Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483963866

Procedemento para a devolución de ingresos indebidos para o abonamento de taxas administrativas Modelo 790

Que é

É a vía para obter a devolución do importe da taxa, liquidada para a expedición de certificados de última vontade, de contrato de seguro de cobertura de falecemento e de antecedentes penais e a taxa pola presentación de solicitudes en procedementos de nacionalidade española por residencia e carta de natureza para sefardíes orixinarios de España cando esta fose errónea ou incorrectamente abonada.

Unha vez liquidada a taxa errónea ou incorrectamente, o Ministerio de Xustiza non pode devolver directa nin inmediatamente dita taxa. Así mesmo, non pode aceptar unha solicitude de certificado ou dos procedementos de nacionalidade española por residencia e carta de natureza para sefardíes, sen acreditación do abono da taxa, en compensación doutra incorrectamente liquidada.

Para a devolución das taxas reclamadas o interesado deberá solicitar o inicio dun expediente de devolución de ingresos indebidos.

A Subsecretaría de Xustiza ditará posteriormente a oportuna resolución recoñecendo ou non o dereito de devolución da taxa, que será notificada ao interesado.

Recoñecido o dereito a devolución, e tras a oportuna proposta á Axencia Tributaria, esta devolverá directamente ao interesado o importe solicitado, ou, se é o caso, solicitará aclaración ao Ministerio de Xustiza, se apreciase algunha incidencia no expediente obxecto de devolución.

Documentación necesaria: 

Solicitude mediante a presentación do MODELO DE SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS. Na solicitude exporanse as causas, polas que o pagamento non resulta adecuado a dereito, que o interesado considere convenientes.

IMPORTANTE: Co fin de garantir unha vía áxil e o menos gravosa economicamente, sería conveniente que nos facilitase un número de conta corrente, en lugar de optar pola vía de cheque nominativo.

Xunto coa solicitude presentarase a documentación xustificativa que se indica no modelo de solicitude:

 • Documento orixinal do ingreso “Exemplar para a administración”, impreso 790, para certificados que finalmente non foron solicitados polo interesado.
 • Fotocopia do orixinal do ingreso "Exemplar para o interesado", para certificados que foron solicitados e para a taxa pola presentación de solicitudes en procedementos de nacionalidade española por residencia e carta de natureza para sefardíes orixinarios de España.
 • Outros documentos acreditativos do dereito á devolución, especificándoos na solicitude, se é o caso.

As solicitudes serán dirixidas ao Centro Xestor da taxa: Subsecretaría de Xustiza. (Oficialía Maior)

Os impresos de solicitude están a disposición dos interesados nos seguintes lugares:

 • As Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais.
 • Rexistros Civís de toda España.
 • Oficina de Atención ao Cidadán do Ministerio.
 • Igualmente, poderase descargar dende esta mesma páxina Web.
   

Quen pode solicitalo/presentaro

En todo caso, a devolución haberá de ser solicitada polo interesado que liquidou a taxa correspondente (no seu caso, solicitante do certificado)

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada
Normativa
 • Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento Xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
 • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 4 de xuño de 98, pola que se regulan determinados aspectos da xestión recadatoria das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública, modificada en virtude da Orde do Ministerio de Facenda 111201
 • Real Decreto 398/2007, do 23 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 20/2005, do 14 de novembro, sobre a creación do Rexistro de Contratos de seguro de cobertura de falecemento.