Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288780284275

Rexistro de escritos e solicitudes

Que é

É a anotación no Rexistro do órgano administrativo receptor da presentación das solicitudes, escritos e comunicacións dirixidas ás Administracións Públicas.

A data de entrada das solicitudes, escritos e comunicacións dirixidas á Administración Xeral do Estado, da que forma parte o Ministerio de Xustiza, e aos seus organismos públicos nos lugares previstos, producirá efectos, de ser o caso, referidos ao cumprimento dos prazos dos cidadáns.

A data de entrada das solicitudes, escritos e comunicacións ás que se refire o parágrafo anterior nas oficinas de rexistro do órgano competente para a súa tramitación producirá como efecto o inicio do cómputo dos prazos que deba cumprir a Administración e, en particular, do prazo máximo para notificar a resolución expresa.

Información adicional

Que documentos se admiten?

 • Documentos que se admiten.

  Nas oficinas de rexistro do Ministerio de Xustiza, admítense para o seu rexistro as solicitudes, escritos e comunicacións dirixidos ás Administracións públicas (por exemplo ministerios, concellos ou comunidades Autónomas).

 • Documentos que non se admiten

  Nas oficinas de rexistro dos órganos administrativos non se admiten os escritos dirixidos aos seguintes destinos:

  • Os poderes do Estado ou órganos constitucionais: Tribunal Constitucional, Consello Xeral do Poder Xudicial, Defensor do Pobo e Tribunal de Contas, así como as institucións afíns a algún deles existentes nas Comunidades Autónomas.
  • Os órganos lexislativos, tanto do Estado como das Comunidades Autónomas: Cortes Xerais e Asembleas lexislativas das Comunidades Autónomas.
  • Os órganos xurisdicionais (Tribunais), no tocante a integrantes do poder xudicial e o Ministerio Fiscal. Os escritos a eles dirixidos deben presentarse nos lugares e na forma esixida polas leis procesuais.
  • Os órganos da Unión Europea. No entanto, debe recordarse que o decisivo é quen sexa o destinatario das solicitudes, escritos e comunicacións: só poderán rexeitarse as dirixidas directamente ás institucións ou aos departamentos da Administración propia da Unión Europea e non os que se dirixan a un órgano da AGE, aínda cando materialmente se refiran a asuntos nos que deba intervir ou que deban ser resoltos por aquela (por exemplo, unha solicitude de axudas da Unión Europea dirixida ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación).
  • As Corporacións de Dereito Público (Cámaras de Comercio, Colexios Profesionais...).

Que documentos se rexistran?

As solicitudes, escritos e comunicacións deben ser rexistrados; pola contra, os documentos acompañados non son obxecto de rexistro. En consecuencia, de se presentar documentos expedidos polos órganos administrativos (resolucións, acordos, actas...) ou documentos privados dos cidadáns (fotocopia do DNI, certificación persoal) sen que se acompañe unha solicitude, escrito ou comunicación, non se rexistrarán de entrada devanditos documentos.

Recibos de presentación

A expedición dos recibos acreditativos da data de presentación de calquera solicitude, escrito ou comunicación, nos lugares sinalados, efectuarase no mesmo momento da presentación.

Cando a solicitude, escrito ou comunicación se presente acompañando unha copia, o recibo consistirá na mencionada copia na que se fará constar o lugar e a data de presentación.

Se non se achegase copia do escrito, a oficina de rexistro poderá optar por facer a copia con iguais requisitos aos sinalados no parágrafo anterior ou pola expedición dun recibo no que ademais conste o remitente, o órgano destinatario e un extracto do contido da solicitude, escrito ou comunicación.

Compulsa dos documentos que acompañan as solicitudes, escritos e comunicacións

A compulsa dun documento garante que a persoa que realizou ou cotexou o documento orixinal coa súa copia, coa comprobación da identidade dos seus contidos.

As oficinas de rexistro deben compulsar as copias de documentos orixinais unicamente cando estas acompañen as solicitudes, escritos e comunicacións que se presentan.

Realizada a devandita comprobación, devolveráselle o documento orixinal ao cidadán e uniráselle a copia á solicitude, escrito e comunicación para o seu envío ao órgano de destino.

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro