Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Reclamacións de Responsabilidade Patrimonial polo funcionamento dos Órganos dependentes do Ministerio [non da Administración de Xustiza]

Que é

É o instrumento a través do cal os particulares resultan indemnizados de toda lesión que sufran nos seus bens e dereitos, salvo nos casos de forza maior, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos, que o dano sexa efectivo, avaliable economicamente e individualizado en relación cunha persoa ou grupo de persoas, e que non teñan o deber xurídico de soportalo de acordo coa Lei.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están lexitimados para interpor esta reclamación calquera particular que considere que sufriu unha lesión nos seus bens e dereitos consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos órganos dependentes do Ministerio de Xustiza.

Cando o reclamante actúe en nome dunha persoa física ou xurídica, deberá necesariamente acompañar a documentación acreditativa da representación que pretende ostentar (artigo 5 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).

Información adicional

Normativa básica: Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, artigos 32 a 35.

Forma de inicio: Mediante unha solicitude que reúna os requisitos do artigo 66 da Lei 39/2015, estes son: datos de identificación do recorrente, identificación do acto que se recorre e a razón da impugnación, identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación, lugar, data e firma do recorrente, unidade administrativa á que se dirixe, así como as demais particularidades esixidas, no seu caso, por disposicións específicas.

Se o desexa, pode utilizar o modelo de solicitude do que dispón nesta páxina.

Prazo: Un ano, desde que se produciu o feito ou acto que motive a indemnización ou desde a manifestación do seu efecto lesivo.

Documentos que hai que achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo.

Prazo de resolución: O prazo máximo de resolución do procedemento é seis meses (artigo 91.3 da Lei 39/2015). Transcorrido devandito prazo sen recibir a notificación da resolución, o interesado poderá entender desestimada a súa solicitude de indemnización.

Recursos: Contra a resolución poderase interpoñer recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada