Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Revisión de disposicións e actos nulos ditados polo Ministerio de Xustiza

Que é

É o instrumento que permite aos cidadáns recorrer os actos e resolucións ditados por órganos do Ministerio de Xustiza que puxesen fin á vía administrativa ou non fosen recorridos en prazo, sempre que se de algunha das causas de nulidade do artigo 47.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están lexitimados para interpor este recurso os interesados no procedemento administrativo, segundo o concepto do artigo 4 da Lei 39/2015, que establece o seguinte:

1. Considéranse interesados no procedemento administrativo:

  • Quen o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.

  • Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que no mesmo adóptese.

  • Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e se personen no procedemento en tanto non recaese resolución definitiva.

2. As asociacións e organizacións representativas de intereses económicos e sociais, serán titulares de intereses lexítimos colectivos nos termos que a Lei recoñeza.

3. Cando a condición de interesado derivase dalgunha relación xurídica transmisible, o derechohabiente sucederá en tal condición calquera que sexa o estado do procedemento.

Cando o recorrente actúe en nome dunha persoa física ou xurídica, deberá necesariamente acompañar a documentación acreditativa da representación que pretende ostentar (Art. 5 Lei 39/2015).

Información adicional

Normativa básica: A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigo 106.

Forma de inicio: Mediante unha solicitude que reúna os requisitos do artigo 66 da Lei 39/2015, estes son: datos de identificación do recorrente, identificación do acto que se recorre e a razón da impugnación, identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación, lugar, data e firma do recorrente, unidade administrativa á que se dirixe, así como demais particularidades esixidas, no seu caso, por disposicións específicas.

Se o desexa pode utilizar o modelo de solicitude do que dispón nesta páxina.

Prazo de interposición: A revisión de oficio non está sometida a prazo, xa que se funda nunha causa de nulidade do acto administrativo respecto do que se solicita, cos límites xerais da revisión dos actos administrativos previstos no artigo 110 da Lei 39/2015.

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo. Requírese ditame previo favorable do Consello de Estado.

Prazo de resolución: O prazo máximo para ditar e notificar a resolución é de seis meses. Transcorrido este prazo sen resolución expresa poderase entender desestimada a solicitude de revisión de oficio, e queda aberta a vía contencioso-administrativa.

Recursos: Contra a resolución dunha revisión de oficio non cabe ningún outro recurso administrativo.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada