Ir a Contido

Ministerio de Xustiza

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1215326287146

Títulos Nobiliarios e Grandezas

Que é

A Constitución Española de 1978 atribúe ao Rei o "conceder honras e distincións con arranxo ás leis" (art. 62 f).

As Grandezas e Mercedes nobiliarias nacen por concesión soberana do Rei; posteriormente vanse transmitindo sempre por adquisición legal. Como dereitos honoríficos que son, están fóra do comercio dos homes e non poden ser obxecto de transacción mercantil algunha .Nalgúns casos reverten á Coroa cando, vacante o Título, non se exercitan durante un certo tempo as accións encamiñadas á súa adquisición ou transmisión.

Outorgamento ou concesión

A facultade de outorgamento exércese polo Rei e materialízase a través dunha Real Carta. Devandito outorgamento fornece efectos fronte a terceiros unha vez que se publica no Boletín Oficial do Estado o correspondente Real Decreto de concesión.

Sucesión

A sucesión ten lugar cando falecendo o posuidor legal dunha mercé nobiliaria, esta queda vacante e ha de procederse á súa transmisión.

"Ocorrida a vacante dunha destas mercés, o que se considere como inmediato sucesor poderá solicitala do Ministerio de Xustiza no termo dun ano; se ninguén o fixese en tal concepto concédese outro prazo, tamén dun ano, para que o verifique o que lle siga en orde de preferencia e, se tampouco nese tempo houber ningunha solicitude, abrirase un novo termo de tres anos durante o cal pode reclamar calquera que se considere con dereito á sucesión"

Orde de sucesión

A orde de suceder en todas as dignidades nobiliarias acomodarase ao disposto no título de concesión e, na súa falta, ao que tradicionalmente se seguiu nesta materia. Cando na Carta de creación do título nobiliario esta non teña unha orde específica para suceder no devandito título teranse en conta as seguintes regras:

 • Establécese a preferencia absoluta da liña recta descendente sobre a colateral e ascendente, ou dentro da mesma liña, elixirase o grao máis próximo ao máis remoto e, dentro do mesmo grao, o de maior idade sobre o menor, combinando cos principios de primogenitura e representación.
 • O home e a muller teñen igual dereito a suceder nas Grandezas de España e títulos nobiliarios, sen que poida preferirse ás persoas por razón do seu sexo na orde regular de chamamentos.

Sucesión por cesión

A cesión é unha sucesión que se produce antes do falecemento do titular, polo que este limítase a dar en vida a un fillo ou ao chamado a suceder, o que recibiría ao abrirse a sucesión por falecemento do pai.

Sucesión por distribución

É a facultade concedida aos posuidores de grandezas e títulos para distribuílos entre os seus fillos, reservando o principal para o inmediato sucesor, quedando subordinada dita facultade ás limitacións e regras establecidas nas concesións respecto á orde de suceder.

Rehabilitación

Poderá ser solicitada a rehabilitación daquelas grandezas e títulos perpetuos que incorresen en caducidade por acharse vacante durante tempo superior a cinco anos e non permanecesen en tal situación durante corenta ou máis anos.

Requisitos para solicitar a rehabilitación de títulos e grandezas

Para solicitar a rehabilitación dun título nobiliario é necesario que:

 • O título non estivese en situación de caducidade durante corenta ou máis anos,
 • O solicitante teña un parentesco co último posuidor legal que non exceda do sexto grao civil e concorran naquel méritos que excedan do cumprimento normal de obrigacións propias do cargo, profesión ou situación social que non fosen obxecto de recompensa anterior á petición que neles se apoie.

Tramitación

A División de Dereitos de Graza e outros Dereitos, dependente do Ministerio de Xustiza, é a responsable da tramitación dos expedientes relativos a sucesión e rehabilitación de títulos nobiliarios.

Quen pode solicitalo/presentaro

Calquera persoa física que se considere con dereito ao título e cumpra os requisitos establecidos na lexislación vixente.

Como se coñece a resolución do expediente:

A resolución do expediente acordarase mediante Real Decreto que será publicado no "Boletín Oficial do Estado". Haberá que ter en conta que se considerarán tacitamente denegadas as solicitudes sobre as que non teña recaído resolución expresa dentro do ano seguinte ao día de posta a despacho do expediente (ese día é aquel en que a persoa con competencia para decidir sobre o asunto recibe o expediente).

Prazo

Sucesión por falecemento.

 1. Solicitude dirixida á súa S.M. o Rei.
 2. Árbore genealógico enlazando co último posuidor, datado e asinado.
 3. Certificación de defunción do último posuidor.
 4. Certificación de nacemento do solicitante.
 5. Certificacións de nacemento e matrimonio de todas as ligazóns que figuren na árbore genealógico presentado.

NOTA: Todas as certificacións deberán ser expedidas polo Rexistro Civil e presentarse orixinais ou en fotocopia compulsada.

Para a presentación dos documentos esixidos no apartado d) e e), disporá do prazo máximo dun ano, contado desde o día seguinte a aquel en que concluíu o prazo de presentación de instancias de oposición (30 días, contados a partir da publicación da petición no BOE).

Sucesión por cesión

 1. Solicitude dirixida a S.M. o Rei polo beneficiario da cesión.
 2. Árbore genealógico enlazando co cedente, datado e asinado.
 3. Escritura de cesión outorgada ante notario, que debe conter a aceptación do Título Nobiliario por parte do cesionario. Se a cesión prexudica a calquera con mellor dereito, deberá prestar ao devandito acto a súa aprobación expresa que haberá de consignarse en Acta notarial.
 4. Certificación de nacemento do solicitante.
 5. Certificacións de nacemento e matrimonio de todas as ligazóns que figuren na árbore genealógico presentado.

NOTA: Todas as certificacións deberán ser expedidas polo Rexistro Civil e presentarse orixinais ou en fotocopia compulsada.

Para a presentación dos documentos esixidos nos apartados d) e e), disporá do prazo máximo dun ano, contado desde o día seguinte a aquel en que concluíu o prazo de presentación de instancias de oposición (30 días, contados a partir da publicación da petición no BOE).

Sucesión por distribución.

 1. Solicitude dirixida a S.M. o Rei polo beneficiario da distribución.
 2. Árbore genealógico enlazando co distribuyente, datado e asinado.
 3. Escritura de distribución outorgada ante notario, que debe conter a reserva do Título principal para o inmediato sucesor.
 4. Certificación de nacemento do solicitante.
 5. Certificacións de nacemento e matrimonio de todas as ligazóns que figuren na árbore genealógico presentado.
 6. No suposto dunha distribución por testamento, esíxese a certificación de defunción do falecido

NOTA: Todas as certificacións deberán ser expedidas polo Rexistro Civil e presentarse orixinais ou en fotocopia compulsada.

Para a presentación dos documentos esixidos nos apartados d) e e), disporá do prazo máximo dun ano, contado desde o día seguinte a aquel en que concluíu o prazo de presentación de instancias de oposición (30 días, contados a partir da publicación da petición no BOE).

Rehabilitación.

 1. Solicitude dirixida a S.M. o Rei.
 2. Índice de documentos de proba.
 3. Árbore genealógico, enlazando co último posuidor, datado e asinado.
 4. Carta expedida ao último posuidor ou copia legalizada da mesma. Tamén valerá a referencia a aquela contida no expediente xeral do Título, custodiado no Arquivo do Ministerio de Xustiza.
 5. Certificación de defunción do último titular.
 6. Certificación de nacemento do solicitante.
 7. Certificacións do Rexistro Civil de nacemento, matrimonio e defunción de todas as ligazóns que figuren na árbore genealógico presentado. As partidas parroquiais poderán presentarse, sempre que sexan anteriores á creación do Rexistro Civil, mediante copias do texto íntegro, testemuñadas notarialmente.
 8. Testamento de cada un das ligazóns.
 9. Documentos relativos a méritos do solicitante.

NOTA: Para a presentación dos documentos esixidos nos apartados f), g), h) e i), disporá do prazo máximo dun ano contado desde o día seguinte a aquel en que concluíu o prazo de presentación de instancias de oposición (3 meses, contados a partir da publicación da petición no BOE).

Como solicitalo/presentaro

Como solicitalo/presentaro
Normativa
 • Real Decreto 27 de maio de 1912, en materia de sucesión e rehabilitación de Títulos Nobiliarios
 • Real Orde do 29 de maio de 1915 sobre Caducidade de Títulos
 • Real Decreto 8 de xullo de 1922, en materia de sucesión e rehabilitación de Grandezas e Títulos
 • Real Orde do 21 de outubro de 1922 coas disposicións para o cumprimento do acordado no Real Decreto 8 de xullo de 1922
 • Real Orde do 26 de outubro de 1922 sobre Sucesores de títulos estranxeiros, expedientes
 • Real Decreto de 13 de novembro de 1922 sobre Preitos acerca da posesión ou mellor dereito a Grandezas e Títulos
 • Lei do 4 de maio de 1948 sobre Concesións que restablece a lexislación anterior
 • Decreto do 4 de xuño de 1948 que desenvolve a Lei do 4 de maio de 1948
 • Real Decreto 222/1988, 11 de marzo de 1988, polo que se modifican os Reais Decretos do 27 de maio de 1912 e 8 de xullo de 1922, en materia de rehabilitación de Títulos Nobiliarios
 • Lei 33/2006, do 30 de outubro, sobre igualdade do home e da muller na orde de sucesión dos títulos nobiliarios