidadán (C/ Bolsa núm. 8, Madrid) e Xerencias Territoriais

Que é

A cita previa é un servizo deseñado para que o cidadán poida concertar unha cita e realizar os seguintes trámites:

 • Legalizacións (R/Bolsa 8, Madrid) e apostilas.li>
 • Certificados de antecedentes penais e sexuais.
 • Certificados de Actos de Última Vontade e de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento.
 • Servizo de Información do Ministerio de Xustiza (R/Bolsa 8, Madrid)

Quen pode solicitalo/presentaro

Todos aqueles cidadáns interesados en realizar algún dos trámites dispoñibles de forma presencial mediante a cita previa.

Prazo

O cidadán pode obter unha cita a partir do día seguinte ao da solicitude.

No caso de que a solicitude sexa para un certificado de Actos de Última Vontade ou de Contratos de Seguros de cobertura de falecemento, deben pasar 15 días hábiles dende o día seguinte ao falecemento (sen contar sábados, domingos nin festivos).

Información adicional

PREGUNTAS FRECUENTES

 •     Necesito algún requisito no meu computador, tableta ou móbil para poder pedir cita previa?.

 Ningún; a aplicación funciona con todos os navegadores de uso frecuente.

 • Que datos debo facilitar para pedir cita?

 Nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, e tipo e número de documento de identidade.

 • Que documento de identificación necesito para pedir a cita previa?

 Calquera dos seguintes: DNI, permiso de residencia, pasaporte, carné de conducir español ou documento de identidade comunitario.

 • Teño que levar o documento de identificación o día da cita?

 Si, é necesario para poder ser atendido.

 • Pode pedir cita unha persoa e acudir outra?

 Si. No entanto, deben terse en conta as normas sobre representación, para os casos de solicitude de certificados a nome alleo (certificado de antecedentes penais, certificado de delitos de natureza sexual).

 • Podo pedir varias citas para min mesmo e para as persoas que me acompañen?

 Non. Cada un debe pedir a súa propia cita.

 • Cantas persoas poden ir como máximo cunha soa cita?

 Só pode ir unha persoa por cada cita.

 • Con que antelación podo pedir cita?

 Pode pedirse cita previa cunha antelación máxima de 14 días (tanto festivos como laborables).

 • Podo pedir cita para o mesmo día ou para o día seguinte?

 Por razóns organizativas, pode pedir cita para o día seguinte se o desexa, pero non para o propio día en que pide a cita.

 • Que teño que facer se non hai citas dispoñibles?

 Debe esperar a que se ofrezan novas citas. Todos os días, ás 00:00 horas, libéranse as citas para un novo día.

 • Viaxo ao estranxeiro e non hai citas dispoñibles, que podo facer?

 Pode acudir presencialmente á oficina co billete de avión ou documento que acredite a urxente necesidade de atención nese mesmo día.

 • Podo cambiar o día e/ou a hora da cita no mesmo día?

 Non. A través da Sede electrónica unicamente pode cancelar a cita, pero non pode obter outra no mesmo día.

 • Podo pedir varias citas para legalizar varios documentos ou para pedir varios certificados?

 Non é necesario pedir varias citas para varios trámites iguais, basta cunha soa. Para máis información, consulte a relativa a cada trámite específico.

 • Quero pedir cita para obter un certificado e para legalizalo, debo pedir dúas citas?

 Non. O certificado expídese xa legalizado ou apostilado; para iso debe indicar unicamente, cando pida o certificado, o país onde o vai presentar.

 • Durante o procedemento de petición de cita, hai tempo limitado de conexión?

 Para pedir a cita disponse de dez minutos. Pasado devandito tempo, debe comezarse de novo a solicitude.

 • Que fago se durante a petición de cita se produciu un corte do servizo e non sei se se anotou a miña cita?

 Pode consultar se ten cita. Se non a tivese pode realizar unha nova petición.

 • Pode consultar se ten cita. Se non a tivese pode realizar unha nova petición.

 Na mesma páxina web de solicitude de citas.

 • Figura o enderezo postal da oficina no xustificante da cita?

 Si.

 • Podo imprimir a cita?

 Si. Recoméndase ademais imprimir o resgardo e acudir con el á cita.

 • Podo descargar a cita no móbil para ensinala?

 Si, sempre que apareza no móbil o número «localizador».

 • Recibirei un correo electrónico para avisarme da cita?

 Si, unha vez realizada a cita previa.

 • Que fago se non recibo ningún correo electrónico de confirmación da cita, aínda que teña o xustificante??

 Basta con acudir á cita co xustificante

 •     Que debo facer unha vez chegue a miña cita na rúa Bolsa ou á Xerencia correspondente?

Debo elixir a opción «Teño cita previa» nos dispensadores de quenda, se os houbese, que hai trala entrada ao edificio, e teclear seguidamente o localizador ou número de identificación persoal.

Como solicitalo/presentaro

 • Cita Previa
Como solicitalo/presentaro