Justizia Ministerioari eragiten dioten balizko arau-hausteei buruzko informazioa ematea

Hari eragiten dion arau-hauste bat izan dezaketen eta harekin lan- edo lan-harreman baten ondorioz lortu dituzun egitateei buruzko informazioa jakinarazi nahi badiozu Justizia Ministerioari, bide honen bidez helarazi edo kontsultatu dezakezu. dagoeneko aurkeztu du, formulariorako estekaren bidez sartuz.

Jasotako informazioaren analisia:

Justizia Ministerioak jasotako informazioa aztertuko du hari eman behar zaion tratamendua zehazteko, beharrezkotzat jotzen dituen egiaztapenak eta ekintzak eginez.

Jasotako informazioa ez da prozesatuko hurrengo kasuetan:

1. Salatutako gertakariek sinesgarritasunik ez dutenean, aurkeztutako informazioa urria denean, haren deskribapena gehiegi generikoa eta zehatza ez denean, edo horren arrazoizko egiaztapena eta gutxieneko tratamendua zehaztea ahalbidetzen ez duten frogarik ez dagoenean. esandako gertaerak.

2. Salatutako gertakariek bide honetan deskribatutako arau-hausteen eta ustelkeriaren aurkako borrokaren berri ematen duten pertsonak arautzen dituen otsailaren 20ko 2/2023 Legearen aplikazio-eremu materialean jasotako ordenamendu juridikoaren urraketarik ez dutenean.

3. Informazioa agerikoa den oinarririk gabekoa denean edo, kudeatzailearen iritziz, delitu baten bidez lortu izanaren zantzu arrazionalak daudenean. Kasu horretan, ez onartzeaz gain, berehala bidaliko zaio informazioa Fiskaltzari.

4. Informazioak arau-hausteei buruzko datu berri eta esanguratsurik ez duenean, dagozkion izapideak bete diren aurreko informazioarekin alderatuta, salbu eta beste jarraipen bat justifikatzen duten egitatezko edo legezko inguruabar berririk egon ezean.

5. Informazioaren tratamendua Justizia Ministerioaren eskumena ez denean.

Konfidentzialtasun bermea:

Informazioa ematen duenak espresuki kontrakoa eskatzen duenean izan ezik, zure identitatea erabat isilpean gordeko da, inori ez zaiola agerian utziko.

Horretarako, hirugarrenei egiten zaizkien komunikazio, egiaztapen-ekintza edo dokumentazio-eskaera guztietan, informazioa bidali duen pertsonaren nortasunari buruzko datuak baztertuko dira, eta baita guztiz edo partzialki hura identifikatzen lagundu dezakeen informazio oro ere. Gauza bera egingo da emandako informazioan aipatutako hirugarren bati dagozkion datuei dagozkienekin.

Era berean, jarduketak beste organo batzuei laga behar zaizkienean, dagozkion izapideak izapidetu ditzaten, aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatuko da beste organo horiei bidaltzen zaien dokumentazioari Fiskaltzak edo administrazio-agintaritzak eskumena duen ikerketa penal, diziplina edo zigortzaile baten esparruan, Agintaritzako Epaitegiaren kasuan izan ezik. Kasu horietan, bere nortasuna agerian utzi aurretik, informatzaileari eskutitz bat bidaliko zaio jakinaraztearen arrazoiak azalduz, informazio horrek ikerketa edo prozedura judiziala arriskuan jar dezakeenean salbu.

2/2023 Legearen aplikaziotik eratorritako datu pertsonalen tratamendua hurrengoetan oinarrituko da: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan 3/2018 Lege Organiko, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, 7/2021 Lege Organikoa, maiatzaren 26koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, detektatzeko, ikertzeko eta epaitzeko eta zigor penalak egikaritzeko, tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzkoa.

Informatzailearen egoera ez-interesatua:

Kontuan izan behar da informatzaileak, balizko arau-hauste penal edo administratiboren bat dagoela salatzearen ondorioz, ez duela interesdun izaera, Administrazioarekiko kolaboratzailea baizik. Beraz, egingo diren ikerketa guztiak ofizioz abiaraziko dira.

Informatzaileak ez du zilegitasunik aipatutako ekintzen emaitzei dagokienez errekurtsoak edo erreklamazioak aurkezteko. ​

Funtzionamenduko arazoak edo zalantzak hautemanez gero