Última modificació:  

Protecció de Dades de Caràcter Personal

El ciutadà pot exercir en qualsevol moment, davant del responsable del tractament, els drets següents: 

 • Dret d'accés. Podeu sol·licitar al responsable del tractament que us confirme si s'estan tractant o no les dades personals que us afecten.
   
 • Dret de rectificació. Teniu dret a exigir al responsable del tractament que es rectifiquen les dades personals inexactesque us afecten.
   
 • Dret a l’oblit. Quan es complisquen els requisits corresponents, podeu sol·licitar al responsable que suprimisca les vostres dades personals.
   
 • Dret a revocar el consentiment davant del responsable del tractament, quan es complisquen els requisits necessaris per a cada cas.
  En l'àmbit dels poders públics, és suficient que una operació de tractament siga legítima perquè l'organisme tinga la competència per desenvolupar eixa activitat (article 6.1.e del RGPD). Per tant, amb caràcter general i llevat que s’indique expressament el contrari, no cal que doneu el vostre consentiment a aquest Ministeri perquè puguem tractar les vostres dades personals.
   
 • Dret a restringir l'ús de les dades. Aquest dret també s'exerceix davant del responsable del tractament, quan es complisquen els requisits necessaris de cada cas.
   
 • Dret a impugnar qualsevol decisió que s’haja pres sobre les dades del ciutadà basant-se únicament en el tractament informàtic (sense intervenció humana) quan concórreguen els requisits per a això. També podeu recórrer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que qualsevol tractament o atenció a una sol·licitud vostra sobre el tractament de dades han sigut contraris a la Llei.​

No procedeix el dret de portabilitat, de conformitat amb l’article 20.3 del Reglament General de Protecció de Dades. 

Més informació​: