Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1288794089904

Solicitude rectificación erro material, aritmético ou de feito de actos do Ministerio de Xustiza

Que é

É o instrumento que permite aos cidadáns solicitar ao Ministerio de Xustiza a corrección dos erros materiais, aritméticos ou de feito de que adoezan os seus actos administrativos. Non se pode recorrer a esta vía para solicitar a nulidade ou anulabilidad do acto, senón para que o órgano autor do mesmo comprobe se incorreu nun erro material, aritmético ou de feito ao ditalo e proceda á súa rectificación.

Quen pode solicitalo/presentaro

Están lexitimados para interpor este recurso os interesados no procedemento administrativo, segundo o concepto do artigo 4 da Lei 39/2015, que establece o seguinte:

1. Considéranse interesados no procedemento administrativo:

  • Quen o promovan como titulares de dereitos ou intereses lexítimos individuais ou colectivos.

  • Os que, sen iniciar o procedemento, teñan dereitos que poidan resultar afectados pola decisión que no mesmo adóptese.

  • Aqueles cuxos intereses lexítimos, individuais ou colectivos, poidan resultar afectados pola resolución e se personen no procedemento en tanto non recaese resolución definitiva.

2. As asociacións e organizacións representativas de intereses económicos e sociais, serán titulares de intereses lexítimos colectivos nos termos que a Lei recoñeza.

3. Cando a condición de interesado derivase dalgunha relación xurídica transmisible, o derechohabiente sucederá en tal condición calquera que sexa o estado do procedemento.

Cando o recorrente actúe en nome dunha persoa física ou xurídica, deberá necesariamente acompañar a documentación acreditativa da representación que pretende ostentar (Art. 5 Lei 39/2015).

Información adicional

Normativa básica: A Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, artigo 109.

Forma de inicio: Mediante unha solicitude que reúna os requisitos do artigo 66 da Lei 39/2015, estes son: datos de identificación do recorrente, identificación do acto que se recorre e a razón da impugnación, identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación, lugar, data e firma do recorrente, unidade administrativa á que se dirixe, así como demais particularidades esixidas, no seu caso, por disposicións específicas.

Se o desexa pode utilizar o modelo de solicitude do que dispón nesta páxina.

Prazo: A solicitude de rectificación poderá plantarse en calquera momento, cos límites

Documentos a achegar: Todos os que estime conveniente para a defensa da súa argumentación.

 

Fases do procedemento: As xerais do procedemento administrativo. Cabe destacar entre elas, a emisión de informe polo órgano que ditou o acto que se impugna e a audiencia a terceiros interesados, se os houber.

Prazo de resolución: O prazo máximo para ditar e notificar a resolución é de tres meses. Transcorrido este prazo sen resolución poderase entender desestimada a solicitude.

Recursos: Contra a resolución de rectificación de erro material, aritmético ou de feito caberá recurso de alzada ou potestativo de reposición, en función de que a resolución proveña dun órgano cuxos actos poñan fin ou non á vía administrativa, conforme o previsto no artigo 114 da Lei 39/2015 citada. (Pode consultar a información sobre estes administrativos).

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Información relacionada