Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaESPAÑA PUEDE

Menú principal

ID: 1214483947232

Certificado/Certificación de Nacemento

Que é

O certificado de nacemento é o documento expedido polo Encargado do Rexistro Civil ou Consular correspondente, que dá fe do feito do nacemento, data na que tivo lugar, do sexo, e se é o caso, da hora en que se produciu o nacemento e da filiación do inscrito.

Así mesmo, poderán expedirse certificacións electrónicas de nacemento con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado a partir dos datos contidos na base central de datos das persoas inscritas nos rexistros civís.

Tipos de certificado/certificación

Poderanse solicitar varios tipos de certificado de nacemento. As certificacións poden ser positivas ou negativas:

 1. Certificado Positivo:
  • Extracto: É un resumo da información relativa ao feito do nacemento que consta no Rexistro Civil.  Pode ser de distintos tipos:
   • Ordinarios: É o expedido en lingua castelá para aquelas comunidades autónomas cuxo único idioma oficial sexa o castelán.
   • Internacional ou plurilingüe: É o destinado a producir efecto nos países que teñan ratificado o Convenio de Viena do 8 de setembro de 1976. Este certificado expídese no idioma oficial de todos os países asinantes do citado convenio (España, Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suíza, Turquía, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia, Serbia, Polonia, Montenegro, Moldavia, Lituania, Estonia, Romanía e Bulgaria).
   • Bilingüe:  Sempre que se solicite un certificado en extracto nunha Comunidade Autónoma que teña o seu propio idioma oficial, este será emitido en castelán e no idioma oficial da Comunidade Autónoma no que se expida.
  • Literal: É unha copia literal da inscrición de nacemento que contén todos os datos relativos á identidade e ao feito do nacemento.
 2. Certificado Negativo: Acreditan que unha persoa non está inscrita nese Rexistro Civil.
 3. Certificación con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado: Servirá para acreditar os datos contidos nas anotacións no rexistro informatizadas e dixitalizadas da base central de datos que se realizasen a partir de 1950 nos Rexistros Civís Municipais ou no Rexistro Civil Central. Non poderán expedirse certificacións por este procedemento cando as anotacións se realizasen antes de 1950 ou se realizasen nun Rexistro Civil delegado (xuíces de paz) ou nun Rexistro Civil Consular

 

Contido dos certificados/certificacións

 

Nas certificacións constarán:

 • O Rexistro, con indicación nos Municipais do termo e provincia, e nos Consulares, da poboación e Estado.
 • A identidade do inscrito, coas mencións que aparezan na inscrición.
 • A páxina e tomo do asento, ou o folio e atado correspondente.
 • A data, o nome e a sinatura do Encargado ou do Secretario que certifique, e selo da oficina.
 • Cando se trate de selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado incluirase información sobre o código seguro de verificación, o procedemento de verificación do contido do documento que se expide e a data de expedición.

Quen pode solicitalo/presentaro

1.- O interese en coñecer os asentos dos Rexistros Civís ou Consulares presúmese en quen solicita a certificación. Non obstante, non se dará publicidade sen autorización especial nos seguintes casos:

 • Da filiación adoptiva (deixando a salvo a inscrición practicada de acordo coa instrución da DXNR (Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado) do 15 de febreiro de 1999) ou descoñecida ou de circunstancias que descubran tal carácter, e do cambio do apelido Expósito ou outros análogos ou inconvenientes.
 • En caso de rectificación do sexo, a autorización nestes casos concederase polo Xuíz encargado e só a quen xustifique interese lexítimo e razón fundada para pedila. A certificación expresará o nome do solicitante, os efectos para que se libra e a autorización expresa do Encargado. Este, no Rexistro directamente ao seu cargo, expedirá por si mesmo a certificación.
 • Dos cambios de apelidos autorizados nos supostos de violencia de xénero, ou cando a urxencia da situación o requirise.

No caso de querer solicitar o seu propio certificado de nacemento e obtelo no momento poderá facelo se dispón dun certificado dixital para identificarlle de forma única, en Certificado nacemento (persoal)

2.- As certificacións con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado unicamente poderá solicitalas o titular dos datos que se identifique mediante DNI electrónico ou outros sistemas de sinatura electrónica avanzada admitida polas Administracións Públicas. Os devanditos datos rexistrais referiranse a anotacións dixitalizadas ou informatizadas de nacemento que se realizasen a partir de 1950.

En ningún caso poderá obterse por este procedemento información relativa aos datos rexistrais doutras persoas.

 

Prazo

O prazo de recepción do certificado dependerá da vía de entrega que teña elixido. Se tivese optado pola remisión do certificado por correo, o prazo entre a solicitude e a recepción do mesmo estará próximo aos 15 días.

Nas certificacións nas que o modo de entrega elixido polo interesado fose presencial será o propio Rexistro Civil o que lle indicará a partir de que data pode proceder á súa recollida neste.

Así mesmo, este prazo verase interrompido cando se teña requirido polo Rexistro Civil a ampliación ou aclaración dos datos da solicitude, ata que non sexan reparados polo peticionario, así como cando por problemas técnicos non sexa posible recibir correctamente as peticións solicitadas.

No caso de solicitude de certificación con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, a certificación electrónica de nacemento expedirase de modo inmediato.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada