Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326300304

Trámites ante o Rexistro de Entidades Relixiosas

Que é

 1. Inscrición da fundación ou establecemento en España dunha entidade relixiosa
 2. Inscrición da modificación dos estatutos das entidades relixiosas
 3. Anotación da adhesión de entidades relixiosas a unha Federación
 4. Anotación da cancelación da adhesión de entidades relixiosas a unha Federación
 5. Anotación de lugares de culto
 6. Anotación da condición de ministro de culto
 7. Cancelación da inscrición de entidades relixiosas
 8. Disposicións comúns
 9. Especialidades na inscrición de entidades da Igrexa católica. (Resolución de 3 de decembro de 2015)
I. Inscrición da fundación ou establecemento en España dunha entidade relixiosa
 1. Requisitos xerais da solicitude de inscrición de entidades relixiosas
 2. Documentos que han de acompañar la solicitud de inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas
 3. Documentos que han de acompañar la solicitud de inscripción de entidades creadas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita
 4. Documentos que han de acompañar la solicitud de inscripción de Federaciones
 5. Documentos que han de acompañar la solicitud de inscripción de entidades dependientes de otra establecida en el extranjero
 6. Instrucción de los expedientes de inscripción
 7. Plazo de resolución del procedimiento de inscripción de entidades religiosas
A. Requisitos xerais da solicitude de inscrición de entidades relixiosas
 1. A solicitude de inscrición dirixirase ao Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Xustiza e poderase presentar ante as oficinas e rexistros a que se refire o artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ou por medios electrónicos nos termos previstos na Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
 2. A solicitude deberá especificar:
  • que tipo de entidade das enumeradas no artigo 2 do RD 594/2015 preténdese inscribir
  • achegar os documentos que se especifican segundo o tipo de entidade cuxa inscrición se solicite (ver a máis abaixo).
  • Os documentos fidedignos que deban achegarse poderán ser orixinais ou copias compulsadas dos mesmos nos termos previstos polo artigo 46 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
 3. A inscrición das entidades relixiosas iniciarase polos seus representantes legais ou persoas debidamente autorizadas.
B. Documentos que han de acompañar a solicitude de inscrición de Igrexas, Confesións e Comunidades relixiosas

(Para as entidades enumeradas no artigo 2.1 RD 594/2015)

 1. A solicitude que deberá acompañarse de documento elevado a escritura pública no que consten os seguintes datos:
  1. Denominación, que non poderá incluír termos que induzan a confusión sobre a súa natureza relixiosa. Non serán admisibles as denominacións que inclúan expresións contrarias ás leis. Tampouco poderá coincidir ou asemellarse, de maneira que poida crear confusión, con ningunha outra previamente inscrita no Rexistro de Entidades Relixiosas. Os solicitantes achegarán a súa tradución ao castelán ou a algunha das linguas cooficiais das comunidades autónomas para o caso de que a denominación da entidade non figure en castelán ou nalgunha das linguas cooficiais das comunidades autónomas. Dita tradución non formará parte da denominación da entidade. En todo caso, as denominacións deberán estar formadas con letras do alfabeto en castelán ou en calquera das linguas cooficiais.
  2. Domicilio.
  3. Ámbito territorial de actuación.
  4. Expresión dos seus fins relixiosos e de cuantos datos considérense necesarios para acreditar a súa natureza relixiosa. A estes efectos poden considerarse como tales, as súas bases doctrinales, a ausencia de ánimo de lucro e as súas actividades relixiosas específicas representadas polo exercicio e fomento do culto, o mantemento de lugares e obxectos de culto, a predicación, a intervención social, a difusión de información relixiosa, a formación e ensino relixioso e moral, a asistencia relixiosa, a formación e sustento de ministros de culto, e outros análogos.
  5. Réxime de funcionamento, órganos representativos e de goberno, con expresión das súas facultades e dos requisitos para a súa válida designación.
  6. Relación nominal dos representantes legais. No caso de que estes fosen estranxeiros deberán acreditar a súa residencia legal en España nos termos establecidos pola lexislación vixente.
 2. Será necesario presentar, ademais, a acta da fundación ou establecemento en España en documento elevado a escritura pública. Na devandita acta poderase facer constar a relación nominal de, polo menos, vinte persoas maiores de idade e con residencia legal en España que avalan a fundación ou establecemento da Igrexa, Confesión ou Comunidade relixiosa.
C. Documentos que han de acompañar a solicitude de inscrición de entidades creadas por unha Igrexa, Confesión ou Comunidade relixiosa inscrita

(Para as entidades enumeradas no artigo 2.2 do RD 594/2015).

 1. Para a inscrición de entidades creadas por unha Igrexa, Confesión, Comunidade relixiosa ou Federación inscrita deberán achegarse, en escritura pública, os datos previstos no número 1 do apartado anterior para a inscrición de Igrexas, Confesións e Comunidades relixiosas.
 2. Ademais, requirirase a achega do testemuño literal, debidamente autenticado, da acta de constitución, así como do documento da Igrexa, Confesión, Comunidade relixiosa ou Federación, pola que se erixe, constitúe ou aproba e, se o houber, a conformidade do órgano supremo da entidade en España.
D. Documentos que han de acompañar a solicitude de inscrición de Federacións
 1. Haberá que cumprimentar os mesmos requisitos que o sinalados respecto da inscrición de Igrexas, Confesións e Comunidades relixiosas.
 2. E, ademais, será necesario achegar os seguintes documentos:
  1. Acta fundacional na que deberá constar a denominación, domicilio e número rexistral de cada unha das entidades fundadoras, salvo que estean pendentes de inscrición, así como os datos de identificación dos representantes legais de cada unha destas.
  2. Cada unha das entidades que se integren na Federación deberán acreditar na escritura pública de fundación da mesma, a certificación do acordo adoptado para a súa integración, expedido polas persoas ou cargos con facultade para certificar, no que se expresará a aceptación dos estatutos da Federación e a designación da persoa ou persoas que represente á entidade relixiosa no acto constitutivo da Federación.
E. Documentos que han de acompañar a solicitude de inscrición de entidades dependentes doutra establecida no estranxeiro
 1. Haberá que cumprimentar os mesmos requisitos que o sinalados respecto da inscrición de Igrexas, Confesións e Comunidades relixiosas.
 2. E, ademais, acompañarán os seguintes documentos que estarán debidamente legalizados e traducidos, no seu caso, de acordo cos convenios internacionais sobre a materia que sexan aplicables:
  1. Copia dos estatutos vixentes da entidade estranxeira.
  2. Certificado da entidade estranxeira que conteña a identidade dos seus representantes legais ou dos titulares dos seus órganos de representación no país de orixe e de quen fosen designados como tales en España.
  3. Certificado ou documento que acredite que a entidade estranxeira está legalmente recoñecida no seu país de orixe.
F. Instrución dos expedientes de inscrición
 • A instrución dos expedientes de inscrición corresponderá á Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións.
 • O órgano competente poderá solicitar informe á Comisión Asesora de Liberdade Relixiosa así como calquera outro que considere necesario acerca da solicitude de inscrición.
G. Prazo de resolución do procedemento de inscrición de entidades relixiosas
 • O prazo para resolver a inscrición é de seis meses a partir da data en que a solicitude tivese entrada en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza.
 • Se non se ditou e notificado resolución nese prazo, entenderase estimada a solicitude, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
 • O Ministro de Xustiza ditará a resolución procedente na que se indicará aos interesados, se esta é favorable, os datos de identificación da inscrición practicada.

Volver

II. Inscrición da modificación dos estatutos das entidades relixiosas
 1. Prazo para presentar a solicitude de inscrición de modificacións dos asentos rexistrais
 2. Documentos que deberán acompañar a solicitude
 3. Procedemento e prazo de resolución
 4. Inscrición da identidade dos titulares dos órganos de representación
A. Prazo para presentar a solicitude de inscrición de modificacións dos asentos rexistrais
 • A modificación dos datos da entidade a que se refire o artigo 6.1 do RD 594/2015, deberá ser comunicada ao Rexistro de Entidades Relixiosas no prazo de tres meses desde que se adoptou o acordo de modificación na forma prevista polos estatutos da entidade
 • Non se tramitarán as solicitudes de modificacións estatutarias que se presenten transcorrido o prazo de tres meses desde a adopción do acordo correspondente sen prexuízo de que, reiterada a modificación polos órganos competentes da entidade, vólvase a presentar a solicitude en prazo.
B. Documentos que deberán acompañar a solicitude
 • Documento público que conteña, ben a acta da reunión, ben a certificación do acordo do órgano competente para adoptar a dita modificación. En todo caso, o documento deberá recoller o acordo adoptado polo que se modifican os estatutos, os artigos modificados, o quórum de asistencia cando sexa esixido polos estatutos, o resultado da votación e a data da súa aprobación.
 • Nas modificacións de estatutos que afecten os fins ou ao réxime de funcionamento, órganos representativos e de goberno da entidade, será preciso achegar o texto íntegro dos novos estatutos en documento público que inclúa as modificacións aprobadas, facendo constar, en dilixencia estendida ao final do documento, a relación de artigos modificados e a data do acordo en que se adoptou a súa modificación.
C. Procedemento e prazo de resolución
 • A inscrición das modificacións estatutarias suxeitarase aos mesmos requisitos que para a súa inscrición, salvo a relativa ao cambio dos representantes legais que se fará na forma prevista no apartado seguinte.
 • As modificacións serán inscritas por resolución do titular da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións e producirán os oportunos efectos legais desde o momento da súa inscrición.
 • Transcorrido o prazo de tres meses a partir da data en que a solicitude tivese entrada en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza, se non se ditou e notificado resolución, entenderase estimada, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
D. Inscrición da identidade dos titulares dos órganos de representación

A modificación dos titulares dos órganos de representación, deberá comunicarse ao Rexistro de Entidades Relixiosas no prazo de tres meses desde que se adoptou o acordo de modificación

A solicitude de inscrición da devandita modificación deberá acompañarse do documento público que conteña ben a acta da reunión, ben a certificación do acordo adoptado polo órgano competente nos que deberá constar, ademais da data en que se adoptou o acordo, os seguintes datos

 1. Os nomes, apelidos, DNI ou NIE e domicilio dos nomeados.
 2. A data do nomeamento e, no seu caso, da ratificación e aceptación polos titulares.
 3. A data da revogación e do cesamento, no seu caso, dos titulares saíntes.
 4. As firmas dos titulares e dos titulares saíntes. Se non puidesen ou non quixesen asinar farase constar esta circunstancia no documento.

Volver

III. Anotación da adhesión de entidades relixiosas a unha Federación
 1. Solicitud de adhesión de entidades religiosas a una Federación
 2. Documentos que deben acompañar la solicitud de adhesión a una Federación
 3. Plazo de resolución de la solicitud de adhesión a una Federación
A. Solicitude de adhesión de entidades relixiosas a unha Federación

A solicitude de anotación no Rexistro da adhesión dunha entidade relixiosa a unha Federación presentarase polo representante legal da Federación ou persoa debidamente autorizada.

O prazo para presentar a solicitude de adhesión a unha Federación será de tres meses desde que se adoptou o acordo.

B. Documentos que deben acompañar a solicitude de adhesión a unha Federación

Para a anotación da adhesión de entidades relixiosas a unha Federación deberá achegarse, xunto coa solicitude, ben a acta da reunión, ben o certificado do acordo da entidade federativa, segundo o procedemento que se determinou nos seus estatutos, nos que deberá constar, ademais da data en que se adoptou, os seguintes datos:

 1. A denominación e o domicilio da entidade federativa que representa o solicitante.
 2. A denominación e número rexistral, salvo que estea pendente de inscrición, da entidade que se incorpora á Federación.
 3. Por cada unha das entidades relixiosas que se incorporen á Federación, unha certificación, expedida polas persoas ou cargos con facultade para certificar, do acordo adoptado pola entidade para a súa integración na Federación.
C. Prazo de resolución da solicitude de adhesión a unha Federación

As adhesións serán anotadas por resolución do titular da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións. Transcorrido o prazo de tres meses a partir da data en que a solicitude tivese entrada en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza, se non se ditou e notificado resolución, entenderase estimada, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Volver

IV. Anotación dá cancelación dá adhesión de entidades relixiosas a unha Federación
 1. Solicitude de cancelación da adhesión a unha Federación presentada pola entidade relixiosa
 2. Solicitude de cancelación da adhesión a unha federación presentada pola propia Federación
 3. Prazo de resolución da solicitude de cancelación da adhesión a unha Federación
A. Solicitude de cancelación da adhesión a unha Federación presentada pola entidade relixiosa
 • A solicitude de cancelación da adhesión dunha entidade a unha Federación presentarase polo representante legal da entidade ou persoa debidamente autorizada.
 • O prazo para a solicitude será de tres meses desde que se adoptou o acordo na forma establecida estatutariamente.
 • A entidade achegará, xunto coa solicitude, ben a acta da reunión, ben o certificado do acordo, facendo constar a data en que se adoptou e a comunicación realizada á Federación respectiva da formalización da súa baixa ou de cumprimentar os requisitos establecidos nos estatutos da Federación para a baixa dos seus membros.
B. Solicitude de cancelación da adhesión a unha federación presentada pola propia Federación
 • Cando a solicitude de cancelación da adhesión dunha entidade prodúzase a instancia da propia Federación, a solicitude presentarase polo representante legal da Federación ou persoa debidamente autorizada.
 • O prazo para a solicitude será de tres meses desde que se adoptou o acordo na forma establecida estatutariamente.
 • Xunto á solicitude deberá achegarse, ben a acta da reunión, ben certificado do devandito acordo, facendo constar a data en que se adoptou, así como a comunicación á entidade afectada da formalización da súa baixa.
C. Prazo de resolución da solicitude de cancelación da adhesión a unha Federación

A resolución de cancelación da adhesión a unha Federación ditarase polo titular da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións. Transcorrido o prazo de tres meses a partir da data de entrada da solicitude en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza se non se ditou e notificado resolución, entenderase estimada, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Volver

V. Anotación de lugares de culto

As entidades inscritas no Rexistro de Entidades Relixiosas poderán solicitar a anotación dos seus lugares de culto. Dita anotación non conferirá personalidade xurídica propia.

 1. Solicitude de anotación e cancelación de lugares de culto
 2. Prazo de resolución
A. Solicitude de anotación e cancelación de lugares de culto
 • A solicitude de anotación presentarase polo representante da entidade ou persoa debidamente autorizada á que se acompañará:
  1. a. Copia do título de disposición.
  2. b. Certificado que acredite a súa condición de lugar de culto pola súa dedicación principal e permanente ao culto e a asistencia relixiosa, coa conformidade, no seu caso, do órgano competente en España da Igrexa, Confesión ou Comunidade relixiosa á que pertence.
 • A solicitude de cancelación de lugares de culto presentarase polo representante legal da entidade ou persoa debidamente autorizada acompañada do certificado que acredite o seu desafección como lugar de culto da devandita entidade.
B. Prazo de resolución

A resolución sobre a anotación ou cancelación de lugares de culto ditarase polo titular da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións. Transcorrido o prazo de tres meses a partir da data en que a solicitude tivese entrada en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza, se non se ditou e notificado resolución, entenderase estimada, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Volver

VI. Anotación dá condición de ministro de culto
 1. Solicitude de anotación e documentación que debe achegarse
 2. Prazo de resolución
 3. Efectos da anotación
 4. Protección de Datos de Carácter Persoal
A. Solicitude de anotación e documentación que debe achegarse
 • As entidades relixiosas inscritas poderán anotar no Rexistro de Entidades Relixiosas aos seus ministros de culto que ostenten residencia legal en España. En todo caso, deberán anotarse aqueles ministros de culto que estean habilitados para realizar actos relixiosos con efectos civís.
 • Para efectuar a dita anotación os representantes legais da entidade deberán presentar certificación da Igrexa, Confesión ou Comunidade relixiosa a que pertenzan que acredite tal condición e, se o houber, o visto e prace do órgano supremo en España da entidade conforme ás súas propias normas. Cando se trate de entidades integradas nunha Federación inscrita, será necesario tamén o visto e prace do órgano competente da respectiva Federación cando así se dispoña nos seus estatutos, sen prexuízo do disposto nos Acordos de Cooperación co Estado respecto das entidades ou Federacións asinantes dos mesmos.
 • As entidades deberán comunicar ao Rexistro as baixas dos seus ministros de culto e solicitar a súa cancelación no prazo dun mes desde que a baixa tivo lugar.
B. Prazo de resolución

A resolución da anotación e cancelación de ministros de culto das entidades relixiosas ditarase polo titular da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións. Transcorrido o prazo de tres meses a contar desde a data en que a solicitude tivese entrada en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza, se non se ditou e notificado resolución, entenderase estimada, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

C. Efectos da anotación

A certificación rexistral da anotación do ministro de culto será proba suficiente para acreditar a dita cualidade. O certificado terá unha vixencia de dous anos podendo ser renovado por iguais períodos.

D. Protección de Datos de Carácter Persoal

Na anotación da condición de ministro de culto, a solicitude deberá incorporar o consentimento expreso e por escrito do interesado para a inclusión dos seus datos no Rexistro e a comunicación derivada da publicidade do mesmo.

Volver

VII. Cancelación dá inscrición de entidades relixiosas

A cancelación da inscrición dunha entidade só poderá efectuarse:

 1. A petición dos seus representantes legais debidamente facultados.
 2. En cumprimento de sentenza xudicial firme.

A cancelación producirá efectos desde a data da súa resolución e dará lugar ao traslado da entidade á Sección Histórica do Rexistro.

 1. Solicitude de cancelación da inscrición dunha entidade relixiosa. Prazo e documentos que deben acompañarse.
 2. Prazo de resolución.
A. Solicitude de cancelación da inscrición dunha entidade relixiosa. Prazo e documentos que deben acompañarse
 • No prazo de tres meses desde que se produciu a causa que determine a disolución da entidade, deberá dirixirse a solicitude de cancelación da súa inscrición ao Rexistro de Entidades Relixiosas.
 • A solicitude de cancelación, na que deberá constar o número rexistral da entidade, deberá acompañarse dos documentos seguintes:
  1. Se a disolución é consecuencia da decisión dos membros da entidade adoptada polo órgano competente segundo os seus estatutos, documento público que conteña ben a acta da reunión, ben o certificado daquela expedido polas persoas ou cargos con facultade para certificar, en que conste a data na que se adoptou, o quórum de asistencia e o resultado da votación.
  2. Se a disolución tivo lugar por sentenza xudicial firme, testemuño da resolución xudicial pola que se dita a disolución da entidade.
B. Prazo de resolución

Examinada a solicitude, o Ministro de Xustiza ditará a resolución procedente. Transcorrido o prazo de tres meses a partir da data en que a solicitude tivese entrada en calquera dos Rexistros do Ministerio de Xustiza, se non se ditou e notificado resolución, entenderase estimada, de acordo co disposto no artigo 43 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Volver

VIII. Disposicións comúns
 1. Documentación en formato electrónico
 2. Subsanación de erros
 3. Facultade de certificar
 4. Recursos
Documentación en formato electrónico

As solicitudes de inscrición ou anotación no Rexistro, xunto á documentación que deba acompañarse, poderán presentarse en formato e con firma electrónicos aínda que o no prazo de dous anos, desde a entrada en vigor do real decreto, habilitaranse os recursos necesarios para a xestión electrónica dos procedementos administrativos regulados. En tanto se completan os procesos necesarios para a presentación en formato e con firma electrónicos da documentación que ha de acompañar ás solicitudes dirixidas ao Rexistro, presentaranse en formato non electrónico.

Subsanación de erros

Cando se advirtan defectos formais na solicitude requirirase ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou acompañe os documentos preceptivos con indicación de que, se así non o fixese, teráselle por desistido da súa petición, previa a correspondente resolución, conforme ao previsto no artigo 71 da Lei 30/1992, de 26 novembro.

Facultade de certificar
 • A facultade de certificar as actas e os acordos dos órganos das entidades relixiosas corresponde ao representante legal da entidade e, se estivese previsto nos seus estatutos, ao secretario da mesma, nese caso, emitiranse sempre co visto e prace do representante legal da entidade.
 • Para a inscrición dos acordos contidos na certificación deberá inscribirse, previa ou simultaneamente, o cargo do certificante.
Recursos
 • As resolucións do Ministro de Xustiza esgotan a vía administrativa e poderán ser recorridas potestativamente en reposición ante o mesmo órgano que as ditou ou ser impugnadas directamente ante a orde xurisdicional contencioso-administrativo.
 • Contra as resolucións do titular da Dirección Xeral de Cooperación Xurídica Internacional e Relacións coas Confesións que non poñan fin á vía administrativa, procederá o correspondente recurso de alzada nos termos establecidos nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
 • Contra as resolucións do titular da Subdirección Xeral de Relacións coas Confesións procederá o correspondente recurso de alzada nos termos establecidos nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.

Volver

IX. Especialidades na inscrición de entidades da Igrexa católica. (Resolución de 3 de decembro de 2015)
 1. Circunscricións territoriais da Igrexa católica
 2. Institutos de Vida Consagrada (Ordes, Congregaciones e Institutos relixiosos ou seculares) e Sociedades de Vida Apostólica, regulados no canon 573 e/ou concordantes, do Código de Dereito Canónico
 3. Entidades asociativas reguladas no canon 298 e/ou concordantes, do Código de Dereito Canónico
 4. Disposicións comúns e documentación necesaria relativos aos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica e Entidades asociativas
 5. Inscrición de Fundacións da Igrexa católica (RD 589/1984, de 8 de febreiro)
 6. Inscrición dunha Federación de Fundacións
A. Circunscricións territoriais da Igrexa católica
 1. As circunscricións territoriais da Igrexa católica non están suxeitas ao trámite de inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas regulado polo Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Entidades Relixiosas.
 2. As dioceses, parroquias e outras circunscricións territoriais que poida crear a Igrexa católica gozarán de personalidade xurídica civil en canto téñana canónica e esta sexa notificada pola Autoridade eclesiástica competente ao Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Xustiza, que acusará recibo da notificación. Dita notificación poderá ser acreditada por calquera dos medios de proba admitidos en Dereito, entre eles, por unha certificación expedida polo Rexistro de Entidades Relixiosas, na que se faga constar que se practicou.
 3. As dioceses, parroquias e outras circunscricións territoriais existentes en España antes do 4 de decembro de 1979 poderán acreditar a súa personalidade xurídica por calquera dos medios de proba admitidos en Dereito, incluída a certificación da competente Autoridade eclesiástica na que se acredite que se procedeu á citada notificación, así como pola oportuna certificación do Rexistro de Entidades Relixiosas.
 4. Calquera notificación que deba facerse ao Rexistro en relación ás circunscricións territoriais da Igrexa católica, deberá acompañarse do seu correspondente arquivo electrónico.
 5. Co fin de cotejar/actualizar as circunscricións territoriais da Igrexa católica (diocese, parroquias e outras circunscricións territoriais, que gozan de personalidade xurídica civil, cando obtivesen a personalidade xurídica en Dereito Canónico, e fose notificado ao Rexistro de Entidades Relixiosas do Ministerio de Xustiza), desde a Conferencia Episcopal enviarase ao Rexistro de Entidades Relixiosas un arquivo electrónico que comprenda todas as circunscricións territoriais actuais da Igrexa católica.
B. Institutos de Vida Consagrada (Ordes, Congregaciones e Institutos relixiosos ou seculares) e Sociedades de Vida Apostólica, regulados no canon 573 e/ou concordantes, do Código de Dereito Canónico
 1. Respecto das peticións de inscrición ou modificación no Rexistro de Entidades Relixiosas dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica regulados no canon 573 e/ou concordantes do Código de Dereito Canónico, aos que se refire o artigo 2.2.h) do Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo, poderá formularse:
  1. Individualizadamente, por cada unha das provincias, ou casas, sempre que estea acreditada a personalidade xurídica civil dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica ao que pertenzan.
  2. Polos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, en petición global que se refira conxuntamente ás súas provincias, ou casas, remitindo para ese efecto, xunto coa petición, a documentación referente a todas e cada unha das entidades menores que pretendan adquirir personalidade xurídica civil propia.
 2. En todo caso, as solicitudes dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica deberán ir acompañadas dos documentos correspondentes que deberán ser visados pola Autoridade eclesiástica competente.
 3. Na inscrición das entidades deste apartado segundo, non será aplicable o disposto no artigo 9 do Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo, sobre inscrición de entidades de orixe estranxeira, sempre que se constituíron conforme a Dereito Canónico e, no caso da erección das casas destas entidades, conten coa autorización do Bispo da diocese onde se pretendan establecer.
 4. Poderán inscribirse como representantes legais destas entidades relixiosas a todos aqueles que se consideren necesarios para o adecuado desenvolvimiento da actividade do Instituto, as súas provincias e casas, sen prexuízo de engadir, nos casos en que sexa preciso, a seguinte nota: «Esta inscrición queda suxeita ao réxime de autorizacións propio do Instituto de Vida Consagrada ou Sociedade de Vida Apostólica, para os efectos de determinar a extensión e límites da súa capacidade de obrar segundo o disposto no artigo I.4 do Acordo sobre Asuntos Xurídicos subscrito polo Estado español e a Santa Sé».
 5. As Conferencias de superiores maiores das que trata o canon 708 do Código de Dereito Canónico recibirán o mesmo tratamento que as entidades que se regulan neste apartado segundo.
 6. As entidades deste apartado, se o estiman oportuno, poderán autorizar á entidade eclesial na que estean integrados os seus Superiores para presentar ante Notario os documentos que deban ser elevados a público.
C. Entidades asociativas reguladas no canon 298 e/ou concordantes, do Código de Dereito Canónico
 1. A inscrición de entidades asociativas reguladas no canon 298 e/ou concordantes, do Código de Dereito Canónico axustarase, en canto aos seus requisitos e procedementos, ao disposto nos artigos 7 e 8 do Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo.
 2. As solicitudes destas entidades relixiosas deberán ir acompañadas polos documentos correspondentes que deberán ser visados pola Autoridade eclesiástica competente.
D. Disposicións comúns e documentación necesaria relativos aos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica e Entidades asociativas
 1. Solicitudes de primeira inscrición das entidadesDeberán ir acompañadas de documento elevado a escritura pública no que consten:
  • Decreto de erección canónica da entidade.
  • Decreto de aprobación de estatutos.
  • Estatutos que reúnan os requisitos do artigo 7.1 do RD 594/2015, de 3 de xullo.
  • Documentación expedida pola autoridade eclesiástica competente na que conste a identidade do seu representante legal.
  • Permiso do Bispado correspondente para o establecemento da entidade salvo que non sexa procedente en Dereito Canónico.
  • Cando se trate de entidades relixiosas de Dereito Pontificio requirirase dilixencia de autenticación dos documentos provenientes da Santa Sé por parte da Nunciatura Apostólica en España (salvo que a escritura pública outórguese ante o cónsul de España con funcións notariais).
  • Se a entidade fóra de carácter federativo, acompañarase, na escritura pública, certificación expedida pola Autoridade eclesiástica competente na que se enumeren todas as entidades que a compoñen, con expresión do seu correspondente número de inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas se o houber.
 2. Solicitudes de modificación dos seus EstatutosCando a modificación afecte os fins, réxime de funcionamento, órganos representativos e de goberno da entidade, será necesario achegar:
  • Solicitude asinada polo representante legal ou persoa autorizada na que deberá constar o número rexistral da entidade.
  • Documento elevado a escritura pública que inclúa o Decreto de aprobación da modificación expedido pola Autoridade eclesiástica competente que conteña as modificacións aprobadas, facendo constar, en dilixencia estendida ao final do documento, a relación de artigos modificados e a data do acordo en que se adoptou a súa modificación.
 3. Solicitudes de modificación dos seus representantes legaisNo caso de modificación dos representantes legais, será aplicable o establecido no artigo 14 do Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo, debendo acompañar á solicitude de inscrición, o certificado da autoridade eclesiástica competente para aprobar ou autorizar dita modificación.
 4. Solicitudes de cancelación de entidades inscritasSerá preciso achegar os seguintes documentos:
  • Solicitude asinada polo seu representante legal, na que conste o número rexistral da entidade.
  • Documento público que acredite a supresión da entidade, recollendo a decisión do órgano competente da entidade e achegando o Decreto expedido pola Autoridade eclesiástica competente acreditativo da cancelación, indicando a data na que se produciu.
  Se a disolución tivo lugar por sentenza xudicial firme, será necesario achegar, pola Autoridade correspondente, testemuño da resolución xudicial pola que se dita a disolución da entidade.
 5. Conformidade á que se refire o artigo 7.2 in fine, do Real Decreto 594/2015, de 3 de xullo
  • Respecto dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, dita conformidade farase mediante a dilixencia de autenticación, expedida pola CONFER en virtude da delegación conferida pola Conferencia Episcopal Española, sen prexuízo da competencia propia de cada Autoridade eclesiástica.
  • Para o resto de entidades, a dilixencia de autenticación corresponde á Conferencia Episcopal.
  • O prazo de tres meses previsto no artigo 12.3 do citado Real Decreto comezará a contar desde a data en que se produciu a citada dilixencia de autenticación.
 6. Autoridade Eclesiástica competenteEntenderase por Autoridade eclesiástica competente a definida, para cada caso, polo Código de Dereito Canónico. Corresponde á Conferencia Episcopal, segundo o disposto no artigo 50 dos seus Estatutos, ofrecer criterios orientadores, dentro da Igrexa católica en España, acerca das relacións coa autoridade civil nos seus diversos ámbitos territoriais de conformidade coas competencias que o Dereito común e os Acordos entre a Santa Sé e o Estado español atribúen ás respectivas autoridades eclesiásticas.
E. Inscrición de Fundacións da Igrexa católica (RD 589/1984, de 8 de febreiro)

Escritura pública de constitución da Fundación, na que se fará constar o decreto de erección e os requisitos seguintes:

 • O nome, apelidos e estado dos fundadores, se son persoas físicas, e a denominación ou razón social, se son persoas xurídicas, e en ambos os casos a nacionalidade e o domicilio.
 • Os nomes, apelidos e domicilio das persoas que inicialmente constitúen o órgano ou órganos de goberno e representación da Fundación, así como a súa aceptación do cargo.
 • A vontade de fundar e a dotación fundacional.
 • Os estatutos da Fundación, nos que constarán necesariamente os seguintes extremos:
  • A denominación da Fundación, os seus fins, o seu domicilio e o ámbito territorial no que haxa de exercer as súas actividades.
  • O patrimonio inicial, a súa valoración e os restantes recursos económicos cos que conta.
  • As normas que haberán de rexer a aplicación dos seus recursos ao cumprimento dos fins fundacionais.
  • A composición do padroado e demais órganos que exerzan o goberno e representación da Fundación, as normas para a designación dos seus membros, a forma de cubrir as vacantes, a forma das deliberacións e os requisitos para a toma de acordos, así como as atribucións dos referidos órganos.
  • As normas especiais, se as houber, relativas ao procedemento para introducir modificacións estatutarias e sobre a transformación e a extinción da Fundación.
 • Dilixencia de autenticación da Conferencia Episcopal segundo o disposto no apartado 5 da Resolución de 3 de decembro de 2015.
F. Inscrición dunha Federación de Fundacións

Se a entidade é de carácter federativo, deberase achegar ademais:

 • Documento público no que figure a acta fundacional da entidade federativa, que debe comprender a denominación e o número de inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas de todas e cada unha das Fundacións que a constitúen.
 • Tamén deben incluírse os estatutos da entidade federativa nos que se recolla a súa denominación, o domicilio, o réxime de funcionamento e os órganos representativos da mesma.
 • Acta individualizada de cada unha das Fundacións que a integran na que se exprese o acordo de adherirse á Federación.
 • Dilixencia de autenticación da Conferencia Episcopal segundo o disposto no apartado 5 da Resolución de 3 de decembro de 2015.

Cando o orixinal dos documentos estea redactado nalgunha lingua que non sexa o castelán, achegarase tamén a correspondente tradución a este, debidamente autentificada.

Volver

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro