Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483950281

Certificado/Certificación de Matrimonio

Que é

O certificado de matrimonio é o documento expedido polo Encargado do Rexistro Civil, que fai fe do acto do matrimonio e da data, hora e lugar en que acontece (art. 69 LRC)

Así mesmo, poderán expedirse certificacións electrónicas de matrimonio con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado a partir dos datos contidos na base central de datos das persoas inscritas nos rexistros civís.

Existen varias modalidades:

A) Certificado Positivo:

 • Extracto: É un resumo da información que consta no Rexistro Civil relativa á celebración do matrimonio e identidade dos contraentes. Pode ser de distintos tipos:
  • Ordinarios: É o expedido en lingua castelá para aquelas comunidades autónomas cuxo único idioma oficial sexa o castelán.
  • Internacional ou plurilingüe: É o destinado a producir efecto nos países que teñan ratificado o Convenio de Viena do 8 de setembro de 1976. Este certificado expídese no idioma oficial de todos os países asinantes do citado convenio (España, Alemaña, Austria, Bélxica, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suíza, Turquía, Eslovenia, Croacia, Macedonia, Bosnia, Serbia, Polonia, Montenegro, Moldavia, Lituania, Estonia, Romanía e Bulgaria).
  • Bilingüe: Sempre que se solicite un certificado en extracto nunha Comunidade Autónoma que teña o seu propio idioma oficial, este será emitido en castelán e no idioma oficial da Comunidade Autónoma no que se expida.
 • Literal: É unha copia literal da inscrición de matrimonio que contén todos os datos relativos á celebración do mesmo, identidade dos contraentes así como as anotacións marxinais que puideran terse practicado (réxime económico matrimonial, separación, nulidade ou divorcio...).

B) Certificado Negativo: Acreditan que o matrimonio non está inscrito nese Rexistro Civil.

C) Certificación con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado: Servirá para acreditar os datos contidos nas anotacións no rexistro informatizadas e dixitalizadas da base central de datos que se realizasen a partir de 1950 nos Rexistros Civís Municipais ou no Rexistro Civil Central. Non poderán expedirse certificacións por este procedemento cando as anotacións se realizasen antes de 1950 ou se realizasen nun Rexistro Civil delegado (xuíces de paz) ou nun Rexistro Civil Consular.

Quen pode solicitalo/presentaro

1.- Pode ser solicitado por calquera cidadán que así o requira e tivese interese, agás as excepcións legalmente previstas, que impiden que se dea publicidade sen autorización especial:

 • Da filiación adoptiva, non matrimonial ou descoñecida ou de circunstancias que descubran tal carácter, da data do matrimonio que conste no folio de nacemento, se aquel fose posterior a este ou se tivese celebrado nos 180 días anteriores ao parto, e do cambio do apelido Expósito ou outros análogos ou inconvenientes.
 • Da rectificación do sexo.
 • Das causas de nulidade, separación ou divorcio dun matrimonio ou das de privación ou suspensión da patria potestade.
 • Dos documentos arquivados, en canto aos extremos citados nos números anteriores ou a circunstancias deshonrosas ou que estean incorporadas en expediente que teña carácter reservado.
 • Do atado de abortos.

A autorización nestes casos concederase polo Xuíz encargado e só a quen xustifique interese lexítimo e razón fundada para pedila. A certificación expresará o nome do solicitante, os efectos para que se libra e a autorización expresa do Encargado. Este, no Rexistro directamente ao seu cargo, expedirá por si mesmo a certificación.

No caso de querer solicitar o seu propio certificado de matrimonio e obtelo no momento poderá facelo se dispón dun certificado dixital para identificarlle de forma única, en Certificado matrimonio (persoal)

2.- As certificacións con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado unicamente poderá solicitalas o titular dos datos que se identifique mediante DNI electrónico ou outros sistemas de sinatura electrónica avanzada admitida polas Administracións Públicas. Os devanditos datos rexistrais referiranse a anotacións dixitalizadas ou informatizadas de matrimonio que se realizasen a partir de 1950.

En ningún caso poderá obterse por este procedemento información relativa aos datos rexistrais doutras persoas.

 

Prazo

O prazo de recepción do certificado dependerá da vía de entrega que teña elixido. Se tivese optado pola remisión do certificado por correo, o prazo entre a solicitude e a recepción do mesmo estará próximo aos 15 días.

Nas certificacións nas que o modo de entrega elixido polo interesado fose presencial será o propio Rexistro Civil o que lle indicará a partir de que data pode proceder á súa recollida neste.

Así mesmo, este prazo verase interrompido cando se teña requirido polo Rexistro Civil a ampliación ou aclaración dos datos da solicitude, ata que non sexan reparados polo peticionario, así como cando por problemas técnicos non sexa posible recibir correctamente as peticións solicitadas.

No caso de solicitude de certificación con selo electrónico da Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, a certificación electrónica de matrimonio expedirase de modo inmediato.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada