Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326294291

Petición de Indulto

Que é

É unha medida de graza, de carácter excepcional, consistente na remisión total ou parcial das penas dos condenados por sentenza firme, que outorga o Rei, a proposta do Ministro de Xustiza, previa deliberación do Consello de Ministros.

Quen poden ser indultados

Os reos de toda clase de delitos.

Efectos do indulto.

A extinción da responsabilidade penal. Non cancela os antecedentes penais.

Quen non poden ser indultados

 • Quen estean a ser procesados criminalmente pero aínda non fosen condenados por sentenza firme.
 • Quen non se atopen a disposición do Tribunal sentenciador para o cumprimento da condena.
 • Os reincidentes no mesmo ou en calquera outro delito polo que fosen condenados por sentenza firme. Exceptúanse, con todo, os casos en que, a xuízo do Tribunal sentenciador, houbese razóns suficientes de xustiza, equidade ou conveniencia pública para outorgarlle a graza.

Clasificación do indulto

O indulto pode ser:

 • Total: Remisión de todas as penas a que fose condenado e que aínda non cumprise o penado.
 • Parcial: Remisión dalgunha ou algunhas das penas impostas, ou de parte de todas elas que aínda non cumprise o penado.

Se reputará tamén indulto parcial a conmutación da pena ou penas impostas ao penado noutras menos graves.

En ningún caso o indulto comprenderá a responsabilidade civil derivada do delito. O indulto de penas pecuniarias (multa) exime ao indultado de pagar as cantidades aínda non satisfeitas, pero non implica a devolución das xa pagas, salvo que se diga expresamente.

Condicións para obter o indulto

 • Que non cause prexuízo a terceira persoa ou magoe os seus dereitos.
 • Que fose ouvida a parte ofendida, cando o delito polo que fose condenado o reo for dos que soamente se perseguen a instancia de parte.

Quen pode solicitalo/presentaro

Pode solicitalo o mesmo penado, os seus parentes ou calquera outra persoa no seu nome, sen necesidade de poder escrito que acredite a súa representación. Os documentos que se acheguen deberán ser orixinais ou estar debidamente compulsados.

Tamén poden promover o indulto o Tribunal sentenciador, o Tribunal Supremo, o Ministerio Fiscal, o Xuíz de Vixilancia Penal e o Goberno.

Terminación do expediente

A concesión dos indultos, calquera que sexa a súa clase, farase en Real Decreto que se inserirá no Boletín Oficial do Estado.

A denegación do indulto comunicarase ao órgano sentenciador para o seu traslado aos interesados.

Os procedementos aos que dea lugar o exercicio do dereito de graza haberán de ser resoltos no prazo máximo dun ano, podendo entenderse desestimadas as solicitudes cando non recaese resolución expresa no indicado prazo.

Información adicional

Para solicitar o indulto será necesario enviar un escrito ao Ministro de Xustiza en que deberá constar toda a información relativa á causa xudicial e ao penado a favor de quen se solicita o indulto (Xulgado ou Tribunal que ditou a sentenza, número do mesmo, número do procedemento ou ejecutoria, Xulgado de Instrución e número do mesmo).

Se a persoa para a que se solicita o indulto fose condenada por varios Xulgados ou Tribunais, deberase presentar unha solicitude por cada unha das condenas para as que se solicite o indulto.

Para facilitar a tramitación acompañarase, sempre que sexa posible, a seguinte documentación:

 • Fotocopia da sentenza condenatoria pola que se desexa que se tramite o expediente de indulto.

Ademais resulta conveniente achegar a documentación acreditativa da reinserción social, laboral ou familiar do penado e, no seu caso, do proceso de desintoxicación ao que estea ou estivese sometido e toda a que poida achegar en razón da solicitude exposta.

O Tribunal sentenciador e o Ministerio fiscal han de emitir un informe relativo ao indulto, solicitando para iso informe de conduta do penado e os antecedentes penais e, no seu caso, parecer do prexudicado, entre outros.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Normativa
 • Lei do 18 de xuño de 1870, pola que se establecen regras para o exercicio da Graza de Indulto, modificada por Lei 1/1988, do 14 de xaneiro
 • Orde do 10 de setembro de 1993 do Ministerio de Xustiza, pola que se dan instrucións sobre a tramitación de solicitudes de indulto
 • Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal
 • Real decreto 1879/1994, 16 de setembro, polo que se aproban determinadas normas procedimentais en materias de Xustiza e Interior, art. 6
 • Lei 14/2000, de 29 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de orde Social, disposición adicional vixésimo novena .2