Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326305446

Presencial

O escrito de solicitude de indemnización polo funcionamento anormal da xustiza poderá presentalo o interesado en:

  • o Rexistro Xeral do Ministerio de Xustiza (Centro de Atención ao Cidadán).
  • en calquera das Xerencias Territoriais do Ministerio de Xustiza, exceptuando a Xerencia do Órganos Centrais, o
  • en calquera dos rexistros da Administración Xeral do Estado, das Comunidades Autónomas ou das Entidades Locais asinantes do Convenio de Portelo Único
Outras formas de solicitalo
Normativa
  • Constitución Española, artigos 106.2 e 121
  • Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial: artigos 292 a 297
  • Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro
  • Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, que aproba o Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial