Última modificació: 16/9/2022

Avís legal

​​​​​​​​​​​Condicions generals d’ús del portal www.mjusticia.gob.es

El Ministeri de Justícia us informa que l'accés i ús de la pàgina web www.mjusticia.gob.es i tots els subdominis i directoris que inclou (d'ara endavant, anomenats conjuntament el Portal), així com els serveis o continguts que es puguin obtenir a través d'ella, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun dels serveis o continguts esmentats puguin requerir l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per aquesta raó, si no esteu conformes amb les consideracions que es detallen en aquest Avís Legal, us preguem que no feu ús del Portal ni dels serveis i continguts que inclou, ja que aquest ús implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Ministeri de Justícia es reserva el dret de fer canvis al Portal sense avís previ, amb la finalitat d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar-ne els continguts o el disseny.

Els continguts i serveis que ofereix el Portal s'actualitzen periòdicament. Com que l'actualització de la informació no és immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, els serveis i els continguts que recull.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, per la qual cosa us invitem a revisar-los quan visiteu novament el Portal. El Ministeri de Justícia no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui causar la utilització de les eines i informacions incloses a www.mjusticia.gob.es en relació amb l’adopció de decisions sobre l’inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisions s’hauran de contrastar amb els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d’aquest lloc web no es podran al·legar en processos contradictoris amb l’Administració Pública, i no s’assumirà cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre els documents impresos de l’Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis fonts com els logotips, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Justícia o a entitats col·laboradores, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. També les imatges estan protegides pels drets corresponents continguts en el servidor del Ministeri de Justícia.

Queden totalment prohibits el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i qualsevol altra activitat similar o anàloga tret que hi hagi autorització expressa del Ministeri de Justícia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal concedida a l'usuari es limita a la descàrrega d'aquests continguts i al seu ús privat, i sempre que els continguts esmentats es mantinguin íntegres.

Consulteu la informació reutilitzable que posa al vostre abast el Ministeri de Justícia i les condicions de reutilització a la secció de dades obertes de la seu electrònica.

El Ministeri de Justícia declara el seu respecte pels drets de propietat intel·lectual i industrial de terceres parts; per això, si considereu que aquest lloc web podria estar contravenint aquestsdrets, poseu-vos en contacte amb el Ministeri de Justícia a través de l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà i Registre del Ministeri.

Enllaços o hiperenllaços

Tot i que el Ministeri de Justícia conté enllaços a altres llocs web que considerem que poden ser del vostre interès, no n’és el propietari ni en fa una revisió dels continguts; per tant, no es pot responsabilitzar d’aquests continguts, ni tampoc del funcionament del lloc enllaçat o dels possibles danys que puguin derivar-se d’accedir-hi o fer-ne ús.

Els usuaris que es proposin establir un hiperenllaç al lloc web del Ministeri de Justícia hauran de tenir en compte el següent:

  • L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Ministeri de Justícia i el propietari del lloc web o del correu electrònic en el qual s’inclogui, ni l’acceptació o aprovació per part del Ministeri de Justícia dels seus continguts o serveis. Per tant, no s’haurà de declarar o donar a entendre que el Ministeri de Justícia ha autoritzat de forma expressa l’hiperenllaç ni que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis que s’hi ofereixin o es posin a l’abast al lloc web des del qual s’estableixi.
  • El Ministeri de Justícia no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts o serveis que pugui oferir l’establiment de l’hiperenllaç. L’usuari assumeix, sota la seva responsabilitat exclusiva, les conseqüències, danys o accions que es puguin derivar de l’accés al lloc web de l’hiperenllaç.
  • El lloc web o la comunicació electrònica als quals s’estableixi l’hiperenllaç no podrà contenir marques, denominacions, logotips, eslògans ni cap altre signe distintiu que pertanyi al Ministeri de Justícia, tret d’aquells que formin part de l’hiperenllaç mateix.
  • El lloc web al qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, i tampoc contindrà continguts contraris a drets de terceres parts.

En qualsevol moment, el Ministeri de Justícia podrà requerir la supressió d’enllaços del seu domini, sense que hagi d’al·legar cap causa. En aquest cas, el lloc que hagi establert l’enllaç haurà de procedir a suprimir-lo de forma immediata, tan aviat rebi notificació d’aquest extrem per part del Ministeri de Justícia.

Versió multilingüe

Aquest lloc web del Ministeri de Justícia està traduït a diverses llengües espanyoles oficials als seus territoris respectius, de conformitat amb el que disposen l’article 3 de la Constitució Espanyola de 1978 i els Estatuts d’Autonomia. Les llengües són el català, el basc, el gallec i el valencià. També està traduït a l’anglès.

El contingut del portal està traduït a diferents nivells de profunditat. S’exclouen de la traducció el canal/apartats (Notícies) de la Home del Portal, per causa de la immediatesa dels canvis que s’hi reflecteixen, així com les normes jurídiques.

S’adverteix que, amb caràcter general, pot existir un desfasament, derivat del procés de traducció, entre la versió en castellà i les de les altres llengües.

Frames

El Ministeri de Justícia prohibeix expressament la realització de “framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, la configuració original o els continguts del seu portal.

Privacitat i protecció de dades

D'acord amb Reglament General de Protecció de Dates, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i la normativa concordant i de desenvolupament, el Ministeri de Justícia tracta les dades personals de manera confidencial i exclusivament per a finalitats determinades, explícites i legítimes.

Sempre que concorrin els requisits necessaris, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició de les dades dirigint-vos al responsable del tractament, o bé a través de la xarxa d'oficines d'assistència en matèria de registres (https://administracion.gob.es). No procedeix el dret de portabilitat, de conformitat amb l'article 20.3 del Reglament General de Protecció de Dades.

El Ministeri de Justícia es compromet a complir amb la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat i de forma segura. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar alteracions, pèrdues, tractament o actes d'accés no autoritzats.

El Ministeri de Justícia manté els nivells de protecció de les vostres dades personals i ha establert tots els mitjans tècnics que estan al seu abast per evitar pèrdues, mal ús, actes d'accés no autoritzats i robatoris de les dades que faciliteu al Ministeri de Justícia, tot i que s'ha de tenir en compte que les mesures de seguretat a Internet no són infal·libles.

El Ministeri de Justícia es reserva la facultat de modificar la present Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri de Justícia anunciarà aquests possibles canvis indicant clarament i amb l'antelació deguda les modificacions que es produeixin.

Més informació
 

Política de Galetes ​

Aquest Portal utilitza galetes, que són arxius que es poden descarregar al vostre equip a través dels llocs web. Les galetes tenen un paper fonamental en la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres coses, permeten els llocs web emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de cada usuari o del seu equip i, depenent de la informació que s’obtingui, es poden fer servir per reconèixer l’usuari i millorar el servei que se li ofereix.

Tipus de galetes

Depenent de quina sigui l’entitat que gestiona el domini des del qual s’envien les galetes i tracta les dades que se n’obtenen, se’n poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers

Hi ha una segona classificació que atén al temps que romanen emmagatzemades al navegador del client i que distingeix entre galetes de sessió i galetes persistents.

​La tercera i última classificació parteix de la finalitat per a la qual es tracten les dades obtingudes i contempla cinc tipus: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisis, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Galetes utilitzades al lloc web

A continuació s’identifiquen les galetes que s'utilitzen all lloc web, així com la seva tipologia i funció:

S'utilitza una galeta de tipus tècnic anomenada JSESSIONID, pròpia, i que permet emmagatzemar un identificador únic per sessió mitjançant el qual es poden vincular dades necessàries per a la navegació en curs.

Aquestes galetes tècniques pròpies es descarreguen per defecte i no estan subjectes a l'obligació d'informar i ni al consentiment.

Com modificar la configuració de les galetes

Si voleu restringir, bloquejar o esborrar les galetes del Ministeri de Justícia o de qualsevol altre lloc web, podeu fer-ho amb el vostre navegador. Cada navegador presenta una operativa diferent; consulteu la funció ”Ajuda” per informar-vos-en.

També podeu gestionar l’emmagatzematge de galetes al navegador fent servir eines com les següents:

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputes o conflictes sobre la interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del Portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, el Ministeri de Justícia i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals del domicili de l'Usuari, sempre que estigui situat en territori espanyol.