Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326280449

Cancelación de Antecedentes Penais

Que é

Todos os particulares condenados por sentenza firme que extinguisen a súa responsabilidade penal, teñen o dereito de obter do Ministerio de Xustiza a cancelación dos seus antecedentes penais nos prazos que marca a Lei.

O antecedente penal constitúeo a nota de condena polo que a súa cancelación afecta o conxunto de penas impostas en sentenza firme e non a cada unha das penas individualizadas.

Requisitos necesarios para cancelar que esixe a Lei.

a) Para cancelar os antecedentes penais (art. 136 do Código Penal):

Non delinquir de novo durante os seguintes prazos:

· Seis meses para as penas leves.

· Dous anos para as penas que non excedan de doce meses e as impostas por delitos imprudentes.

· Tres anos para as restantes penas menos graves inferiores a tres anos.

· Cinco anos para as restantes penas menos graves iguais ou superiores a tres anos.

· Dez anos para as penas graves.

O cómputo destes prazos interromperase pola comisión de novos delitos durante o seu transcurso.

b) Para cancelar as anotacións de medidas de seguridade:

As anotacións das medidas de seguridade serán canceladas unha vez cumprida ou prescrita a respectiva medida.

Quen pode solicitalo/presentaro

Reunidos os requisitos que a Lei ordena, os solicitantes deberán cumprimentar unha solicitude na que, necesariamente, farán constar os seguintes datos:

· nome e apelidos, filiación, localidade, provincia e data de nacemento, documento acreditativo da súa identidade e domicilio, teléfono móbil ou correo electrónico que desexen a efectos de notificación. (Na páxina web do Ministerio de Xustiza atopará un modelo de solicitude, pero é suficiente para iniciar o expediente un sinxelo escrito do titular que conteña todos os datos citados, así como a petición claramente manifestada).

· Para axilizar a resolución é conveniente achegar á solicitude un certificado de cumprimento de penas, expedido polo xulgado ou tribunal competente.

a) Acreditación da identidade do solicitante:

O Código Penal establece que as inscricións de antecedentes penais "“non serán públicas”", polo que o solicitante titular dos antecedentes cuxa cancelación se pretende deberá acreditar a súa identidade coa correspondente documentación en vigor, o que poderá realizar mediante personación, por correo ou a través de representante debidamente acreditado.

Dita documentación é:

  • Titular español ou comunitario:
    • D.N.I. en vigor ou fotocopia debidamente compulsada
    • Cartón comunitario ou pasaporte no seu caso, ambos en vigor, ben a través dos seus orixinais ou fotocopias dos mesmos debidamente compulsadas.
  • Titular estranxeiro non comunitario:
    • Cartón de residencia (NIE), ou pasaporte no seu caso, todos eles en vigor, a través dos seus orixinais ou fotocopias dos mesmos debidamente compulsadas.

b) Acreditación da representación:

Se o interesado actuase a través de representante este deberá acreditar igualmente a súa identidade, documentándose a representación mediante poder notarial, declaración en comparecencia persoal do interesado, ou calquera medio suficiente en dereito que deixe constancia fidedigna de tal representación.

A actuación por medio de representante non exime ao solicitante, en ningún caso, da necesidade de acreditar a súa identidade de acordo co apartado a).

Prazo

O prazo de tramitación é de tres meses. Transcorrido devandito prazo, poderase entender estimada a cancelación pretendida aínda cando non houbese resolución expresa. Non obstante o anterior, o prazo de resolución suspenderase cando sexa necesario solicitar do órgano xudicial a data de extinción da responsabilidade penal, indispensable para o inicio do cómputo dos prazos de cancelación. (art. 22.1, da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas)

Unha vez recaída a resolución do expediente iniciado a instancia de parte, se a identificación do solicitante levouse a cabo convenientemente, seralle notificada por correo á dirección designada na solicitude para ese efecto.

Como solicitalo/presentaro

Estado da miña solicitude


Como solicitalo/presentaro