Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virusMinisterio de Justicia

Menú principal

ID: 1215326294291

Presencial

A solicitude de indulto pode ser presentada por calquera cidadán nos seguintes enderezos:

  1. No Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza (Centro de Atención ao Cidadán).
  2. En calquera das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais.
  3. En calquera Rexistro da Administración Xeral do Estado ou da Administración das Comunidades Autónomas e nas Corporacións Locais que teñan subscrito o Convenio de Portelo Único.
Outras formas de solicitalo
Normativa
  • Lei do 18 de xuño de 1870, pola que se establecen regras para o exercicio da Graza de Indulto, modificada por Lei 1/1988, do 14 de xaneiro
  • Orde do 10 de setembro de 1993 do Ministerio de Xustiza, pola que se dan instrucións sobre a tramitación de solicitudes de indulto
  • Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código Penal
  • Real decreto 1879/1994, 16 de setembro, polo que se aproban determinadas normas procedimentais en materias de Xustiza e Interior, art. 6
  • Lei 14/2000, de 29 de decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e de orde Social, disposición adicional vixésimo novena .2