Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483963866
Outras formas de solicitalo
Información relacionada
Normativa
  • Real Decreto 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento Xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.
  • Orde do Ministerio de Economía e Facenda do 4 de xuño de 98, pola que se regulan determinados aspectos da xestión recadatoria das taxas que constitúen dereitos da Facenda Pública, modificada en virtude da Orde do Ministerio de Facenda 111201
  • Real Decreto 398/2007, do 23 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 20/2005, do 14 de novembro, sobre a creación do Rexistro de Contratos de seguro de cobertura de falecemento.