Ves a contingut

Ministeri de Justícia

Ministerio de JusticiaMinisterio de Justiciaparemos el virus

Menú principal

ID: 1214483955533

Inscripció de Naixement

Què és

S'entén per naixement o part el moment en què una persona té vida pròpia i independent fora de l'úter matern.

La inscripció de naixement és el seient registral, estès per l'encarregat del Registre Civil, que fa fe del fet del naixement, de la data, hora i lloc en què van tenir lloc, identitat, sexe i, si escau, de la filiació de l'inscrit. El naixement produeix efectes civils des que té lloc, però perquè es reconeguin plenament cal inscriure'l al Registre Civil.

Per tant, s'entén per inscripció del naixement l'acte pel qual les persones obligades en donen compte a les autoritats responsables dels Registres Civils corresponents.

A la inscripció de naixement constarà especialment:

 • El nom que es dóna al nounat.
 • L'hora, la data i el lloc de naixement. En els parts múltiples, si no se sap l'hora exacta de cada un, constarà la prioritat entre ells o que no ha pogut determinar-se.
 • Si el nascut és home o dona.
 • Els pares, quan legalment consti la filiació i sempre que fos possible, les següents circumstàncies dels progenitors: nom i cognoms, Document Nacional d'Identitat o Nombre d'identificació i passaport de l'estranger, si escau, lloc i data de naixement, estat civil, domicili i nacionalitat.
 • El número que s'assigni en el lligall al comunicat o a la comprovació.
 • L'hora d'inscripció.

Qui pot sol·licitar-lo/presentar-lo

Estan obligats a promoure la inscripció de naixement:

 1. L'adreça d'hospitals, clíniques i establiments sanitaris.
 2. El personal mèdic o sanitari que hagi atès el part, quan aquest hagi tingut lloc fora d'establiment sanitari.
 3. Els progenitors. No obstant això, en cas de renúncia al fill al moment del part, la mare no tindrà aquesta obligació, que serà assumida per l'Entitat Pública corresponent.
 4. El parent més proper o, en defecte d'això, qualsevol persona major d'edat present en el lloc de l'enllumenament al temps de produir-se.

Termini

El termini per remetre la comunicació de naixement des del Centre Sanitari és de 72 hores des del naixement. Quan per qualsevol causa no s'hagi remès el document en el termini, els obligats a promoure la inscripció disposaran d'un termini de deu dies per declarar el naixement davant l'Oficina del Registre Civil. No obstant això, aquest termini podria arribar als 30 dies quan s'acrediti justa causa. Passat aquest termini, caldrà tramitar expedient d'inscripció de naixement fora de termini davant l'Encarregat del Registre Civil corresponent.

També es poden fer les inscripcions de naixement, sense necessitat d'aquest expedient, per certificació d'assentaments estesos a Registres estrangers, sempre que no hi hagi dubte de la realitat del fet inscrit i de la seva legalitat conforme a la llei espanyola.

Informació addicional

Amb data de 14 de juliol de 2015 s'ha publicat en el BOE, la Llei 19/12015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil, l'article segon del qual-tres contempla la possibilitat que els ciutadans puguin comunicar electrònicament des dels centres sanitaris el naixement dels seus fills. Aquesta mesura facilitarà als ciutadans els tràmits d'inscripció dels naixements, evitant en la majoria dels casos desplaçar-se als Registres Civils. És una mesura inclosa dins del pla de modernització del Ministeri de Justícia orientada a simplificar la vida al ciutadà.

El 15 d'octubre s'iniciarà almenys amb un centre sanitari de cada Comunitat Autònoma, i amb posterioritat es desplegarà en els altres centres sanitaris que es vagin adherint a la mesura.

Amb aquesta mesura la sol·licitud d'inscripció dels nounats es realitzarà directament des dels centres sanitaris, on els pares, assistits pels administratius dels centres sanitaris, signaran el "Formulari" oficial de declaració al que s'incorporarà el part facultatiu acreditatiu del naixement, que es remetrà telemàticament des del Centre Sanitari al Registre Civil. No serà, per tant, necessari en la majoria dels casos acudir personalment a l'Oficina del Registre Civil per realitzar la inscripció del nascut.

Per a això, en el termini de 72 hores des del naixement, els ciutadans, declarants o progenitors, que vulguin comunicar un naixement des d'un centre sanitari hauran d'identificar-se en aquest centre amb un document vàlid, presentar el llibre de família, certificat de matrimoni o signar la "Declaració" de matrimoni en el Formulari oficial, si la filiació és matrimonial; o signar la "Declaració" de paternitat continguda en el Formulari oficial si la filiació és no matrimonial.

El Centre Sanitari enviarà al Registre Civil tots els documents necessaris per practicar la inscripció de naixement pel que no serà necessari que els progenitors es desplacin al Registre Civil tret que la documentació enviada contingui algun error, omissió o inexactitud que precisi posterior esmena. Una vegada practicada la inscripció, el Registre Civil enviarà als progenitors (preferentment per via electrònica) una certificació literal de naixement amb la qual podran efectuar els tràmits administratius que precisin davant altres administracions.

Preguntes freqüents

¿Es podran tramitar des dels Centres Sanitaris la sol·licitud d'inscripció de tots els supòsits de naixements?

Encara que en la majoria dels supòsits de naixements es podrà sol·licitar la inscripció des de Centres Sanitaris, existeixen certs supòsits que la legislació del Registre Civil requereix personar-se en el mateix. Així ocorre amb els casos que requereixin la destrucció de presumpció de paternitat matrimonial; quan algun dels progenitors sigui menor d'edat o tingui la capacitat modificada judicialment; quan es tracti de naixements de fills no matrimonials en el cas d'absència, defunció o incapacitat del pare, la mare o tots dos; quan els dos progenitors siguin estrangers de diferent nacionalitat; o quan la mare hagi renunciat al fill.

Així mateix no es podrà tramitar en aquells casos en els quals el Registre Civil o el Centre Sanitari no disposi dels mitjans tècnics necessaris per a la comunicació per via electrònica.

¿Es pot comunicar el naixement a qualsevol Registre Civil?

Es podrà comunicar al Registre Civil competent d'acord amb la legislació del Registre Civil, exceptuant el supòsit que aquest Registre no disposi dels mitjans tècnics necessaris per a la comunicació per via electrònica.

¿Hauran d'anar els progenitors posteriorment al Registre Civil?

La comunicació des del Centres Sanitaris envia al Registre Civil tots els documents necessaris per practicar la inscripció de naixement pel que no serà necessari que els progenitors es desplacin al Registre Civil tret que la documentació enviada contingui algun error, omissió o inexactitud que precisi posterior esmena. Una vegada practicada la inscripció, el Registre Civil enviarà als progenitors (preferentment per via electrònica) una certificació literal de naixement amb la qual podran efectuar els tràmits administratius que precisin davant altres administracions.

¿Quan obtinc el certificat literal de naixement?

Una vegada practicada la inscripció, el Registre Civil enviarà als progenitors (preferentment per via electrònica) una certificació literal de naixement amb la qual podran efectuar els tràmits administratius que precisin davant altres administracions.

¿Com s'actualitza el llibre de família?

Amb la nova regulació no cal actualitzar el llibre de família, podent presentar-se el mateix juntament amb la certificació literal de naixement. No obstant els progenitors que ho desitgin poden acudir al Registre Civil per actualitzar de manera voluntària el Llibre de Família.

¿Podré realitzar el tràmit en el Registre Civil?

El nou sistema de comunicació electrònica des de Centres Sanitaris podrà utilitzar-se pels progenitors de forma voluntària amb el que evitaran desplaçaments al Registre Civil. No obstant això, poden tramitar la seva sol·licitud presencialment en el Registre Civil en la forma i terminis que s'han realitzat tradicionalment.

¿Qui pot realitzar la sol·licitud d'inscripció?

En cas de matrimoni pot efectuar la sol·licitud qualsevol persona que acrediti documentalment l'existència del matrimoni (amb el llibre de família, per exemple). Mancant aquesta acreditació, poden sol·licitar-la tots dos progenitors. En cas de no existir matrimoni la sol·licitud hauran de realitzar-la tots dos progenitors, en cas que el pare reconegui la filiació, o la mare o un altre declarant, si solament es determina la filiació materna.

¿Quin termini tinc per realitzar la inscripció?

La comunicació des dels Centres Sanitaris haurà de realitzar-se en el termini màxim de 72 hores des del naixement. Quan per qualsevol causa no s'hagi remès el document en el termini, els obligats a promoure la inscripció disposaran d'un termini de deu dies per declarar el naixement davant l'Oficina del Registre Civil. Transcorregut aquest termini, la sol·licitud d'inscripció haurà de formular-se presencialment el Registre Civil competent.

¿Quant em va a costar tramitar la sol·licitud des del Centres Sanitaris?

La tramitació de la sol·licitud des dels Centres Sanitaris té caràcter gratuït, com tots els tràmits del Registre Civil.

¿Quina documentació haig d'aportar?

Per sol·licitar la inscripció bastarà amb presentar el certificat mèdic de naixement que faciliten al mateix Centre Sanitari i els documents d'identitat dels progenitors i declarants. En cas d'existir matrimoni, la presentació del llibre de família evitarà que la sol·licitud hagi de ser signada per la mare.

¿Puc realitzar la sol·licitud d'inscripció a qualsevol Centre Sanitari?

En principi només podran realitzar-se les sol·licituds des d'aquells Centres Sanitaris que, comptant amb mitjos tècnics, estiguin donats d'alta en el sistema en la DGRN. El 15 d'octubre s'iniciarà amb una sèrie de centres sanitaris i amb posterioritat es desplegarà en tot el territori nacional.

Inscripció de naixement com a conseqüència de l'adquisició de la nacionalitat espanyola

La concessió de la nacionalitat espanyola es recull al marge de la corresponent inscripció de naixement. Per això, quan l'estranger que adquireix la nacionalitat espanyola no figura inscrit en el Registre Civil espanyol, ha de procedir-se prèviament a la seva inscripció de naixement. En aquestes inscripcions de naixement que són conseqüència de l'adquisició de la nacionalitat espanyola per ciutadans el lloc dels quals de naixement és un país estranger, els interessats poden sol·licitar, al moment d'aixecar-se l'acta de jurament o promesa de fidelitat al Rei i obediència a la Constitució i a les Lleis, que s'estengui la inscripció de naixement en el Registre Civil Municipal corresponent al domicili en el qual s'hagi instruït l'oportú expedient registral. En un altre cas s'estarà a la regla general prevista en l'article 16 de la Llei del Registre Civil i article 68 del Reglament que la desenvolupa, segons els quals "els naixements [...] s'inscriuran en el Registre Municipal o Consular del lloc en què esdevenen [...]. Quan sigui competent un Registre Consular, si el promotor està domiciliat a Espanya, haurà de practicar-se abans la inscripció en el Registre Civil Central [...]".

En l'apartat "Documents associats", podrà accedir a informació complementària relativa a les sol·licituds d'inscripció de naixement al Registre Civil Central i descarregar la fulla declaratoria de dades.

Com sol·licitar-lo/presentar-lo

Com sol·licitar-lo/presentar-lo
Normativa
 • Inicia tu solicitud
 • Estat de la meva sol·licitud
 • Oficina d'Atenció al Ciutadà del Ministeri i Registre General
 • Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual