Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326297910

Legalización única ou Apostila da Haia

Que é

O trámite de apostila consiste en colocar sobre un documento público, ou unha prolongación deste, unha Apostila ou anotación que certificará a autenticidade da sinatura dos documentos públicos expedidos nun país asinante do XII Convenio da Haia, do 5 de outubro de 1961, polo que se suprime a esixencia de legalización dos documentos públicos estranxeiros que deban producir efectos noutro país asinante deste.

Así, os documentos emitidos nun país asinante do Convenio que fosen certificados por unha Apostila, deberán ser recoñecidos en calquera outro país do Convenio sen necesidade doutro tipo de autenticación.

Listaxe dos Estados asinantes do Convenio da Haia de 5 de outubro de 1961 (PDF. 51 KB), elaborado polo Ministerio de Xustiza a partir do propio Convenio.

¿Que documentos poden apostilarse?: documentos públicos

A apostila pódese aplicar en:

  • Documentos xudiciais: Documentos dimanantes dunha autoridade ou funcionario vinculado a unha xurisdición do Estado, incluíndo os procedentes do Ministerio Público ou dun secretario, oficial ou axente xudicial.
  • Documentos administrativos.
  • Certificacións oficiais que fosen postas sobre documentos privados, tales como a certificación do rexistro dun documento, a certificación sobre a certeza dunha data e as autenticacións oficiais e notariais de sinaturas en documentos de carácter privado.

Non obstante, non se aplicará a:

  • os documentos expedidos por funcionarios diplomáticos ou consulares.
  • os documentos administrativos relacionados directamente cunha operación comercial ou aduaneira.
  • os documentos que, en aplicación doutros Convenios Internacionais, estean exentos de ser legalizados ou apostilados.

Quen pode solicitalo/presentaro

Pode solicitar a Apostila da Haia calquera portador dun documento público cuxa autenticidade desexe certificar.

Información adicional

¿Onde se pode acudir para apostilar un documento?

Segundo o indicado no Real decreto 1497/2011, do 24 de outubro, polo que se determinan os funcionarios e autoridades competentes para realizar a legalización única ou Apostila prevista polo Convenio XII da Conferencia da Haia de Dereito Internacional Privado, do 5 de outubro de 1961, pódese acudir para apostilar un documento aos seguintes lugares:

  • Documentos públicos xudiciais expedidos pola Audiencia Nacional e o Tribunal Supremo:
    • Secretarios de goberno dos respectivos tribunais ou en quen eles deleguen.
Documentos administrativos que precisan de recoñecemento previo de sinatura para ser apostilados:
Tipo Documento Recoñecemento previo de sinatura por Enderezo

Títulos e certificados de estudos universitarios oficiais.

Mº de Educación, Cultura e Deporte e altas inspeccións de educación nas Comunidades Autónomas (só nalgúns casos, consultar ligazón).

Paseo de la Castellana, 162 - Madrid, e enderezos das altas inspeccións de educación nas Comunidades Autónomas.

Títulos e certificacións académicas oficiais non universitarias.

Consellarías de Educación das Comunidades Autónomas.

Consultar en páxina web da Consellaría de Educación competente.

Documentos da Axencia Tributaria.

Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

C/ Alcalá 7-9, Madrid.

Documentos oficina do Servizo Público de Emprego Estatal e das entidades da Seguridade Social (tales como recoñecemento de desemprego, vida laboral, etc.).

Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Paseo de la Castellana, 65, Madrid.

Documentos non educativos das Comunidades Autónomas.

Nalgúns casos, como a Comunidade de Madrid, é preciso o recoñecemento previo de sinatura pola Consellaría de Presidencia.

Para documentos da Comunidade de Madrid, C/ Carretas, 4.

Documentos de entidades locais (tales como certificados de empadroamento).

Non é preciso o recoñecemento previo de sinatura, sempre que estea asinado por unha autoridade cuxa sinatura conste no sistema informático de apostila do Ministerio de Xustiza, a excepción do Concello de Madrid, que require, en todo caso, recoñecemento previo de sinatura.

Para documentos do Concello de Madrid: C/ Montalbán, 1, Madrid.

Documentos consulares (nas súas funcións de Rexistro Civil ou notaría).

Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación.

C/ Pechuán, 1, Madrid.

Certificados de rexistros da propiedade, mercantís e de bens mobles.

Encargado do Rexistro Mercantil (para os rexistros de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valencia) ou decano presidente do Colexio de Rexistradores da Propiedade, Mercantil e de Bens Mobles de España.

Calle Diego de León, 21, Madrid.

Documentos AENA, mariña mercante, pilotos de voo, ou tripulante de barcos.

Ministerio de Fomento.

Paseo de la Castellana, 67, Madrid.

Documentos bancarios.

Departamento de contas correntes do Banco de España.

C/ Alcalá, 48, Madrid.

Boletín Oficial do Estado.

Non é preciso recoñecemento previo pola Axencia Estatal do BOE en documentos posteriores a xuño de 2011.

C/ Manoteras, 54, Madrid

Documentos emitidos polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

Ministerio do Interior.

C/ Amador de los Ríos, 7, Madrid.

Documentos da Dirección Xeral de Tráfico.

Ministerio do Interior ou Dirección Xeral de Tráfico.

C/ Amador de los Ríos, 7, Madrid o C/ Josefa Valcárcel, 28, Madrid, respectivamente.

Outros.

Consultar no Centro de Atención o Cidadán do Ministerio de Xustiza.

902 007 214 / 918 372 295

Documentos emitidos con firma electrónica

A Legalización única ou apostila consiste en certificar a autenticidade da firma dun documento. Os documentos con algún tipo de firma electrónica requiren para o seu apostilado duns desenvolvementos informáticos que ata o momento non están dispoñibles na Oficina Central de Atención ao Cidadán do Ministerio de Xustiza e nas Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza e Oficinas Delegadas de Ceuta e Melilla. Por esta razón, para realizar o trámite de apostila de documentos dixitais é necesario presentar o documento con firma manuscrita do emisor.

Pode conseguir máis información do citado Convenio na páxina Web da Conferencia da Haia de Dereito Internacional Privado*

*No caso da República Popular China só se aplica aos territorios de Macao e Hong Kong.

 

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro