Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaESPAÑA PUEDE

Menú principal

ID: 1214483955533

Inscrición de Nacemento

Que é

Enténdese por nacemento ou parto, o momento no que unha persoa ten vida propia, independente fóra do seo materno.

A inscrición de nacemento é o asento rexistral, estendido polo encargado do Rexistro Civil, que fai fe do feito do nacemento, da data, hora e lugar en que tiveron lugar, identidade, sexo e, no seu caso, da filiación do inscrito. O nacemento produce efectos civís dende que ten lugar, pero para o pleno recoñecemento dos mesmos cómpre a súa inscrición no Rexistro Civil.

Por tanto, enténdese por inscrición do nacemento, o acto polo que as persoas obrigadas dan conta do mesmo ás autoridades responsables dos correspondentes Rexistros Civís.

Na inscrición de nacemento constará especialmente:

  • Nome que se dá ao nacido.
  • A hora, data e lugar de nacemento. Nos partos múltiples, de non coñecerse a hora exacta de cada un, constará a prioridade entre eles ou que non puido determinarse.
  • Se o nacido é home ou muller.
  • Os pais, cando legalmente conste a filiación e sempre que fose posible, as seguintes circunstancias dos proxenitores: nome e apelidos, Documento Nacional de Identidade ou Número de identificación e pasaporte do estranxeiro, no seu caso, lugar e data de nacemento, estado civil, domicilio e nacionalidade.
  • O número que se asigne no atado ao parte ou comprobación.
  • A hora de inscrición.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están obrigados a promover a inscrición de nacemento:

  1. A dirección de hospitais, clínicas e establecementos sanitarios.
  2. O persoal médico ou sanitario que atendese o parto, cando este tivese lugar fóra de establecemento sanitario.
  3. Os proxenitores. No entanto, en caso de renuncia ao fillo no momento do parto, a nai non terá esta obrigación, que será asumida pola Entidade Pública correspondente.
  4. O parente máis próximo ou, na súa falta, calquera persoa maior de idade presente no lugar do alumeamento ao tempo de producirse.

Prazo

O prazo para remitir a comunicación de nacemento desde o Centro Sanitario é de 72 horas desde o nacemento. Cando por calquera causa non se remitiu o documento no prazo, os obrigados a promover a inscrición disporán dun prazo de dez días para declarar o nacemento ante a Oficina do Rexistro Civil. No entanto, este prazo podería chegar aos 30 días cando se acredite xusta causa. Pasado este prazo, cómpre tramitar expediente de inscrición de nacemento fóra de prazo ante o Encargado do Rexistro Civil correspondente.

Tamén poden practicarse as inscricións de nacemento, sen necesidade deste expediente, por certificación de asentos estendidos en Rexistros estranxeiros sempre que non haxa dúbida da realidade do feito inscrito e da súa legalidade conforme á lei española.

Información adicional

Con data de 14 de xullo de 2015 publicouse no BOE, a Lei 19/12015, de 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no ámbito da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil, cuxo artigo segundo-tres contempla a posibilidade de que os cidadáns poidan comunicar electronicamente desde os centros sanitarios o nacemento dos seus fillos. Dita medida facilitará aos cidadáns os trámites de inscrición dos nacementos, evitando na maioría dos casos desprazarse aos Rexistros Civís. É unha medida incluída dentro do plan de modernización do Ministerio de Xustiza orientada a simplificar a vida ao cidadán.

O 15 de outubro iniciarase polo menos cun centro sanitario de cada Comunidade Autónoma, e con posterioridade despregarase nos demais centros sanitarios que se vaian adherindo á medida.

Con esta medida a solicitude de inscrición dos recentemente nados realizarase directamente desde os centros sanitarios, onde os pais, asistidos polos administrativos dos centros sanitarios, asinarán o "Formulario" oficial de declaración ao que se incorporará o parte facultativo acreditativo do nacemento, que se remitirá telematicamente desde o Centro Sanitario ao Rexistro Civil. Non será, por tanto, necesario na maioría dos casos acudir persoalmente á Oficina do Rexistro Civil para realizar a inscrición do nado.

Para iso, no prazo de 72 horas desde o nacemento, os cidadáns, declarantes ou proxenitores, que queiran comunicar un nacemento desde un centro sanitario deberán identificarse no devandito centro cun documento válido, presentar o libro de familia, certificado de matrimonio ou asinar a "Declaración" de matrimonio no Formulario oficial, se a filiación é matrimonial; ou asinar a "Declaración" de paternidade contida no Formulario oficial se a filiación é non matrimonial.

O Centro Sanitario enviará ao Rexistro Civil todos os documentos necesarios para practicar a inscrición de nacemento polo que non será necesario que os proxenitores se despracen ao Rexistro Civil salvo que a documentación enviada conteña algún erro, omisión ou inexactitud que precise posterior subsanación. Unha vez practicada a inscrición, o Rexistro Civil enviará aos proxenitores (preferentemente por vía electrónica) unha certificación literal de nacemento coa que poderán efectuar os trámites administrativos que precisen ante outras administracións.

Preguntas frecuentes

¿Poderanse tramitar desde os Centros Sanitarios a solicitude de inscrición de todos os supostos de nacementos?

Aínda que na maioría dos supostos de nacementos poderase solicitar a inscrición desde Centros Sanitarios, existen certos supostos que a lexislación do Rexistro Civil require personarse no mesmo. Así ocorre cos casos que requiran a destrución de presunción de paternidade matrimonial; cando algún dos proxenitores sexa menor de idade ou teña a capacidade modificada xudicialmente; cando se trate de nacementos de fillos non matrimoniais no caso de ausencia, falecemento ou incapacidade do pai, a nai ou ambos; cando os dous proxenitores sexan estranxeiros de distinta nacionalidade; ou cando a nai renunciase ao fillo.

Así mesmo non se poderá tramitar naqueles casos nos que o Rexistro Civil ou o Centro Sanitario non dispoña dos medios técnicos necesarios para a comunicación por vía electrónica.

¿Pódese comunicar o nacemento a calquera Rexistro Civil?

Poderase comunicar ao Rexistro Civil competente de acordo coa lexislación do Rexistro Civil, exceptuando o suposto de que devandito Rexistro non dispoña dos medios técnicos necesarios para a comunicación por vía electrónica.

¿Deberán ir os proxenitores posteriormente ao Rexistro Civil?

A comunicación desde os Centros Sanitarios envía ao Rexistro Civil todos os documentos necesarios para practicar a inscrición de nacemento polo que non será necesario que os proxenitores se despracen ao Rexistro Civil salvo que a documentación enviada conteña algún erro, omisión ou inexactitud que precise posterior subsanación. Unha vez practicada a inscrición, o Rexistro Civil enviará aos proxenitores (preferentemente por vía electrónica) unha certificación literal de nacemento coa que poderán efectuar os trámites administrativos que precisen ante outras administracións.

¿Cando obteño o certificado literal de nacemento?

Unha vez practicada a inscrición, o Rexistro Civil enviará aos proxenitores (preferentemente por vía electrónica) unha certificación literal de nacemento coa que poderán efectuar os trámites administrativos que precisen ante outras administracións.

¿Como se actualiza o libro de familia?

Coa nova regulación non é preciso actualizar o libro de familia, podendo presentarse o mesmo xunto coa certificación literal de nacemento. Non obstante os proxenitores que o desexen poden acudir ao Rexistro Civil para actualizar de modo voluntario o Libro de Familia.

¿Poderei realizar o trámite no Rexistro Civil?

O novo sistema de comunicación electrónica desde Centros Sanitarios poderá utilizarse polos proxenitores de forma voluntaria co que evitarán desprazamentos ao Rexistro Civil. No entanto, poden tramitar a súa solicitude presencialmente no Rexistro Civil na forma e prazos que se viñeron realizando tradicionalmente.

¿Quen pode realizar a solicitude de inscrición?

En caso de matrimonio pode efectuar a solicitude calquera persoa que acredite documentalmente a existencia do matrimonio (co libro de familia, por exemplo). A falta desta acreditación, poden solicitala ambos os proxenitores. En caso de non existir matrimonio a solicitude deberán realizala ambos os proxenitores, no caso de que o pai recoñeza a filiación, ou a nai ou outro declarante, se só determínase a filiación materna.

¿Que prazo teño para realizar a inscrición?

A comunicación desde os Centros Sanitarios deberá realizarse no prazo máximo de 72 horas desde o nacemento. Cando por calquera causa non se remitiu o documento no prazo, os obrigados a promover a inscrición disporán dun prazo de dez días para declarar o nacemento ante a Oficina do Rexistro Civil. Transcorrido este prazo, a solicitude de inscrición deberá formularse presencialmente o Rexistro Civil competente.

¿Canto me vai a custar tramitar a solicitude desde os Centros Sanitarios?

A tramitación da solicitude desde os Centros Sanitarios ten carácter gratuíto, como todos os trámites do Rexistro Civil.

¿Que documentación debo achegar?

Para solicitar a inscrición bastará con presentar o certificado médico de nacemento que facilitan no mesmo Centro Sanitario e os documentos de identidade dos proxenitores e declarantes. En caso de existir matrimonio, a presentación do libro de familia evitará que a solicitude teña que ser asinada pola nai.

¿Podo realizar a solicitude de inscrición en calquera Centro Sanitario?

En principio só poderán realizarse as solicitudes desde aqueles Centros Sanitarios que, contando con medios técnicos, estean dados de alta no sistema na DGRN. O 15 de outubro iniciarase cunha serie de centros sanitarios e con posterioridade despregarase en todo o territorio nacional.

Inscrición de nacemento como consecuencia da adquisición da nacionalidade española

A concesión da nacionalidade española recóllese á marxe da correspondente inscrición de nacemento. Por iso, cando o estranxeiro que adquire a nacionalidade española non figura inscrito no Rexistro Civil español, ha de procederse previamente á súa inscrición de nacemento. Nestas inscricións de nacemento que son consecuencia da adquisición da nacionalidade española por cidadáns cuxo lugar de nacemento é un país estranxeiro, os interesados poden solicitar, no momento de levantarse a acta de xuramento ou promesa de fidelidade ao Rei e obediencia á Constitución e ás Leis, que se estenda a inscrición de nacemento no Rexistro Civil Municipal correspondente ao domicilio no que se instruíu o oportuno expediente rexistral. Noutro caso estarase á regra xeral prevista no artigo 16 da Lei do Rexistro Civil e artigo 68 do Regulamento que a desenvolve, segundo os cales "os nacementos [...] inscribiranse no Rexistro Municipal ou Consular do sitio en que acaecen [...]. Cando sexa competente un Rexistro Consular, se o promotor está domiciliado en España, deberá practicarse antes a inscrición no Rexistro Civil Central [...]".

Nos apartado "Documentos asociados", poderá acceder a información complementaria relativa ás solicitudes de inscrición de nacemento ao Rexistro Civil Central e descargar a folla declaratoria de datos.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Normativa