Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326370107

Queixas e Suxestións

Que é

A través deste procedemento poderán presentarse as queixas, iniciativas ou suxestións, que os cidadáns consideren convenientes sobre o funcionamento das unidades administrativas do Ministerio.

As queixas non terán, en ningún caso, a cualificación de recurso administrativo nin a súa interposición paralizará os prazos establecidos na normativa vixente.

A presentación dunha queixa non condiciona en modo ningún, o exercicio das restantes accións ou dereitos que, de conformidade coa normativa reguladora de cada procedemento, poidan exercitar os que figuren nel como interesados.

Quen pode solicitalo/presentaro

Todos os cidadáns que o consideren oportuno, para deixar constancia da súa insatisfacción cos servizos prestados e tamén das iniciativas ou suxestións que consideren convenientes para a mellora dos servizos competencia do Ministerio de Xustiza.

Prazo

Prazo contestación

Recibidas as queixas ou suxestións na dependencia afectada, esta no prazo de 20 días e previas as aclaracións que estime oportuno solicitar, informará o cidadán das actuacións realizadas e das medidas adoptadas, se é o caso.

Se transcorrido o prazo indicado non se obtivese ningunha resposta, o interesado poderase dirixir á Inspección Xeral de Servizos do Departamento (C/ Bolsa, 8 - 28012 - Madrid) co fin de coñecer os motivos que orixinaron a falta de contestación.

Como solicitalo/presentaro

Estado da miña solicitude


Como solicitalo/presentaro