Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326305446

Por correo

Por correo certificado á seguinte dirección: Registro General del Ministerio de Justicia (Oficina Central de Atención ao Cidadán e Rexistro do Ministerio). Recoméndase a presentación do sobre aberto na Oficina de Correos para que selen o escrito.

Outras formas de solicitalo
Normativa
  • Constitución Española, artigos 106.2 e 121
  • Lei Orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do Poder Xudicial: artigos 292 a 297
  • Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro
  • Real Decreto 429/1993, do 26 de marzo, que aproba o Regulamento dos Procedementos das Administracións Públicas en materia de responsabilidade patrimonial