Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Recurso extraordinario de Revisión contra actos do Ministerio de Xustiza

Que é

É o instrumento que permite aos cidadáns recorrer os actos e resolucións ditados por órganos do Ministerio de Xustiza que son firmes en vía administrativa para que sexan revisados polo órgano que os ditou. É un recurso extraordinario, xa que debe basearse nalgunha das causas taxadas a que alude o artigo 125 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que son:

a) Que ao ditalos se tivese incorrido en erro de feito, que resulte dos propios documentos incorporados ao expediente.

b) Que aparezan documentos de valor esencial para a resolución do asunto que, aínda que sexan posteriores, evidencien o erro da resolución recorrida.

c) Que na resolución influísen esencialmente documentos ou testemuños declarados falsos por sentenza xudicial firme, anterior ou posterior a aquela resolución.

d) Que a resolución se tivese ditado como consecuencia de prevaricación, suborno, violencia, maquinación fraudulenta ou outra conduta punible e se declarase así en virtude de sentenza xudicial firme.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están lexitimados para interpor este recurso os interesados no procedemento administrativo, segundo o concepto do artigo 4 da Lei 39/2015, que establece o seguinte:

1. Considéranse interesados no procedemento administrativo:

  • Os que o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.
  • Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que neste se adopte.
  • Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e comparezan no procedemento, mentres non haxa resolución definitiva.

2. As asociacións e organizacións representativas de intereses económicos e sociais serán titulares de intereses lexítimos colectivos nos termos que a Lei recoñeza.

3. Cando a condición de interesado se derive dalgunha relación xurídica transmisible, o que recibe o dereito sucederá nesta condición con independencia do estado do procedemento.

Cando o recorrente actúe en nome dunha persoa física ou xurídica, deberá acompañar necesariamente a documentación acreditativa da representación que pretende ostentar (art.º 5 Lei 39/2015)

Información adicional

Normativa básica: A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 125 e 126.

Forma de inicio: Mediante unha solicitude que reúna os requisitos do artigo 66 da Lei 39/2015, estes son: datos de identificación do recorrente, identificación do acto que se recorre e a razón da impugnación, identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación, lugar, data e firma do recorrente, unidade administrativa á que se dirixe, así como demais particularidades esixidas, no seu caso, por disposicións específicas.

Se o desexa, pode utilizar o modelo de solicitude do que dispón nesta páxina.

Prazo: Cando se trate da causa a), dentro do prazo de catro anos seguintes á data da notificación da resolución impugnada. Nos demais casos, o prazo será de tres meses a contar desde o coñecemento dos documentos ou desde que a sentenza xudicial quedou firme.

Documentos que hai que achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo. Cómpre salientar a necesidade de solicitar ditame do Consello de Estado, salvo que o órgano que resolva acorde a inadmisión a trámite.

Prazo de resolución: O prazo máximo para a resolución e notificación do recurso é de tres meses. Unha vez transcorrido este prazo, poderase entender desestimado o recurso.

Recursos: Contra a resolución pódese interpoñer recurso contencioso-administrativo.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada