Última modificación:  

Igualdade

​O artigo 15 da Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, establece un mandato xeral para todos os poderes públicos para integrar a transversalidade do principio de igualdade de trato entre mulleres e homes en todas as súas actuacións.  

O carácter transversal do principio de igualdade é unha prioridade para o Ministerio de Xustiza.

​​