Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483953225

Certificado de Defunción

Que é

O certificado de defunción é o documento oficial que acredita o falecemento da persoa.

Existen varias modalidades:

A) Certificados Positivos:

 • Extracto: É un resumo da información relativa ao feito do falecemento que consta no Rexistro Civil. Pode ser de distintos tipos:
  • Ordinarios: É o expedido en lingua castelá para aquelas comunidades autónomas cuxo único idioma oficial sexa o castelán.
  • Internacional ou plurilingüe: É o destinado a producir efecto nos países que teñan ratificado o Convenio de Viena do 8 de setembro de 1976. Este certificado expídese no idioma oficial de todos os países asinantes do citado convenio (España, Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suíza, Turquía, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia, Serbia, Polonia, Montenegro, Moldavia, Lituania, Estonia, Romanía e Bulgaria).
  • Bilingüe: Sempre que se solicite un certificado en extracto nunha Comunidade Autónoma que teña o seu propio idioma oficial, este será emitido en castelán e no idioma oficial da Comunidade Autónoma no que se expida.
 • Literal: É unha copia literal da inscrición de defunción que contén todos os datos relativos á identidade do falecido e ao feito do falecemento.

B) Certificados Negativos: Acreditan que non está inscrito o falecemento dunha persoa nese Rexistro Civil.

 

Quen pode solicitalo/presentaro

Pode ser solicitado por calquera cidadán que así o requira e teña interese, agás as excepcións legalmente previstas, que impiden que se dea publicidade sen autorización especial:

 • Da filiación adoptiva, non matrimonial ou descoñecida ou de circunstancias que descubran tal carácter, da data do matrimonio que conste no folio de nacemento, se aquel fose posterior a este ou se tivese celebrado nos 180 días anteriores ao parto, e do cambio do apelido Expósito ou outros análogos ou inconvenientes.
 • Da rectificación do sexo.
 • Das causas de nulidade, separación ou divorcio dun matrimonio ou das de privación ou suspensión da patria potestade.
 • Dos documentos arquivados, en canto aos extremos citados nos números anteriores ou a circunstancias deshonrosas ou que estean incorporadas en expediente que teña carácter reservado.
 • Do atado de abortos.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada