Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288792082454

Concesión da nacionalidade a serfadíes orixinarios de España

Que é

A nacionalidade é o vínculo xurídico que une á persoa co estado e ten a dobre vertente de ser un dereito fundamental e constituír o estatuto xurídico das persoas. Por esta relación, o individuo goza duns dereitos que pode esixir á organización estatal á que pertence e esta, como contrapartida, pode imporlle o cumprimento dunha serie de obrigacións e deberes.

A nacionalidade española adquírese, consérvase e pérdese de acordo co establecido pola lei.

Nesta circunstancia, poderá concederse a nacionalidade española por carta de natureza aos sefardíes orixinarios de España.

Quen pode solicitalo/presentaro

Todos aqueles sefardíes que proben dita condición e unha especial vinculación con España, aínda cando non teñan residencia legal no noso país , sen prexuízo das vías xerais para obter a nacionalidade (nacionalidade por residencia, etc.), ás que tamén poden optar.

Prazo

As solicitudes poden presentarse en calquera momento anterior ás 0:00 horas do 1 de outubro de 2018. No entanto, a Lei prevé a posibilidade de que o Consello de Ministros poida ampliar un ano máis este prazo.

Información adicional

Documentos que han de acompañar á solicitude de maiores de idade en todo caso:

 1. Modelo de solicitude normalizado En caso de presentación en sede electrónica substituirase polo formulario en liña
 2. Cartón de Identidade de estranxeiro, Cartón de Familiar de cidadán da Unión Europea ou Certificado do Rexistro Central de estranxeiros.
 3. Pasaporte completo e en vigor do país de orixe.
 4. Certificación de nacemento do interesado, debidamente traducido e legalizado.
 5. Certificado de antecedentes penais do seu país de orixe, traducido e legalizado, de acordo cos Convenios internacionais existentes ou certificado consular de conduta expedido sobre a base de consulta ás autoridades competentes do país de orixe
 6. Certificado de matrimonio se o solicitante está casado.
 7. Xustificante do pago da taxa
 8. Certificado de antecedentes penais do Rexistro Central de penados. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude
 9. Certificado de empadroamento. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude
 10. Diplomas do Instituto Cervantes da proba de coñecementos constitucionais e socioculturais (CCSE) e a proba de coñecemento do idioma español (DELE). Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude. No caso de persoas nacionais dun país no que o castelán sexa lingua oficial, exentas da realización do exame DELE conforme ao Regulamento de nacionalidade por residencia, pasaporte en vigor ou certificado de nacionalidade que acredite a exención.
 11. Cartón de Identidade de estranxeiro, cartón de residencia de familiar de cidadán da Unión Europea ou Certificado de Rexistro de cidadán da Unión. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude

Documentos que han de acompañar a solicitude de menores de idade en todo caso:

A) Menores de 14 anos ou persoas con capacidade modificada xudicialmente que deban actuar a través de representante legal:

  1. Modelo de solicitude normalizado asinado polo representante legal. En caso de presentación en sede electrónica substituirase polo formulario en liña.
  2. Certificado de nacemento do país de orixe debidamente legalizada e traducido no seu caso, conforme aos Convenios Internacionais.
  3. Pasaporte completo ou documento de identificación no caso de cidadáns de países membros do espazo Schengen.
  4. Xustificante do pago da taxa.
  5. Autorización do encargado do Rexistro Civil do domicilio do menor ou persoa coa capacidade modificada xudicialmente, nos termos previstos pola normativa vixente.
  6. Documento de identificación do representante ou representantes legais.
  7. Certificado de centro de formación, residencia, acollida, atención ou educación especial que acredite o suficiente grao de integración, obrigatorio no caso de nenos en idade escolar.
  8. Cartón de Identidade de estranxeiro, cartón de residencia de familiar de cidadán da Unión Europea ou Certificado de Rexistro de cidadán da Unión. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude
  9. Certificado de empadroamento. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude

B) Maiores de 14 anos pero menores de 18 anos, non emancipados ou incapacitados legalmente que poden actuar por si mesmos asistidos polo seu representante legal

 1. Modelo de solicitude normalizado. A solicitude en papel debe ir asinada tanto polo interesado como polos seus representantes legais. Na presentación en sede electrónica bastará coa firma dixital dun deles pero achegando escaneada o modelo de solicitude en papel asinada por todos.
 2. Certificado de nacemento do país de orixe debidamente legalizada e traducido no seu caso conforme aos Convenios Internacionais.
 3. Pasaporte completo documento de identificación no caso de cidadáns de países membros do espazo Schengen
 4. Xustificante do pago da taxa.
 5. Certificado de centro de formación, residencia ou acollida que acredite o suficiente grao de integración. Este certificado será obrigatorio en solicitantes menores en idade escolar e sempre que o menor ou incapacitado estea inscrito nalgún destes centros.
 6. Documento acreditativo da representación legal (Auto xudicial onde se estableza a representación ou documento de identificación dos pais no caso de menores suxeitos a patria potestade)
 7. Cartón de Identidade de estranxeiro, cartón de residencia de familiar de cidadán da Unión Europea ou Certificado de Rexistro de cidadán da Unión. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude
 8. Certificado de empadroamento. Pode substituírse pola autorización de consulta ao Ministerio de Xustiza consignada no modelo de solicitude

Documentos adicionais que han de achegarse neste caso específico

 • Documentación acreditativa da condición de sefardí conforme ao establecido no artigo 1.2 da Lei 12/2015, de 24 de xuño, en materia de concesión da nacionalidade española aos sefardíes orixinarios de España.

ABONO DA TAXA.- NOTA IMPORTANTE: Ata que se habiliten os medios técnicos necesarios para realizar o pago telematicamente a través da pasarela de pagos da AEAT, o pago da taxa deberase realizar de forma presencial, sendo necesario descargar o modelo 790-Código 026 desde esta páxina web.

En todo caso, deberase proceder ao pago da taxa con carácter previo ao levantamento da acta de notoriedade, e o mesmo poderase realizar da través dos seguintes medios:

 • Pago a través da pasarela de pagos da Axencia Tributaria (pendente de habilitación de medios técnicos necesarios):
  • Mediante formulario específico accesible na súa Sede Electrónica, segundo establécese na Resolución de 10 de xaneiro de 2008, da Subsecretaría de Xustiza.
  • O pago acreditarase mediante o xustificante que facilita a páxina web da AEAT ou a través do comprobante de pago da entidade bancaria, sempre que preste o servizo de banca electrónica para o pago da mencionada taxa, no que deberá figurar o Número de Referencia Completo (NRC), xunto coa folla "Exemplar para a Administración" do modelo 790- código 026.
 • Outras formas de pago:
  • Pago presencial en España.
   • Pode acudir co impreso 790- código 026 cumprimentado a unha entidade financeira colaboradora coa Axencia Tributaria para efectuar a liquidación. O pago acreditarase coa validación mecánica ou firma autorizada da entidade financeira na copia “Exemplar para a Administración” do impreso 790- código 026 que deberá ser achegado xunto coa solicitude.
   • Unicamente admitirase o pago en España, a través dos medios sinalados, por aquelas persoas que dispoñan de NIE ou DNI.
  • Pago a través de sistemas de banca electrónica:
   • Se dispón de conta aberta e firma electrónica para operar en calquera das entidades financeiras colaboradoras, pode realizar o pago a través dos seus servizos electrónicos. Para iso, en primeiro lugar debe descargarse o modelo 790-código 026 deste portal, e incluír o seu número de xustificante no apartado correspondente do seu sistema de banca electrónica.
  • Desde o estranxeiro.
   • Pode acudir co impreso 790-código 026 cumprimentado a unha entidade financeira española colaboradora coa Axencia Tributaria que teña sucursal no país desde onde se realiza o pago. Neste caso, o pago acreditarase coa validación mecánica ou firma autorizada da entidade financeira na copia "exemplar para a Administración" do impreso 790-código 026 que deberá ser achegado xunto coa solicitude.
   • Ou ben, pode ingresar o importe da taxa mediante transferencia bancaria, sempre que dita transferencia proveña de cantas abertas en bancos situados fóra do territorio nacional. Para efectuar a transferencia utilizarase o ÍAN ou Código Internacional da conta de ingresos restrinxida do Ministerio de Xustiza, cuxos datos se indican a continuación, remitindo o orixinal do xustificante de realizar o pago.
    • ENTIDADE: BBVA
    • TITULAR DA CONTA: Ministerio de Xustiza - Conta Restrinxida Recadación Taxas Estranxeiro
    • NIF DO TITULAR DA CONTA: S-2813610-I
    • ÍAN ou Código Internacional de Conta Bancaria: ÍAN É62 0182 2370 4202 0800 0060
    • Código de Identificación Bancario (BIC) do BBVA: BBVAESMMXXX
   • Así mesmo, será posible realizar o pago telematicamente desde fóra de España, de acordo coas regras xerais, establecidas pola Resolución de 10 de xaneiro de 2008, da Subsecretaría, antes indicada.

PREZO DA TAXA: 101 €

IMPORTANTE: deberá porse especial coidado en liquidar correctamente o importe da taxa, porque se se fixese por contía errónea a entidade financeira non pode devolver ou compensar a mesma e, en caso de solicitar o seu reintegro, o interesado deberá iniciar un expediente de devolución de ingresos indebidos.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro