Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288792390675

Dispensa de residencia para recuperar a nacionalidade española

Que é

Dispénsaa de residencia é a exención do requisito de residir legalmente en España que se concede a quen perdesen a nacionalidade española e pretendan recuperala. Conforme ao artigo 26.1 a) do Código Civil, a concesión vincúlase á concorrencia de circunstancias excepcionais.

O procedemento iníciase mediante solicitude no Rexistro Civil español do domicilio do interesado e, en atención ás circunstancias excepcionais que concorren no solicitante, resólvese pola Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado por delegación do Ministro de Xustiza.

Quen pode solicitalo/presentaro

Poderán solicitar dispénsaa do requisito de residencia legal en España quen perdesen a nacionalidade española, pretendan recuperala sen residir legalmente en España e acrediten a concorrencia de circunstancias excepcionais.

Conforme ao previsto no artigo 26.1 a) do Código civil, non precisan solicitar dispensa de residencia legal en España os emigrantes nin os fillos de emigrantes.

Información adicional

Que circunstancias valóranse na concesión de dispénsaa

Para a concesión de dispénsaa, valoraranse como circunstancias excepcionais:

 1. A adaptación á cultura española e o coñecemento do idioma.
 2. As actividades profesionais, sociais, culturais ou benéficas a favor de intereses ou asociacións españolas,
 3. Calquera outra circunstancia que denote unha particular vinculación con España do interesado ou da súa familia.

A concorrencia de antecedentes penais no peticionario considerarase circunstancia desfavorable para a concesión de dispénsaa.

Presentación da solicitude

O interesado deberá cumprimentar dúas copias do modelo de solicitude e presentalas no Rexistro Civil correspondente ao lugar do seu domicilio. Seralle devolta unha fotocopia selada como xustificante de presentación.

Deberá achegar á solicitude a seguinte documentación:

 1. Documentos acreditativos da atribución da nacionalidade española por nacemento:
  • Certificado literal de nacemento do solicitante inscrito en Rexistro Civil español.
  • Certificado literal de nacemento do proxenitor que ostentaba a nacionalidade española na data de nacemento do solicitante, inscrito en Rexistro Civil español.
  • Copia do pasaporte do solicitante
  • Documentación que acredite que o solicitante foi español: DNI, pasaporte, inscrición consular, certificado de estar incluído en censo electoral español, etc.
  • Documentación española do proxenitor: DNI, pasaporte, inscrición consular.
  • Documentación que acredite as circunstancias excepcionais alegadas.
  • Certificado de antecedentes penais do país de orixe.
 2. Documentos acreditativos da adquisición da nacionalidade española por matrimonio con cidadán español:
  • Copia do pasaporte do solicitante
  • Certificado literal de nacemento do solicitante, legalizado e, no seu caso, traducido.
  • Certificado literal de nacemento do cónxuxe do solicitante inscrito en Rexistro Civil español.
  • Certificado literal de matrimonio inscrito en Rexistro Civil español.
  • Documentación que acredite que a solicitante foi española: DNI, pasaporte, inscrición consular, certificado de estar incluído en censo electoral español, etc.
  • Documentación española do cónxuxe e, no seu caso, dos fillos españois.
  • Documentación que acredite as circunstancias excepcionais alegadas.
  • Certificado de antecedentes penais do país de orixe.

O interesado deberá ratificar ante o Encargado do Rexistro Civil español a súa vontade de recuperar a nacionalidade española e acudir á audiencia reservada á que se lle citará a fin de valorar o seu grao de adaptación á cultura e estilo de vida españois.

Para máis información

Oficina Central de Información do Ministerio de Xustiza (Centro de Atención ao Cidadán).

Oficinas dos Rexistros Civís Consulares.