Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Recurso de alzada Comisión de Vítimas

Que é

É o instrumento que permite revisar as resolucións da Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas do Ministerio de Economía e Facenda ditadas no ámbito da Lei 35/1995, de 11 de decembro, de axuda e asistencia ás vítimas de delitos violentos e contra a liberdade sexual.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están lexitimados para interpor este recurso os interesados no procedemento administrativo, segundo o concepto do artigo 4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que establece o seguinte:

1. Considéranse interesados no procedemento administrativo:

a) Os que o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.

b) Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que neste se adopte.

c) Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e comparezan no procedemento, mentres non haxa resolución definitiva.

2. As asociacións e organizacións representativas de intereses económicos e sociais serán titulares de intereses lexítimos colectivos nos termos que a Lei recoñeza.

3.- Cando a condición de interesado se derive dalgunha relación xurídica transmisible, o que recibe o dereito sucederá nesta condición con independencia do estado do procedemento.

Cando o recorrente actúe en nome dunha persoa física ou xurídica, deberá acompañar necesariamente a documentación acreditativa da representación que pretende ostentar (art. 5 Lei 39/2015)

Información adicional

Normativa básica: A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 112 a 122; A Lei 35/1995, de 11 de decembro, de Axuda e Asistencia ás Vítimas de Delitos Violentos e Contra a Liberdade Sexual, e o Real Decreto 738/1997, de 23 de maio, polo que se aproba o Regulamento de aplicación.

Forma de inicio: Mediante unha solicitude que reúna os requisitos do artigo 66 da Lei 39/2015, estes son: datos de identificación do recorrente, identificación do acto que se recorre e a razón da impugnación, identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación, lugar, data e firma do recorrente, unidade administrativa á que se dirixe, así como demais particularidades esixidas, no seu caso, por disposicións específicas.

Se o desexa, pode utilizar o modelo de solicitude do que dispón nesta páxina.

Prazo: Un mes, se o acto fóra expreso. Se non o fose, o solicitante e outros posibles interesados poderán interpor recurso de alzada en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, prodúzanse os efectos do silencio administrativo.

Documentos que hai que achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo. Cómpre salientar a emisión de informe polo órgano que ditou o acto que se impugna e a audiencia a terceiros interesados, se os houber, e ao recorrente, en todo caso.

Prazo de resolución: O prazo máximo para ditar e notificar a resolución é tres meses. Transcorrido este prazo sen resolución, poderase entender desestimado o recurso.

Recursos: Non poderá interporse novo recurso administrativo contra a resolución deste recurso, salvo o extraordinario de revisión, nos casos establecidos no Art. 125.1 da Lei 39/2015 citada. (Pode consultar a información sobre este procedemento extraordinario).

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada