Comunicación de información sobre posibles infraccións que afectan o Ministerio de Xustiza

Se desexa comunicar ao Ministerio de Xustiza información sobre feitos que poidan constituír unha infracción que o afecte e que obtivese como consecuencia dunha relación laboral ou profesional con el, pode comunicarllo a través desta canle ou consultala se xa a presentou, accedendo a través da ligazón ao formulario.

Análise da información recibida:

O Ministerio de Xustiza analizará a información recibida co fin de determinar o tratamento que se lle debe dar, realizando as verificacións e actuacións que considere necesarias.

Non se tomarán medidas sobre a información recibida:

1.º Cando os feitos relatados carezan de toda verosimilitude, a información remitida é escasa, a súa descrición excesivamente xenérica e inconcreta, ou falten elementos de probas que non permitan unha verificación razoable da mesma e unha mínima determinación do tratamento que se lles deba dar aos devanditos feitos.

2.º Cando os feitos denunciados non constitúan unha infracción do ordenamento xurídico incluída no ámbito material de aplicación da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora das persoas que informen sobre infraccións regulamentarias e de loita contra a corrupción, descritas na presente canle.

3.º Cando a información sexa manifestamente infundada ou existan, a xuízo do xestor, indicios razoables de que se obtivo a través da comisión dun delito. Neste caso, ademais da inadmisión, a información será remitida de inmediato ao Ministerio Fiscal.

4.º Cando a información non conteña datos novos e significativos sobre infraccións en comparación cunha información anterior para a que se concluíron os procedementos correspondentes, agás que existan novas circunstancias de feito ou de Dereito que xustifiquen un seguimento diferente.

5.º Cando o tratamento da información non sexa competencia do Ministerio de Xustiza.

Garantía de confidencialidade:

Agás cando a persoa que comunique a información solicite expresamente o contrario, manterase a confidencialidade total respecto da súa identidade, de forma que non será revelada a ningunha persoa.

Para iso, en todas as comunicacións, actuacións de verificación ou solicitudes de documentación que se leven a cabo a terceiros, omitiranse os datos relativos á identidade da persoa que enviou a información, así como calquera outro que puidese conducir total ou parcialmente á súa identificación, e o mesmo farase cos que se refiran aos datos correspondentes a calquera terceiro mencionado na información fornecida.

Así mesmo, cando as actuacións teñan que ser trasladadas a outros organismos para que estes poidan tramitar os procedementos correspondentes, á documentación que se remita a eses outros órganos seralle de aplicación o disposto no parágrafo anterior, agás cando se trate da Autoridade xudicial, o Ministerio Fiscal ou da Autoridade administrativa competente no marco dunha investigación penal, disciplinaria ou sancionadora. Nestes casos, antes de revelar a súa identidade, enviarase ao informante un escrito no que se explicarán os motivos da revelación, agás que a devandita información puidese comprometer a investigación ou o procedemento xudicial.

Os tratamentos de datos persoais derivados da aplicación da Lei 2/2023 rexeranse polo disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, na Lei Orgánica 7/2021, do 26 de maio, de protección de datos persoais tratados con fins de prevención, detección, investigación e axuizamento de infraccións penais e de execución de sancións penais.

Non condición de interesado do informante:

Cómpre ter en conta que o informante, polo feito de informar da existencia dunha posible infracción penal ou administrativa, non ten a condición de interesado, senón de colaborador coa Administración para que as investigacións realizadas se inicien sempre de oficio.

O informante non ten ningunha lexitimación para interpoñer recursos ou reclamacións en relación cos resultados das devanditas actuacións. ​

No caso de detección de problemas ou dúbidas de funcionamento