Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483962185

Cambio de Nome e Apelidos

Que é

Trátase dun procedemento polo que un cidadán pode cambiar os seus apelidos, a orde destes ou o seu nome.

Cambio de apelidos.

Requisitos:

Para que se autorice debe acreditarse:

 • Que o afectado polo cambio usa e é coñecido polo apelido que solicita. Ese uso e coñecemento non pode crearse intencionadamente para conseguir o cambio.
 • Que os apelidos novos pertenzan lexitimamente ao interesado.
 • Que os apelidos que resulten do cambio, non pertenzan a unha soa liña, senón que sexan un da paterna e o outro da materna.

Estes son os requisitos xerais, pero as normas do Rexistro Civil teñen en conta determinados casos nos que algúns destes requisitos non son esixibles:

 • Non é necesario que concorra o primeiro dos sinalados cando se trate de apelidos que sexan contrarios ao decoro ou que ocasionen graves inconvenientes ou cando exista risco de que desapareza un apelido español, risco que non pode referirse ou reducirse ao ámbito dunha familia, senón ao xeral español.
 • Non é necesario que concorran ningún destes requisitos cando se dean circunstancias excepcionais, suposto este, no que existe un procedemento especial.
 • Tampouco é necesario que concorra ningún dos requisitos no caso en que o solicitante do cambio de apelidos sexa obxecto de violencia de xénero, tendo obtido algunha medida cautelar de protección xudicial, e en calquera suposto en que a urxencia da situación así o requira.
 • Para os cidadáns da Unión Europea aplícase, así mesmo, a xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea (Sentencia do TXUE do 2 de outubro de 2003 - García Abello e Sentenza do TXUE do 14 de outubro de 2008 - Grunkin Paul)

Requisitos comúns:

 • Pode solicitar o cambio todo aquel que teña unha xusta causa para iso, se a modificación non prexudica a terceiras persoas.
 • O cambio de apelidos realízase logo de expediente instruído polo encargado do Rexistro Civil do domicilio do interesado e a competencia para  resolver corresponde ao ministro de Xustiza e, por delegación, á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado.
 • A inscrición do cambio de apelidos realízase no Rexistro Civil onde conste a inscrición de nacemento.

Regularización ortográfica dos apelidos:

 • Pode solicitarse ao Xuíz encargado do Rexistro Civil cando a forma en que os apelidos están inscritos non se adecúa á gramática e fonética da lingua española correspondente.

Cambio da orde dos apelidos:

 • O sistema español de imposición de apelidos supón que unha persoa ha de levar como primeiro apelido o primeiro do pai e como segundo o primeiro da nai.
 • Pero esta regra xeral cambia cando o pai e a nai, de común acordo, antes da inscrición do nacemento do seu fillo, deciden inverter a orde dos apelidos deste, de maneira que se inscriba co primeiro da nai, como primeiro, e co primeiro do pai, como segundo. A orde acordada para o maior dos fillos rexerá nas inscricións dos seguintes fillos dos mesmos pais. Pola súa banda, o fillo ao alcanzar a maioría de idade pode tamén solicitar que se altere a orde dos seus apelidos.

Cambio de nome:

Liberdade de elección:

Case todos os nomes son hoxe posibles. Lola, Concha, Pepe e Manolo deixaron de ser só apelativos familiares para converterse en nomes propios que se inscriben como tales no Rexistro Civil.

Só serán rexeitados aqueles nomes que infrinxan algunhas das prohibicións establecidas na lexislación.

Limitacións:

 • Non poden impoñerse máis de dous nomes simples ou dun composto. Neste caso, os dous nomes uniranse por medio dun guión.
 • O nome non pode prexudicar obxectivamente á persoa. Por iso exclúense os que resulten por se ou en combinación cos apelidos, deshonrosos, humillantes, denigrantes, etc.
 • Non se admiten os que fagan confusa a identificación (por exemplo, un apelido convertido en nome) nin os induzan no seu conxunto a erro sobre o sexo.
 • Non se pode atribuír a un irmán o nome doutro irmán vivo.

Estranxeiros que adquiren a nacionalidade española:

Na inscrición de nacemento tense que consignar o nome que apareza na certificación estranxeira, salvo que se probe a utilización habitual dun nome distinto. Se o nome que consta na certificación estranxeira ou o usado habitualmente está incluído nalgunha das limitacións establecidas, deberá ser substituído, conforme ás normas españolas, polo elixido polo interesado ou o seu representante legal e, en último termo, por un imposto de oficio.

No caso de nomes propios que consten nun sistema de escritura distinto ao noso (chinés, xaponés, árabe, etc.), consignaranse mediante a súa transcrición ou transliteración, de maneira que se consiga unha adaptación gráfica e unha equivalencia fonética. En nomes propios escritos con caracteres latinos tamén sería posible facer adaptacións ortográficas a petición do interesado para facilitar a súa escritura e fonética.

Requisitos para o cambio de nome propio:

É posible cambiar o nome propio:

 • Cando o solicite o interesado por usar habitualmente un nome distinto do que consta na inscrición de nacemento ou por outra xusta causa.
 • Cando o nome se impuxese con infracción das normas establecidas.
 • Cando se trate da tradución dun nome estranxeiro.
 • Cando se trate da tradución ou adaptación gráfica ou fonética ás linguas españolas.
 • Cando se rectifique a mención rexistral do sexo.

Polo contrario, non procede o cambio de nome propio, por falta de xusta causa, cando se pretenden cambios insignificantes de nome propio (Esther por Ester, Débora por Deborah, Cristina por Kristina, ou ao revés). Só son admisibles estes cambios cando teñen como fin corrixir ortograficamente o nome propio incorrectamente escrito.

Requisitos comúns a todos os cambios de nome:

Ha de concorrer xusta causa e non seguirse prexuízo para terceiras persoas.

O cambio de nome realízase, logo de expediente, polo encargado do Rexistro Civil do domicilio do interesado.

No caso de que a causa do cambio sexa o uso de nome distinto do inscrito e non resulte probado o uso habitual, corresponde a competencia ao ministro de Xustiza e, por delegación, á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado

A inscrición do cambio de nome realízase no Rexistro Civil onde conste a inscrición de nacemento. Pode solicitarse no Rexistro Civil do domicilio do interesado para que se remita ao do lugar de nacemento.

Quen pode solicitalo/presentaro

O cambio de nome e/ou apelidos pode solicitalo o interesado maior de idade e os representantes legais dos menores ou incapacitado.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada