Comunicació d'informació sobre possibles infraccions que afectin al Ministeri de Justícia

Si desitja informar al Ministeri de Justícia dels fets que puguin constituir una infracció que l'afecti i que hagi obtingut a conseqüència d'una relació laboral o professional amb ell, pot comunicar-ho a través d'aquest canal o consultar-lo si ja l'ha presentat, accedint a través de l'enllaç al formulari.

Anàlisi de la informació rebuda:

El Ministeri de Justícia analitzarà la informació rebuda amb la finalitat de determinar el tractament que s'ha de donar a la mateixa, realitzant les verificacions i actuacions que consideri necessàries.

No es prendrà cap acció sobre la informació rebuda:

1r. Quan els fets denunciats manquen de tota plausibilitat, la informació presentada és escassa, la seva descripció excessivament genèrica i inconcreta, o hi ha una manca d'evidència que no permeti una verificació raonable dels mateixos i una determinació mínima del tractament que s'ha de donar a aquests fets.

2n. Quan els fets denunciats no constitueixin una infracció de l'ordenament jurídic inclòs en l'àmbit material d'aplicació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de les persones que informin sobre infraccions normatives i anticorrupció, descrites en aquest canal.

3r. Quan la informació sigui manifestament infundada o hi hagi, en opinió del responsable, indicis raonables que s'ha obtingut mitjançant la comissió d'un delicte. En aquest cas, a més de la inadmissió, la informació s'enviarà immediatament al Ministeri Fiscal.

4t. Quan la informació no contingui dades noves i significatives sobr​e infraccions respecte a la informació prèvia per la qual s'hagin conclòs els procediments corresponents, llevat que hi hagi noves circumstàncies fàctiques o legals que justifiquin un seguiment diferent.

5è. Quan el tractament de la informació no sigui responsabilitat del Ministeri de Justícia.

Garantia de confidencialitat:

Llevat que la persona que comuniqui la informació sol·liciti expressament el contrari, es mantindrà la total confidencialitat respecte a la seva identitat, de manera que no es divulgarà a cap persona.

A aquest efecte, en totes les comunicacions, accions de verificació o sol·licituds de documentació que es realitzin a tercers, s'ometran les dades relatives a la identitat de la persona que hagués enviat la informació, així com qualssevol altres que poguessin conduir totalment o parcialment a la seva identificació, i es farà el mateix amb les que es refereixin a les dades corresponents a qualsevol tercer esmentat en la informació facilitada.

Així mateix, quan els procediments hagin de ser traslladats a altres òrgans perquè aquests tramitin els procediments corresponents, s'aplicarà el que disposa el paràgraf anterior a la documentació enviada a aquests altres òrgans, excepte en el cas de l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal o l'autoritat administrativa competent en el context d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora. En aquests casos, amb caràcter previ a la revelació de la seva identitat, s'enviarà un escrit explicant els motius de la divulgació a l'informant, llevat que aquesta informació pugui comprometre la investigació o el procediment judicial.

El tractament de dades de caràcter personal derivat de l'aplicació de la Llei 2/2023 es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal i garantia dels drets digitals, en la Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades de caràcter personal tractades amb finalitats de prevenció, detecció, investigació i persecució d'infraccions penals i execució de sancions penals.

Condició de no interès de l'informant:

Cal tenir en compte que l'informant, pel fet de denunciar l'existència d'un possible delicte penal o administratiu, no té la condició d'interessat, sinó de col·laborador amb l'Administració perquè les investigacions realitzades siguin sempre iniciades d'ofici.

L'informant no té capacitat per interposar recursos o reclamacions en relació amb els resultats d'aquests procediments. ​

En cas de detecció de problemes o dubtes de funcionament