Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1214483955533

Presencial

Rexistro Civil

Documentación necesaria

Para realizar a inscrición de nacemento deberase:

Fillos Matrimoniais:

Neste caso precísase a declaración de quen tivese coñecemento certo do nacemento, estando obrigados a emitir tal declaración o pai, a nai, os avós, os tíos, curmáns ou cuñados do nacido, e achegar a seguinte documentación:

 • Parte médico de parto (este impreso é facilitado polo propio hospital onde este tivo lugar).
 • D.N.I. dos pais e Libro de Familia (ou documento que acredite o matrimonio debidamente legalizado e traducido se é o caso).

Fillos non matrimoniais:

Neste caso precísase a declaración dos proxenitores, debendo acudir o pai e a nai persoalmente ao Rexistro, e achegando a seguinte documentación:

 • Parte médico de parto (este impreso é facilitado polo propio hospital onde este tivo lugar).
 • Os seus respectivos D.N.I.
 • Farase constar o estado civil da nai.
  • Se existe matrimonio anterior, deberase romper a presunción legal de paternidade achegando: Certificado de matrimonio (coa nota correspondente), e sentencia firme de separación ou divorcio (testemuñada).
  • Se se trata de separación de feito, tería que acudir ao Rexistro con dúas testemuñas.

SOLICITUDES DE INSCRICIÓN DE NACEMENTO AO REXISTRO CIVIL CENTRAL:

 • Inscrición directa de nacemento de español ocorrido no estranxeiro
 • Inscrición como española a estranxeira casada con español, antes da Lei 14/1975, do 2 de maio
 • Inscrición de nacemento con inscrición da nacionalidade española por opción
 • Inscrición de nacemento con inscrición da nacionalidade española por recuperación
 • Inscrición de nacemento con inscrición da nacionalidade española por residencia ou carta de natureza
 • Inscrición de nacemento e adopción constituída no estranxeiro

Onde presentala

No Rexistro Civil do domicilio do solicitante ou no competente para a inscrición.

Onde se inscribe o nacemento

Con carácter xeral:

 • No Rexistro Civil do lugar en que se produza o nacemento. Se se descoñece este lugar, a inscrición de nacemento farase no Rexistro correspondente a aquel en que se atopase o neno abandonado.
 • No obstante lo anterior, los nacimientos acaecidos en territorio español, cuando su inscripción se solicite dentro del plazo, podrán inscribirse en el Registro Civil Municipal correspondiente al domicilio del progenitor o progenitores legalmente conocidos.
  La solicitud se formulará, de común acuerdo, por los representantes legales del nacido o, en su caso, por el único representante legal de éste, acompañándose a la petición la documentación reglamentariamente establecida para justificar el domicilio común de los padres o del solo progenitor conocido.
  En las inscripciones de nacimiento extendidas como consecuencia de lo establecido en este apartado, se considerará a todos los efectos legales que el lugar del nacimiento del inscrito es el municipio en el que se haya practicado el asiento. Las certificaciones en extracto sólo harán mención de este término municipal.

Supostos especiais:

 • Será Rexistro competente para a inscrición dos nacementos ocorridos no curso dunha viaxe, o do lugar en que se dea termo ao mesmo (Rexistro Civildo lugar en que ocorren).
 • No Rexistro Civil Central,  nos supostos mencionados en epígrafe anterior (SOLICITUDES DE INSCRICIÓN DE NACEMENTO NO REXISTRO CIVIL CENTRAL).

Centro Sanitario (dispoñible a partir do 15 de Outubro)

Documentación necesaria

Para realizar a inscrición de nacemento deberase:

Fillos Matrimoniais:

Neste caso precísase a declaración de quen tivese coñecemento certo do nacemento, estando obrigados a promover a inscrición de nacemento:

 1. A dirección de hospitais, clínicas e establecementos sanitarios.
 2. O persoal médico ou sanitario que atendese o parto, cando este tivese lugar fóra de establecemento sanitario.
 3. Os proxenitores. No entanto, en caso de renuncia ao fillo no momento do parto, a nai non terá esta obrigación, que será asumida pola Entidade Pública correspondente.
 4. O parente máis próximo ou, na súa falta, calquera persoa maior de idade presente no lugar do alumeamento ao tempo de producirse.

Deberá achegarse a seguinte documentación:

 • Parte médico de alumeamento (este impreso é facilitado polo propio hospital onde este tivo lugar).
 • Documento acreditativo de identidade dos proxenitores e, no seu caso, declarante, válido e vixente.
 • Libro de Familia (ou documento que acredite o matrimonio debidamente legalizado e traducido no seu caso) ou declaración de existir matrimonio subscrita por ambos os cónxuxes.

Fillos non matrimoniais:

Neste caso precísase a declaración de ambos os proxenitores, achegando a seguinte documentación:

 • Parte médico de alumeamento (este impreso é facilitado polo propio hospital onde este tivo lugar).
 • Os seus respectivos documentos acreditativos de identidade válidos e vixentes.

Onde presentala

Na oficina de atención ao paciente do Centro Sanitario no que ten lugar o nacemento.

Prazo

O prazo para comunicar o nacemento ao Rexistro Civil competente vai desde o momento en que este se produce ás 72 horas posteriores, transcorridas as cales se deberá acudir presencialmente á oficina do Rexistro Civil competente no prazo de 10 días (30 días se media causa xustificada).

Onde se inscribe o nacemento

O Centro Sanitario comunica ao Rexistro Civil competente a solicitude de inscrición e é leste o que finalmente a realiza a condición de que a información facilitada na declaración e a documentación acreditativa sexan correctas e válidas. Ata que non se produce a inscrición, non se extingue a responsabilidade de inscribir ao recentemente nacido polos seus proxenitores.

Supostos excluídos

Nos casos seguintes, a comunicación non poderá ser realizada desde o Centro Sanitario e é obrigatorio acudir presencialmente ao Rexistro Civil competente para a inscrición:

 • Se existe matrimonio anterior da nai e fose necesario destruír a presunción legal de paternidade do marido.
 • Se algún dos proxenitores é menor de idade ou ten a capacidade modificada xudicialmente.
 • Cando se trate de fillos non matrimoniais no caso de ausencia, falecemento ou incapacidade do pai, a nai ou ambos os proxenitores.
 • Fillos de dous proxenitores estranxeiros de distinta nacionalidade.
 • Se a nai renunciou ao fillo.
 • Así mesmo non se poderá tramitar naqueles casos nos que o Rexistro Civil ou o Centro Sanitario non dispoña dos medios técnicos necesarios para a comunicación por vía electrónica.
Normativa