Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de JusticiaMinisterio de Justicia

Menú principal

Recurso potestativo de Reposición contra actos do Ministerio de Xustiza

Que é

É o instrumento polo cal os cidadáns poden recorrer os actos e resolucións ditados por órganos do Ministerio de Xustiza para que sexan revisados polo mesmo órgano que os ditou, sempre que poñan fin á vía administrativa. Este recurso é potestativo, xa que pode prescindirse del e interporse directamente o recurso contencioso-administrativo.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están lexitimados para interpor este recurso os interesados no procedemento administrativo, segundo o concepto do artigo 4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que establece o seguinte:

1. Considéranse interesados no procedemento administrativo:

  • Os que o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.
  • Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que neste se adopte.
  • Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e comparezan no procedemento, mentres non haxa resolución definitiva.

2. As asociacións e organizacións representativas de intereses económicos e sociais serán titulares de intereses lexítimos colectivos nos termos que a Lei recoñeza.

3.- Cando a condición de interesado se derive dalgunha relación xurídica transmisible, o que recibe o dereito sucederá nesta condición con independencia do estado do procedemento.

Cando o recorrente actúe en nome dunha persoa física ou xurídica, deberá acompañar necesariamente a documentación acreditativa da representación que pretende ostentar (art.º 5 Lei 39/2015)

Información adicional

Normativa básica: A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigos 123 e 124.

Forma de inicio: Mediante unha solicitude que reúna os requisitos do artigo 66 da Lei 39/2015, estes son: datos de identificación do recorrente, identificación do acto que se recorre e a razón da impugnación, identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación, lugar, data e firma do recorrente, unidade administrativa á que se dirixe, así como demais particularidades esixidas, no seu caso, por disposicións específicas.

Se o desexa, pode utilizar o modelo de solicitude do que dispón nesta páxina.

Prazo de interposición do recurso: Un mes, se o acto fóra expreso. Se non o fose, o solicitante e outros posibles interesados poderán interpor recurso de reposición en calquera momento a partir do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, prodúzase o acto presunto.

Documentos que hai que achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo. Cómpre salientar a emisión de informe polo Centro directivo competente por razón da materia e a audiencia a terceiros interesados, se os houber.

Prazo de resolución: O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do recurso é un mes. Unha vez transcorrido este prazo sen resolución expresa, poderase entender desestimado o recurso, e queda aberta a vía contencioso-administrativa.

Recursos: Non poderá interporse recurso administrativo contra a resolución dun recurso de reposición, salvo o extraordinario de revisión nos casos establecidos no Art. 125.1 da Lei 39/2015 citada. (Pode consultar a información sobre este procedemento extraordinario).

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada