Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483957533

Autorización - Inscrición de Matrimonio

Que é

A inscrición fai fe do acto do matrimonio e da data, hora e lugar no que se contrae. É o medio de proba de que o matrimonio se realizou, sendo esta o título que lexitima o estado civil de casado.

O matrimonio dende a súa celebración, produce efectos civís e para o pleno recoñecemento dos mesmos cómpre a súa inscrición no Rexistro Civil.

O matrimonio celebrado ante o Encargado do Rexistro Civil, Xuíz de Paz, Alcalde ou Concelleiro en quen este delegue ou ante o Secretario xudicial farase constar en acta; o que se celebre ante Notario constará en escritura pública. En ambos os casos deberá ser asinada, ademais de por aquel ante o que se celebra, polos contraentes e dúas testemuñas.

Estendida a acta ou autorizada a escritura pública, entregarase a cada un da contraentes copia acreditativa da celebración do matrimonio e remitirase polo autorizante, no mesmo día testemuño ou copia autorizada electrónica do documento ao Rexistro Civil para a súa inscrición, previa cualificación do Encargado do Rexistro Civil.

Quen pode solicitalo/presentaro

Aqueles que desexen contraer matrimonio acreditarán previamente, en expediente tramitado conforme á lexislación do Rexistro Civil , que reúnen os requisitos de capacidade establecidos pola lei.

Se algún dos contraentes estivese afectado por deficiencias ou anomalías psíquicas, esixirase ditame médico sobre a súa aptitude para prestar o consentimento.

Firme o auto favorable á celebración, levarase a cabo esta, en canto o permitan as necesidades do servizo.

A capacidade depende das situacións persoais de cada un. Teremos que sinalar os seguintes casos:

  • Idade: requírese estar emancipado, é dicir, maior de dezaseis anos que viva independentemente dos pais.
  • Só cabe o matrimonio cunha persoa, non podendo estar casado con dúas persoas á vez.
  • Non poden contraer matrimonio entre si os parentes en liña recta por consanguinidade ou adopción nin os colaterais por consanguinidade ata o terceiro grao.
  • Non poden contraer matrimonio entre si os condenados por ter participación na morte dolosa do cónxuxe ou persoa coa que estivese unida por análoga relación de afectividade á conxugal. No entanto, O Xuíz poderá dispensar, con xusta causa e a instancia de parte, mediante resolución previa ditada en expediente de xurisdición voluntaria, os impedimentos de morte dolosa do cónxuxe ou persoa coa que estivese unida por análoga relación de afectividade á conxugal e de parentesco de grao terceiro entre colaterais. Dispénsaa ulterior convalida, desde a súa celebración, o matrimonio cuxa nulidade non fose instada xudicialmente por algunha das partes.
  • Se algún dos contraentes estiver afectado por deficiencias mentais, intelectuais ou sensoriais, esixirase polo Secretario xudicial, Notario, Encargado do Rexistro Civil ou funcionario que tramite a acta ou expediente, ditame médico sobre a súa aptitude para prestar o consentimento.
  • A dispensa de impedimentos: é a posibilidade de eliminar todos aqueles impedimentos que fan que non se poda celebrar o matrimonio por algunha causa.

Inicio do expediente:

Os trámites para o matrimonio civil deben iniciarse sempre no Rexistro Civil do municipio no que estea domiciliado ou teña a súa residencia habitual un ou ambos os dous futuros contraentes. Se están domiciliados en poboacións distintas, poderán elixir a que máis lles conveña.

Lugar de celebración:

Aínda que os trámites previos se leven a cabo ante o Rexistro Civil correspondente, os contraentes poden decidir que, unha vez rematado o expediente prematrimonial, a cerimonia nupcial se celebre en calquera municipio, ante:

  1. O Xuíz Encargado do Rexistro Civil e os Xuíces de Paz por delegación daquel nas oficinas ou dependencias do Rexistro Civil.
  2. O Alcalde ou Concelleiro en quen este delegue no local que reúna as condicións adecuadas.
  3. O Secretario xudicial ou Notario libremente elixido por ambos os contraentes que sexa competente no lugar de celebración.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada