Avís legal

Condicions generals d'ús del portal

El Ministeri de Justícia us informa que l'accés i ús del lloc-web i tots els subdominis i directoris que inclou (d'ara endavant, anomenats conjuntament el Portal), així com els serveis o continguts que es puguin obtenir a través d'ell, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats poden requerir l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per aquesta raó, si no esteu conformes amb les consideracions que es detallen en aquest Avís Legal, us demanem que no feu ús del Portal, ja que qualsevol ús que feu d'ell o dels serveis i continguts que inclou implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Ministeri de Justícia es reserva el dret de fer canvis en el Portal sense avís previ, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, els serveis i els continguts que es recullen en el Portal.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, por la qual cosa us invitem a revisar-los quan visiteu novament el Portal. El Ministeri de Justícia no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui causar la utilització de les eines i informacions incloses a www.mjusticia.gob.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions hauran de ser contrastades amb els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d'aquest web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, i no s'assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis fonts com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Justícia o a entitats col·laboradores i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. Igualment, estan protegides les imatges els drets corresponents continguts en el servidor del Ministeri de Justícia.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queden totalment prohibits tret que hi hagi autorització expressa del Ministeri de Justícia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal que s'atorga a l'usuari es limita a la descàrrega que l'usuari faci del contingut esmentat i al seu ús privat, sempre que els continguts esmentats es mantinguin íntegres.

Consulteu la informació reutilitzable que posa al vostre abast el Ministeri de Justícia i les condicions de reutilització en la secció de dades obertes de la seva seu electrònica.

El Ministeri de Justícia declara el seu respecte pels drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres parts; per això, si considereu que aquest web podria estar contravenint els seus drets, poseu-vos en contacte amb el Ministeri de Justícia a través de l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà i Registre del Ministeri.

Enllaços o hiperenllaços

El Ministeri de Justícia enllaça a altres pàgines-web que considerem que poden ser del vostre interès. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen al Ministeri de Justícia ni el Ministeri de Justícia fa una revisió dels seus continguts i, per tant, no pot fer-se'n responsable, ni tampoc del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguin derivar-se d'accedir-hi o fer-ne ús.

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç al lloc-web del Ministeri de Justícia hauran de tenir en compte el següent:

  • L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de cap mena de relació entre el Ministeri de Justícia i el propietari de la pàgina-web o del correu electrònic en el qual s'inclogui, ni l'acceptació o aprovació per part del Ministeri de Justícia dels seus continguts o serveis. Per tant, no s'haurà de declarar o donar a entendre que el Ministeri de Justícia ha autoritzat de forma expressa l'hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis que s'hi ofereixin o es posin a l'abast a la pàgina-web des de la qual s'estableixi l'hiperenllaç.

  • El Ministeri de Justícia no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, possibles danys o les accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina-web del hiperenllaç.

  • La pàgina-web o comunicació electrònica a la qual s'estableixi l'hiperenllaç no podrà contenir cap marca, denominació, logotip, eslògan o d'altres signes distintius que pertanyin al Ministeri de Justícia, tret d'aquells signes que formin part del hiperenllaç mateix.

  • La pàgina-web a la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i els bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, ni tampoc contindrà continguts contraris a drets de terceres parts.

En qualsevol moment el Ministeri de Justícia podrà requerir la supressió d'enllaços al seu domini, sense que hagi d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi fet l'enllaç haurà de procedir a suprimir-lo de forma immediata, tan aviat rebi notificació d'aquest extrem per part del Ministeri de Justícia.

Versió multilingüe

Aquest lloc-web del Ministeri de Justícia està traduït a diverses llengües espanyoles oficials en els seus territoris respectius, de conformitat amb allò que disposa l'article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els Estatuts d'Autonomia. Les llengües són el català, el basc, el gallec i el valencià. També està traduït a l'anglès.

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S'exclou de la traducció el canal/apartats (Notícies) de la pàgina principal del portal, donada la immediatesa dels canvis plantejats en aquest, així com les normes jurídiques.

S'adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament entre la versió en castellà i les de les altres llengües, derivat del procés de traducció.

Fram​es

El Ministeri de Justícia prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputes o conflictes sobre la interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, el Ministeri de Justícia i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.​