Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1214483962185

Por correo

Documentación necesaria

Respecto ao cambio de apelidos:

 • Solicitude escrita manifestando a causa que motiva o cambio dirixida ao Ministro de Xustiza ou Director Xeral dos Rexistros e do Notariado.
 • Certificación literal da inscrición de nacemento do afectado polo cambio.
 • Proba (documental, pública ou privada e/ou testifical), para acreditar en cada caso, o uso e coñecemento, a lexitimidade e liña da que proceden os apelidos ou calquera outra circunstancia en que se basee a petición. Para acreditar a lexitimidade do apelido deben achegarse certificacións das inscrición de nacemento dos pais e se fose necesario de ascendentes anteriores. A falta destas, sendo posible, as súas partidas de bautismo.
 • Tratándose de adecuación de apelidos a outras linguas españolas, certificados das Reais Academias das correspondentes linguas oficiais.

Respecto ao cambio da orde nos apelidos:

 • Solicitude dirixida ao Xuíz Encargado do Rexistro Civil que corresponda, achegando certificación do matrimonio dos pais e se non existise, certificación de nacemento destes.
 • Declaración do mutuo acordo dos pais sobre a inversión da orde dos apelidos do fillo.
 • Se o cambio de orde o solicita o fillo maior de idade, debe achegar, xunto coa solicitude, o certificado da inscrición do seu nacemento.

Respecto ao cambio de nome:

 • Solicitude dirixida, segundo os casos, ao Rexistro Civil ou ao Ministro de Xustiza ou Director Xeral dos Rexistros e do Notariado. Ao Rexistro Civil, convén dirixila cando se trate de cambiar o nome inscrito polo que se usa habitualmente.
 • Certificación literal da inscrición de nacemento do afectado polo cambio.
 • Proba documental que acredite, no seu caso, o uso habitual do nome que se propón ou calquera outra circunstancia en que se basee a petición.
 • En xeral, xa que hai varios supostos, convén achegar partidas de bautismo, facer proposta de testemuñas, así como, os correspondentes certificados das Reais Academias das respectivas linguas oficiais españolas para o suposto de substitución do nome propio polo seu equivalente onomástico nestas linguas.

Onde presentala

Pode enviarse por correo, convenientemente, certificado, ao Rexistro Civil que corresponda.

Outras formas de solicitalo
Información relacionada