Última modificació:  

Igualdad

​L'article 15 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, estableix un mandat general a tots els poders públics perquè integrin la transversalitat del principi d'igualtat de tracte entre dones i homes en totes les seves actuacions. ;

El caràcter transversal del principi d'igualtat és prioritari per al Ministeri de Justícia. ​